Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace, IČO 00069892 — obchodní rejstřík

Kladno gen. Klapálka, , PSČ 27201, 1398431, 203
13 let, 4 měsíce
na trhu
50 - 99
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2011-01-01
IČO
00069892
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

u) knihovna je vydavatelem celostátního oborového měsíčníku Čtenář

b) dokumenty na všech nosičích informací získává koupí, povinným výtiskem, dary a výměnou, včetně mezinárodní výměny publikací v souladu s Úmluvou o mezinárodní výměně publikací

c) knihovna eviduje a zpracovává získané dokumenty, přičemž vytváří databáze v rámci informačního fondu

d) knihovna svůj fond bezpečně uchovává a chrání. Trvale uchovává konzervační fond a historický fond

e) knihovna propaguje a zpřístupňuje svůj knihovní fond uživatelům přímým půjčováním, prostřednictvím vnitrostátní i mezinárodní

f) knihovna poskytuje a zprostředkovává ústní, bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerže včetně informací z vnějších informačních zdrojů

g) knihovna umožňuje při zajišťování informačních potřeb přístup k veřejným datovým sítím pomocí telekomunikačního zařízení

h) knihovna spolupracuje s Národní knihovnou ČR, krajskými knihovnami a specializovanými knihovnami při zpracování národní bibliografie, účastní se tvorby souborného katalogu a dalších kooperačních aktivit knoihoven a informačních institucí

i) knihovna je členem odborných sdružení a svazů jako jsou zejména Sdružení knihoven, svazu knihovníků a informačních pracovníků a České národní skupiny Internacional Association of Music Libraries

j) knihovna řeší teoretické a praktické otázky v oblasti knihovnictví, bibliografie a informalizace z hlediska potřeb a požadavků veřejnosti. Podílí se na vědecko výzkumné a průzkumové činnosti regionálního a celostátního charakteru

k) knihovna realizuje ve vztahu ke knihovnímu a informačnímu fondu a knihovním a informačním službám mimoškolní informační přípravu uživatelů

l) knihovna vydává knihovnické, informační a bibliografické publikace, publikace slouží ke vzdělávání knihovníků, k účelům ochrany kulturního dědictví a další, plynoucí z poslání knihovny

m) knihovna pořádá vzdělávací akce (včetně přednášek a odborných kurzů) pro odbornou a uživatelskou veřejnost

n) knihovna uskutečňuje kulturní, poznávací a kulturně společenské akce spojené s veřejným předváděním ( zpřístupňováním ) autorských děl ve smyslu autorského zákona

o) knihovna pořádá výstavy

p) knihovna pořizuje a využívá databáze v souladu s platným autorským zákonem

r) knihovna rozvíjí vnitrostátní a mezinárodní spolupráci s knihovnami za účelem výměny zkušeností a metod práce a v oblasti všeobecných kulturních aktivit, pokud se týkají oblasti knihoven

s) knihovna je součástí systému knihoven vykonávajících koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analtytické, výzkumné, metodické a poradenské činnosti a plní funkci - střediska shromažďování, zpracování, uchovávání a zpřístupňování fondu regionálníc
h dokumentů, včetně dokumentů speciálních druhů a elektronických zdrojů
- zpracováním a zpřístupňováním regionálních a informačních databází a zabezpečováním krajského bibliografického systému
- krajského centra meziknihovních služeb ústřední knihovny veřejných knihoven v kraji, koordinačního a konzultačního střediska s orientací na podporu účelné kooperace paměťových a informačních institucí a pracovisť v kraji, koordinace
bibliografické činnosti, řešení odborných otázek rozvoje a činnosti
- systému knihovnických služeb, racionalizaci pracovních procesů v oboru
- organizátora vzdělávacích akcí pro pracovníky knihoven a informačních pracovišť
- krajského centra informačních databází
- plní a koordinuje plnění regionálních funkcí vybraných základních knihoven na základě uzavřených smluv, uzavírá smlouvy s veřejnými knihovnami nebo obcemi a s městy kraje na zabezpečení regionálních funkcí
- vykonává další činnosti na úrovni kraje

t) knihovna poskytuje další služby při naplňování hlavního účelu zřízení, zejména poskytuje kopie dokumentů, prodej publikcí, služby k zajištění provozu veřejně přístupných prostor včetně pronájmu dočasně nepotřebných prostor, s nimiž hospodaří

u) knihovna je vydavatelem celostátního oborového měsíčníku Čtenář

a) schromažďuje systematicky národní, regionální a zahraniční dokumenty s ohledem na univerzální a specifické potřeby uživatelů knihovny a regionu Středočeský kraj v souladu s vývojem technologií a požadavky všeobecné dostupnosti informací

b) dokumenty na všech nosičích informací získává koupí, povinným výtiskem, dary a výměnou, včetně mezinárodní výměny publikací v souladu s Úmluvou o mezinárodní výměně publikací

c) knihovna eviduje a zpracovává získané dokumenty, přičemž vytváří databáze v rámci informačního fondu

d) knihovna svůj fond bezpečně uchovává a chrání. Trvale uchovává konzervační fond a historický fond

e) knihovna propaguje a zpřístupňuje svůj knihovní fond uživatelům přímým půjčováním, prostřednictvím vnitrostátní i mezinárodní

f) knihovna poskytuje a zprostředkovává ústní, bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerže včetně informací z vnějších informačních zdrojů

g) knihovna umožňuje při zajišťování informačních potřeb přístup k veřejným datovým sítím pomocí telekomunikačního zařízení

h) knihovna spolupracuje s Národní knihovnou ČR, krajskými knihovnami a specializovanými knihovnami při zpracování národní bibliografie, účastní se tvorby souborného katalogu a dalších kooperačních aktivit knoihoven a informačních institucí

i) knihovna je členem odborných sdružení a svazů jako jsou zejména Sdružení knihoven, svazu knihovníků a informačních pracovníků a České národní skupiny Internacional Association of Music Libraries

j) knihovna řeší teoretické a praktické otázky v oblasti knihovnictví, bibliografie a informalizace z hlediska potřeb a požadavků veřejnosti. Podílí se na vědecko výzkumné a průzkumové činnosti regionálního a celostátního charakteru

k) knihovna realizuje ve vztahu ke knihovnímu a informačnímu fondu a knihovním a informačním službám mimoškolní informační přípravu uživatelů

l) knihovna vydává knihovnické, informační a bibliografické publikace, publikace slouží ke vzdělávání knihovníků, k účelům ochrany kulturního dědictví a další, plynoucí z poslání knihovny

m) knihovna pořádá vzdělávací akce (včetně přednášek a odborných kurzů) pro odbornou a uživatelskou veřejnost

n) knihovna uskutečňuje kulturní, poznávací a kulturně společenské akce spojené s veřejným předváděním ( zpřístupňováním ) autorských děl ve smyslu autorského zákona

o) knihovna pořádá výstavy

p) knihovna pořizuje a využívá databáze v souladu s platným autorským zákonem

r) knihovna rozvíjí vnitrostátní a mezinárodní spolupráci s knihovnami za účelem výměny zkušeností a metod práce a v oblasti všeobecných kulturních aktivit, pokud se týkají oblasti knihoven

s) knihovna je součástí systému knihoven vykonávajících koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analtytické, výzkumné, metodické a poradenské činnosti a plní funkci - střediska shromažďování, zpracování, uchovávání a zpřístupňování fondu regionálníc
h dokumentů, včetně dokumentů speciálních druhů a elektronických zdrojů
- zpracováním a zpřístupňováním regionálních a informačních databází a zabezpečováním krajského bibliografického systému
- krajského centra meziknihovních služeb ústřední knihovny veřejných knihoven v kraji, koordinačního a konzultačního střediska s orientací na podporu účelné kooperace paměťových a informačních institucí a pracovisť v kraji, koordinace
bibliografické činnosti, řešení odborných otázek rozvoje a činnosti
- systému knihovnických služeb, racionalizaci pracovních procesů v oboru
- organizátora vzdělávacích akcí pro pracovníky knihoven a informačních pracovišť
- krajského centra informačních databází
- plní a koordinuje plnění regionálních funkcí vybraných základních knihoven na základě uzavřených smluv, uzavírá smlouvy s veřejnými knihovnami nebo obcemi a s městy kraje na zabezpečení regionálních funkcí
- vykonává další činnosti na úrovni kraje

t) knihovna poskytuje další služby při naplňování hlavního účelu zřízení, zejména poskytuje kopie dokumentů, prodej publikcí, služby k zajištění provozu veřejně přístupných prostor včetně pronájmu dočasně nepotřebných prostor, s nimiž hospodaří

u) knihovna je vydavatelem celostátního oborového měsíčníku Čtenář

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91010
Počet zaměstnanců
50 - 99 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
Mgr. ROMAN HÁJEK
Kladno J. Pecky, , PSČ 27204, 74725327, 203 Den vzniku funkce: 2023-04-06

Změny a události

2023-04-06
Vymazán člen představenstva
TOMÁŠ ONDRÁŠEK
2023-04-06
Zapsan člen představenstva
ROMAN HÁJEK
2019-04-16
Vymazán člen představenstva
JIŘÍ MIKA
2019-04-16
Vymazán člen představenstva
JIŘÍ MIKA
2013-05-21
Vymazán člen představenstva
Jiřina Kádnerová
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace se sídlem v Kladno  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00069892.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494