Změny a události Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

2022-07-21
Zapsan člen představenstva
ALEŠ ČERMÁK
2022-07-21
Vymazán člen představenstva
JAN LICHTNEGER
2021-05-29
Vymazán člen představenstva
ZDENĚK DVOŘÁK
2021-05-29
Vymazán člen představenstva
ZDENĚK DVOŘÁK
2016-01-08
Zapsan činnost
Cyklistická infrastruktura Činnost týkající se leteckých staveb Záchytná parkoviště typu P+R
2016-01-08
Zapsan činnost
Výstavba, správa, oprava, údržba a majetková správa silnic a jejích součástí a příslušenství ve vlastnictví Středočeského kraje (dále jen svěřené silnice). Zajištění a ochrana silnic za účelem plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. Ochranná opatření na pozemcích jiných vlastníků. Opravy, údržba a zimní údržba silnic ve vlastnictví České republiky na území Středočeského kraje, u nichž je tato činnost na příspěvkovou organizaci převedena a vymezena smlouvou ve smyslu úst. § 9 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, včetně případného výkonu jejich majetkové správy. Účelné a hospodárné využívání veřejných finančních prostředků převedených z rozpočtu zřizovatele, z rozpočtu státních fondů, případně z jiných zdrojů. Správa a údržba cyklostezek ve vlastnictví Středočeského kraje. Zpracování podkladů a návrhů pro využití finančních prostředků. Spolupráce s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, poskytování podkladů a zpracovávání stanovisek. Vedení majetkové evidence svěřených silnic, mostů, jejich součástí a příslušenství a dalších nemovitostí. Zajištění hlavních a mimořádných prohlídek svěřených silnic a mostů a souvisejících objektů v souladu s právními předpisy, příslušnými technickými normami s využitím moderního informačního systému. Zajištění a provádění kontrol kvality práce a kontrol úrovně hospodaření s finančními prostředky, zařízením a materiály na silniční síti v kraji. Výkon dalších činností vyplývající z práv a povinností vlastníka svěřených silnic stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhláškou Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů a další ch předpisů souvisejících. Výkon provozních a výrobních činností souvisejících s hlavní činností, které není možné zajistit vlastními silami, může zajišťovat příspěvková organizace prostřednictvím smluvních subjektů, a to v souladu s právními předpisy upravující používání veřejných prostředků. Provádění inženýrské činnosti. Provádění investiční činnosti. Zabezpečení údržby a oprav svěřených silnic s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození silnic a jejich součástí a příslušenství. Zajištění údržby a oprav mostů na svěřených silnicích. Zabezpečení sjízdnosti svěřených silnic v zimním období dle schváleného plánu. Součinnost při provádění majetkoprávního vypořádání pozemků ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob zastavěných stavbami svěřených silnic. Zpracovávání a projednávání návrhů na změny v kategoriích pozemních komunikací na území zřizovatele.
2016-01-08
Zapsan činnost
Cyklistická infrastruktura Činnost týkající se leteckých staveb Záchytná parkoviště typu P+R