Změny a události Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace

2017-06-21
Vymazán člen představenstva
Jana Šorfová
2017-06-21
Vymazán člen představenstva
Jana Šorfová
2017-06-21
Zapsan člen představenstva
JANA ŠORFOVÁ
2011-08-27
Zapsan činnost
Shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje výtvarného umění české a zahraniční provenience. Sběrnou oblastí je území České republiky vymezené interním předpisem, který vydává s tím, že při doplňování některých souborů může být tato oblast rozšířena případ ně i do zahraničí. Sbírky tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti zejména v oborech výtvarného umění (malířství), historie včetně písemností. Zajišťuje poskytování standardizovaných veřejných služeb dle §2, odst. 4 až 6 , a §10a, odst. 2 až 4, zák. č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. - Spravuje odbornou knihovnu. - Sbírku spravuje podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů. - Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i obrazovou, případně zvukovou. - Sbírkové předměty, odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o dějinách výtvarného umění a dějinách společnosti. - Provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti. - Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími k ulturně - výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost. - Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a provádějících předpisů. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů a badatelským řádem, který sama vydává. - Vydává periodické i neperiodické publikace vztahující se k předmětu činnosti. - Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených výtvarných děl. - Pořádá kulturní a vzdělávací programy vyplívající z předmětu činnosti (hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální). Provádí přednáškovou a vzdělávací činnost. - Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti. - Na základě pověření Ministerstva kultury České republiky vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. - V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery. - Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování videozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a ektachromů. Prodává katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpoví dající uměleckou úrovní, nosiče audio a video nahrávek a multimediální nosiče vztahující se k předmětu činnosti. Pronajímá dočasně nevyužívané prostory v objektech, které spravuje, pokud to není v rozporu s jejím kulturním posláním. Poskytuje služby konze rvátorských a restaurátorských dílen, učeben a laboratoří. Poskytuje reklamní služby při zpřístupňování svých sbírek. Zpracovává odborné posudky, rešerže a expertízy. Poskytuje informační služby související s předmětem činnosti. - Zabezpečuje úkoly informačního centra Středočeského kraje tj. především: a) zajišťuje zpřístupnění databáze informací o Středočeském kraji veřejnosti, podává přehled o subjektech podnikajících v oblasti cestovního ruchu na území Středočeského kraje (tj. hotely, restaurace, cestovní agentury a kanceláře, půjčovny kol, lodí), dá le přehled o přírodních, historických a kulturních památkách, o aktuálních zajímavostech, o kulturních a společenských akcích v regionu. Nabízí zdarma brožury a propagační materiály z jednotlivých oblastí středních Čech. b) zajišťuje prodej map, průvodců, brožur, DVD, knih týkajících se Středočeského kraje, pohlednic s regionální tématikou, turistických známek, jízdenek a pod. Dále nabízí turistické balíčky, výlety na zajímavá místa Středočeského kraje a další turistické služby (průvodcovské a tlumočnické služby na objednávku, vstupenky na kulturní akce v Praze, projížďky lodí po Vltavě, vstupenky do památkových objektů a pod.) c) zajišťuje další služby spojené s propagací a prezentací Středočeského kraje
2011-08-27
Zapsan činnost
Shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje výtvarného umění české a zahraniční provenience. Sběrnou oblastí je území České republiky vymezené interním předpisem, který vydává s tím, že při doplňování některých souborů může být tato oblast rozšířena případ ně i do zahraničí. Sbírky tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti zejména v oborech výtvarného umění (malířství), historie včetně písemností. Zajišťuje poskytování standardizovaných veřejných služeb dle §2, odst. 4 až 6 , a §10a, odst. 2 až 4, zák. č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. - Spravuje odbornou knihovnu. - Sbírku spravuje podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů. - Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i obrazovou, případně zvukovou. - Sbírkové předměty, odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o dějinách výtvarného umění a dějinách společnosti. - Provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti. - Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími k ulturně - výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost. - Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a provádějících předpisů. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů a badatelským řádem, který sama vydává. - Vydává periodické i neperiodické publikace vztahující se k předmětu činnosti. - Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených výtvarných děl. - Pořádá kulturní a vzdělávací programy vyplívající z předmětu činnosti (hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální). Provádí přednáškovou a vzdělávací činnost. - Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti. - Na základě pověření Ministerstva kultury České republiky vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. - V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery. - Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování videozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a ektachromů. Prodává katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpoví dající uměleckou úrovní, nosiče audio a video nahrávek a multimediální nosiče vztahující se k předmětu činnosti. Pronajímá dočasně nevyužívané prostory v objektech, které spravuje, pokud to není v rozporu s jejím kulturním posláním. Poskytuje služby konze rvátorských a restaurátorských dílen, učeben a laboratoří. Poskytuje reklamní služby při zpřístupňování svých sbírek. Zpracovává odborné posudky, rešerže a expertízy. Poskytuje informační služby související s předmětem činnosti. - Zabezpečuje úkoly informačního centra Středočeského kraje tj. především: a) zajišťuje zpřístupnění databáze informací o Středočeském kraji veřejnosti, podává přehled o subjektech podnikajících v oblasti cestovního ruchu na území Středočeského kraje (tj. hotely, restaurace, cestovní agentury a kanceláře, půjčovny kol, lodí), dá le přehled o přírodních, historických a kulturních památkách, o aktuálních zajímavostech, o kulturních a společenských akcích v regionu. Nabízí zdarma brožury a propagační materiály z jednotlivých oblastí středních Čech. b) zajišťuje prodej map, průvodců, brožur, DVD, knih týkajících se Středočeského kraje, pohlednic s regionální tématikou, turistických známek, jízdenek a pod. Dále nabízí turistické balíčky, výlety na zajímavá místa Středočeského kraje a další turistické služby (průvodcovské a tlumočnické služby na objednávku, vstupenky na kulturní akce v Praze, projížďky lodí po Vltavě, vstupenky do památkových objektů a pod.) c) zajišťuje další služby spojené s propagací a prezentací Středočeského kraje