Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace, IČO 00069850 — obchodní rejstřík

Roztoky Zámek, , PSČ 25263, 12870161, 203
12 let, 5 měsíce
na trhu
50 - 99
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2011-11-05
IČO
00069850
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

Ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje odbornou pomoc a služby vlastníkům s
bírek muzejní povahy.

Spravuje historický knižní fond (sbírkový), sbírku písemností a odbornou knihovnu.

Sbírku spravuje podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů.

Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i obrazovou, případně zvukovou.

Sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o vývoji přírody a společnosti.

Provádí vědecký výzkum prostředí, z něhož sbírkové předměty získává, výzkum v oboru muzeologie a ochrany sbírek, zejména výzkum konzervačních a restaurátorských technik.

Sbírkové předměty, jejich rozmnoženiny, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v za
hraničí a dalšími kulturně výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost, speciálně pak zejména dětem a mládeži, seniorům a handicapovaným občanům.

Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty c České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo preparování, konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochran
a ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochran
ě sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů badatelským řádem, který sama vydá.

Vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace vztahující se k předmětu činnosti.

Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených předmětů kulturní hodnoty.

Pořádá kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu činnosti (hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální). Provádí přednáškovou a vzdělávací činnost.

Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.

Ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd ČR na úseku archeologických výzkumů a nálezů ve Středočeském kraji, případně na dalším území vymezeném dohodou Akademie věd ČR:
a) na základě pověření Ministerstva kultury ČR a dohody s Akademií věd ČR provádí podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, na území Středočeského kraje, vymezených touto dohodou archeologické výzkumy a archeologi
cký dohled na lokalitách postižených terénními zásahy,
b) v rámci Středočeského kraje se podílí na koordinaci provádění archeologických výzkumů a péče o movité archeologické nálezy,
c) poskytuje odborně metodickou pomoc orgánům veřejné správy.

V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery.

Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování videozáznamů, po
řizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a ektachromů. Prodává katalogy, upomínkové předměty a další zboží, propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovíd
ající uměleckou úrovní, nosiče audio a video nahrávek a multimediální nosiče vztahující se k předmětu činnosti. Pronajímá dočasně nevyužívané prostory v objektech, které spravuje, pokud to není v rozporu s jejím kulturním posláním.

Poskytuje služby konzervátorských a restaurátorských dílen, učeben, laboratoří. Poskytuje reklamní služby při zpřístupňování svých sbírek. Zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy. Poskytuje informační služby související s předmětem činnosti.

Ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje odbornou pomoc a služby vlastníkům s
bírek muzejní povahy.

Shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie české a výjimečně i zahraniční provenience. Sběrnou oblastí jsou území Středních Čech, vymezené interním předpisem, který vydává s tím, že při doplňování některých souborů může být
tato oblast rozšířena na celou Českou republiku, případně i do zahraničí. Sbírky tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti zejména v oborech botanika, zoologie, archeologie, etnografie, historie včetně písemností a dějin
y umění (včetně užitého umění). Zajišťuje poskytování standardizovaných veřejných služeb dle § 2, odst. 4 až 6, a § 10a, odst. 2 až 4 zák. č. 122/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Spravuje historický knižní fond (sbírkový), sbírku písemností a odbornou knihovnu.

Sbírku spravuje podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů.

Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i obrazovou, případně zvukovou.

Sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o vývoji přírody a společnosti.

Provádí vědecký výzkum prostředí, z něhož sbírkové předměty získává, výzkum v oboru muzeologie a ochrany sbírek, zejména výzkum konzervačních a restaurátorských technik.

Sbírkové předměty, jejich rozmnoženiny, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v za
hraničí a dalšími kulturně výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost, speciálně pak zejména dětem a mládeži, seniorům a handicapovaným občanům.

Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty c České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo preparování, konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochran
a ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochran
ě sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů badatelským řádem, který sama vydá.

Vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace vztahující se k předmětu činnosti.

Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených předmětů kulturní hodnoty.

Pořádá kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu činnosti (hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální). Provádí přednáškovou a vzdělávací činnost.

Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.

Ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd ČR na úseku archeologických výzkumů a nálezů ve Středočeském kraji, případně na dalším území vymezeném dohodou Akademie věd ČR:
a) na základě pověření Ministerstva kultury ČR a dohody s Akademií věd ČR provádí podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, na území Středočeského kraje, vymezených touto dohodou archeologické výzkumy a archeologi
cký dohled na lokalitách postižených terénními zásahy,
b) v rámci Středočeského kraje se podílí na koordinaci provádění archeologických výzkumů a péče o movité archeologické nálezy,
c) poskytuje odborně metodickou pomoc orgánům veřejné správy.

V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery.

Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování videozáznamů, po
řizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a ektachromů. Prodává katalogy, upomínkové předměty a další zboží, propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovíd
ající uměleckou úrovní, nosiče audio a video nahrávek a multimediální nosiče vztahující se k předmětu činnosti. Pronajímá dočasně nevyužívané prostory v objektech, které spravuje, pokud to není v rozporu s jejím kulturním posláním.

Poskytuje služby konzervátorských a restaurátorských dílen, učeben, laboratoří. Poskytuje reklamní služby při zpřístupňování svých sbírek. Zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy. Poskytuje informační služby související s předmětem činnosti.

Ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje odbornou pomoc a služby vlastníkům s
bírek muzejní povahy.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
50 - 99 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
Mgr. JANA KLEMENTOVÁ
Praha Biskupcova, , PSČ 13000, 21794251, 203 Den vzniku funkce: 2023-08-10

Změny a události

2023-08-10
Vymazán člen představenstva
Zita Suchánková
2023-08-10
Zapsan člen představenstva
JANA KLEMENTOVÁ
2011-11-05
Zapsan činnost
Ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje odbornou pomoc a služby vlastníkům s bírek muzejní povahy.
2011-11-05
Zapsan činnost
Shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie české a výjimečně i zahraniční provenience. Sběrnou oblastí jsou území Středních Čech, vymezené interním předpisem, který vydává s tím, že při doplňování některých souborů může být tato oblast rozšířena na celou Českou republiku, případně i do zahraničí. Sbírky tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti zejména v oborech botanika, zoologie, archeologie, etnografie, historie včetně písemností a dějin y umění (včetně užitého umění). Zajišťuje poskytování standardizovaných veřejných služeb dle § 2, odst. 4 až 6, a § 10a, odst. 2 až 4 zák. č. 122/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2011-11-05
Zapsan činnost
Spravuje historický knižní fond (sbírkový), sbírku písemností a odbornou knihovnu.
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace se sídlem v Roztoky  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00069850.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494