Změny a události TBS Světlá nad Sázavou, p.o.

2013-03-16
Zapsan člen představenstva
ROMAN HŮLA
2013-03-16
Zapsan činnost
výstavba komunikací a chodníků
2013-03-16
Zapsan činnost
správa pozemní komunikace a zabezpečení její údržby podle plánu schváleného zřizovatelem
2013-03-16
Zapsan činnost
zabezpečení zimní údržby komunikací a chodníků
2013-03-16
Zapsan činnost
zabezpečení údržby veřejné zeleně, včetně obnovy trvalých porostů a příslušenství pozemků dle schváleného pasportu zeleně
2013-03-16
Zapsan činnost
zabezpečení čistění města, údržba a opravy městského mobiliáře, provoz, údržba a opravy dětských a sportovních víceúčelových hřisť a studní
2013-03-16
Zapsan činnost
zabezpečení údržby silniční vegetace
2013-03-16
Zapsan činnost
zajištění provozu a údržby veřejných WC
2013-03-16
Zapsan činnost
zajištění nakládání s komunálními a jimi podobnými odpady včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů, s odpady stavebními a demoličními, s odpady z kompostování odpadů, s nebezpečnými odpady, se souhlasem zřizovatele za tímto účelem je organizace oprá vněna uzavírat smluvní vztahy
2013-03-16
Zapsan činnost
zajištění provozu, údržby a oprav veřejného osvětlení
2013-03-16
Zapsan činnost
zajištění provozu, údržby a oprav veřejného pohřebiště
2013-03-16
Zapsan činnost
zajištění provozu, údržby a oprav bytových domů včetně příslušenství v majetku zřizovatele
2013-03-16
Zapsan činnost
zajištění provozu, údržby a oprav nebytových prostor či domů včetně příslušenství
2013-03-16
Zapsan činnost
zajištění provozování sběrného dvora
2013-03-16
Zapsan činnost
zajištění provozu, údržby a pozáručního servisu zařízení městského rozhlasu ve městě a jeho místních částech
2013-03-16
Zapsan činnost
výstavba komunikací a chodníků