Změny a události Zdravoprojekt, státní podnik

2023-02-07
Vymazán člen představenstva
Oldřich Bydžovský
2023-02-07
Vymazán člen představenstva
Marie Mlynaříková
1989-04-13
Zapsan způsob jednání
Za podnik jedná ředitel nebo jeho zástupce. Podpisování - K názvu podniku připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupce.
1989-04-13
Zapsan podnikani
a) zpracovává rozvojové a strukturální studie, investiční záměry a územně plánovací dokementaci
1989-04-13
Zapsan podnikani
b) zpracovává komplexní přípravnou a projektovou dokumentaci, zabezpečuje výkon autorského dozoru a funkci generálního projektanta
1989-04-13
Zapsan podnikani
c) zpracovává typizační a normalizační úkoly, projekty pro experimentální stavby, technickohospodářské ukazatele pro zdravotnickou výstavbu
1989-04-13
Zapsan podnikani
d)zajišťuje inženýrskou činnost, poskytuje odbornou technickou pomoc a konzultace pro účastníky investičního procesu
1989-04-13
Zapsan podnikani
e) provádí průzkumné a geodetické práce, pasportizace, podklady pro rekonstrukce a modernizace
1989-04-13
Zapsan podnikani
f) plní funkci hlavní projektové organizace pro odvětví zdravot- nictví, lázeňství a sociální péče
1989-04-13
Zapsan podnikani
g) provádí reprografické, planografické, knihařské a fotografické ráce a modely
1989-04-13
Zapsan podnikani
h) provádí tisk a distribuci typizačních prací
1989-04-13
Zapsan podnikani
i) řídí typizaci ve výstavbě staveb pro zdravotnictví a sociální péči
1989-04-13
Zapsan podnikani
j) zabezpečuje aplikaci výpočetní techniky a programové vybavení pro oblast projektování, technické informatiky, vedeckotechnic- kých a ekonomických informací a ASŘ
1989-04-13
Zapsan podnikani
k) zajišťuje další služby navazující na projektovou a inženýrskou činnost
1989-04-13
Zapsan člen představenstva
Marie Mlynaříková
1989-04-13
Zapsan způsob jednání
Za podnik jedná ředitel nebo jeho zástupce. Podpisování - K názvu podniku připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupce.