Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00069922 — obchodní rejstřík

Kutná Hora Barborská, , PSČ 28401, 11612096, 203
12 let, 10 měsíce
na trhu
25 - 49
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2011-08-27
IČO
00069922
Právní forma
Kraj
Předmět činnosti

Shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje výtvarného umění české a zahraniční provenience. Sběrnou oblastí je území České republiky vymezené interním předpisem, který vydává s tím, že při doplňování některých souborů může být tato oblast rozšířena případ
ně i do zahraničí. Sbírky tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti zejména v oborech výtvarného umění (malířství), historie včetně písemností. Zajišťuje poskytování standardizovaných veřejných služeb dle §2, odst. 4 až 6
, a §10a, odst. 2 až 4, zák. č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Spravuje odbornou knihovnu.
- Sbírku spravuje podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů.
- Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i obrazovou, případně zvukovou.
- Sbírkové předměty, odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o dějinách výtvarného umění a dějinách společnosti.
- Provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti.
- Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími k
ulturně - výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost.
- Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu
zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a provádějících předpisů. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek
muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů a badatelským řádem, který sama vydává.
- Vydává periodické i neperiodické publikace vztahující se k předmětu činnosti.
- Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených výtvarných děl.
- Pořádá kulturní a vzdělávací programy vyplívající z předmětu činnosti (hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální). Provádí přednáškovou a vzdělávací činnost.
- Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.
- Na základě pověření Ministerstva kultury České republiky vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery.
- Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování videozáznamů,
pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a ektachromů. Prodává katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpoví
dající uměleckou úrovní, nosiče audio a video nahrávek a multimediální nosiče vztahující se k předmětu činnosti. Pronajímá dočasně nevyužívané prostory v objektech, které spravuje, pokud to není v rozporu s jejím kulturním posláním. Poskytuje služby konze
rvátorských a restaurátorských dílen, učeben a laboratoří. Poskytuje reklamní služby při zpřístupňování svých sbírek. Zpracovává odborné posudky, rešerže a expertízy. Poskytuje informační služby související s předmětem činnosti.
- Zabezpečuje úkoly informačního centra Středočeského kraje tj. především:
a) zajišťuje zpřístupnění databáze informací o Středočeském kraji veřejnosti, podává přehled o subjektech podnikajících v oblasti cestovního ruchu na území Středočeského kraje (tj. hotely, restaurace, cestovní agentury a kanceláře, půjčovny kol, lodí), dá
le přehled o přírodních, historických a kulturních památkách, o aktuálních zajímavostech, o kulturních a společenských akcích v regionu. Nabízí zdarma brožury a propagační materiály z jednotlivých oblastí středních Čech.
b) zajišťuje prodej map, průvodců, brožur, DVD, knih týkajících se Středočeského kraje, pohlednic s regionální tématikou, turistických známek, jízdenek a pod. Dále nabízí turistické balíčky, výlety na zajímavá místa Středočeského kraje a další turistické
služby (průvodcovské a tlumočnické služby na objednávku, vstupenky na kulturní akce v Praze, projížďky lodí po Vltavě, vstupenky do památkových objektů a pod.)
c) zajišťuje další služby spojené s propagací a prezentací Středočeského kraje

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
25 - 49 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
JANA ŠORFOVÁ,MBA
Praha Milady Horákové, , PSČ 17000, 22295615, 203 Den vzniku funkce: 2017-06-21

Změny a události

2017-06-21
Vymazán člen představenstva
Jana Šorfová
2017-06-21
Vymazán člen představenstva
Jana Šorfová
2017-06-21
Zapsan člen představenstva
JANA ŠORFOVÁ
2011-08-27
Zapsan činnost
Shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje výtvarného umění české a zahraniční provenience. Sběrnou oblastí je území České republiky vymezené interním předpisem, který vydává s tím, že při doplňování některých souborů může být tato oblast rozšířena případ ně i do zahraničí. Sbírky tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti zejména v oborech výtvarného umění (malířství), historie včetně písemností. Zajišťuje poskytování standardizovaných veřejných služeb dle §2, odst. 4 až 6 , a §10a, odst. 2 až 4, zák. č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. - Spravuje odbornou knihovnu. - Sbírku spravuje podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů. - Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i obrazovou, případně zvukovou. - Sbírkové předměty, odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o dějinách výtvarného umění a dějinách společnosti. - Provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti. - Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími k ulturně - výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost. - Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a provádějících předpisů. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů a badatelským řádem, který sama vydává. - Vydává periodické i neperiodické publikace vztahující se k předmětu činnosti. - Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených výtvarných děl. - Pořádá kulturní a vzdělávací programy vyplívající z předmětu činnosti (hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální). Provádí přednáškovou a vzdělávací činnost. - Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti. - Na základě pověření Ministerstva kultury České republiky vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. - V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery. - Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování videozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a ektachromů. Prodává katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpoví dající uměleckou úrovní, nosiče audio a video nahrávek a multimediální nosiče vztahující se k předmětu činnosti. Pronajímá dočasně nevyužívané prostory v objektech, které spravuje, pokud to není v rozporu s jejím kulturním posláním. Poskytuje služby konze rvátorských a restaurátorských dílen, učeben a laboratoří. Poskytuje reklamní služby při zpřístupňování svých sbírek. Zpracovává odborné posudky, rešerže a expertízy. Poskytuje informační služby související s předmětem činnosti. - Zabezpečuje úkoly informačního centra Středočeského kraje tj. především: a) zajišťuje zpřístupnění databáze informací o Středočeském kraji veřejnosti, podává přehled o subjektech podnikajících v oblasti cestovního ruchu na území Středočeského kraje (tj. hotely, restaurace, cestovní agentury a kanceláře, půjčovny kol, lodí), dá le přehled o přírodních, historických a kulturních památkách, o aktuálních zajímavostech, o kulturních a společenských akcích v regionu. Nabízí zdarma brožury a propagační materiály z jednotlivých oblastí středních Čech. b) zajišťuje prodej map, průvodců, brožur, DVD, knih týkajících se Středočeského kraje, pohlednic s regionální tématikou, turistických známek, jízdenek a pod. Dále nabízí turistické balíčky, výlety na zajímavá místa Středočeského kraje a další turistické služby (průvodcovské a tlumočnické služby na objednávku, vstupenky na kulturní akce v Praze, projížďky lodí po Vltavě, vstupenky do památkových objektů a pod.) c) zajišťuje další služby spojené s propagací a prezentací Středočeského kraje
2011-08-27
Zapsan činnost
Shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje výtvarného umění české a zahraniční provenience. Sběrnou oblastí je území České republiky vymezené interním předpisem, který vydává s tím, že při doplňování některých souborů může být tato oblast rozšířena případ ně i do zahraničí. Sbírky tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti zejména v oborech výtvarného umění (malířství), historie včetně písemností. Zajišťuje poskytování standardizovaných veřejných služeb dle §2, odst. 4 až 6 , a §10a, odst. 2 až 4, zák. č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. - Spravuje odbornou knihovnu. - Sbírku spravuje podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů. - Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i obrazovou, případně zvukovou. - Sbírkové předměty, odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o dějinách výtvarného umění a dějinách společnosti. - Provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti. - Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími k ulturně - výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost. - Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a provádějících předpisů. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů a badatelským řádem, který sama vydává. - Vydává periodické i neperiodické publikace vztahující se k předmětu činnosti. - Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených výtvarných děl. - Pořádá kulturní a vzdělávací programy vyplívající z předmětu činnosti (hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální). Provádí přednáškovou a vzdělávací činnost. - Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti. - Na základě pověření Ministerstva kultury České republiky vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. - V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery. - Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování videozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a ektachromů. Prodává katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpoví dající uměleckou úrovní, nosiče audio a video nahrávek a multimediální nosiče vztahující se k předmětu činnosti. Pronajímá dočasně nevyužívané prostory v objektech, které spravuje, pokud to není v rozporu s jejím kulturním posláním. Poskytuje služby konze rvátorských a restaurátorských dílen, učeben a laboratoří. Poskytuje reklamní služby při zpřístupňování svých sbírek. Zpracovává odborné posudky, rešerže a expertízy. Poskytuje informační služby související s předmětem činnosti. - Zabezpečuje úkoly informačního centra Středočeského kraje tj. především: a) zajišťuje zpřístupnění databáze informací o Středočeském kraji veřejnosti, podává přehled o subjektech podnikajících v oblasti cestovního ruchu na území Středočeského kraje (tj. hotely, restaurace, cestovní agentury a kanceláře, půjčovny kol, lodí), dá le přehled o přírodních, historických a kulturních památkách, o aktuálních zajímavostech, o kulturních a společenských akcích v regionu. Nabízí zdarma brožury a propagační materiály z jednotlivých oblastí středních Čech. b) zajišťuje prodej map, průvodců, brožur, DVD, knih týkajících se Středočeského kraje, pohlednic s regionální tématikou, turistických známek, jízdenek a pod. Dále nabízí turistické balíčky, výlety na zajímavá místa Středočeského kraje a další turistické služby (průvodcovské a tlumočnické služby na objednávku, vstupenky na kulturní akce v Praze, projížďky lodí po Vltavě, vstupenky do památkových objektů a pod.) c) zajišťuje další služby spojené s propagací a prezentací Středočeského kraje
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem v Kutná Hora  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00069922.

Podobné firmy

Praha Zborovská, , PSČ 15000, 22075208, 203
IČO 00066001
Cheb Františkánské náměstí, , PSČ 35002, 20890044, 203
IČO 00074268
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, , PSČ 35002, 20895623, 203
IČO 00074276