Změny a události Městská knihovna v Českém Krumlově

2019-01-15
Zapsan člen představenstva
MARTIN NECHVÍLE
2019-01-15
Zapsan činnost
Vykonává další činnosti související s knihovnickými a informačními službami.
2019-01-15
Zapsan činnost
Zabezpečovat občanům a institucím všeobecný a rovný přístup ke kulturním hodnotám a odborným informacím obsaženým v knihovních fondech, případně získaných prostřednictvím nových informačních technologií z vnějších informačních zdrojů, mimo jiné např. info rmací ze státní správy a samosprávy.
2019-01-15
Zapsan činnost
Podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb. je organizace knihovnou pověřenou regionálními funkcemi, které vykonává na základě písemné smlouvy s příslušnou krajskou knihovnou.
2019-01-15
Zapsan činnost
Buduje univerzální knihovní fond s ohledem na kulturní, vzdělávací, informační a rekreativní potřeby občanů; nakupuje knihy, časopisy a různé jiné informační dokumenty.
2019-01-15
Zapsan činnost
Slouží veřejnosti půjčováním svých knihovních fondů v oddělení pro děti, oddělení pro dospělé, ve studovně a čítárně a na městských pobočkách. Zprostředkovává literaturu a informace v rámci meziknihovní výpůjční služby.
2019-01-15
Zapsan činnost
Propaguje své knihovní fondy různými formami individuální a kolektivní práce se čtenáři: poskytuje ústní bibliografické, referenční a faktografické informace, zajišťuje knihovnicko-informační lekce pro žáky základních a středních škol, literární besedy pr o čtenáře, zprostředkovává využívání elektronických databází, umožňuje uživatelům připojení na internet.
2019-01-15
Zapsan činnost
Pečuje o odborné vzdělávání pracovníků v rámci organizace.
2019-01-15
Zapsan činnost
Pořádá kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost.
2019-01-15
Zapsan činnost
Vydává tematické publikace.
2019-01-15
Zapsan činnost
Zprostředkovává pro čtenáře kopírování studijních materiálů z knih a časopisů z fondu organizace, případně z jiných knihoven s ohledem na autorský zákon.
2019-01-15
Zapsan činnost
Je koordinačním střediskem veřejných knihoven v okrese. Základním knihovnám českokrumlovského regionu poskytuje především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, buduje výměnné fondy a zapůjčuje výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonává další n ezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb.
2019-01-15
Zapsan činnost
Může rozvíjet vnitrostátní a mezinárodní spolupráci s knihovnami za účelem výměny zkušeností a metod práce.
2019-01-15
Zapsan činnost
Vykonává další činnosti související s knihovnickými a informačními službami.