Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, IČO 00071307 — obchodní rejstřík

Pelhřimov Masarykovo náměstí, , PSČ 39301, 20125861, 203
20 let, 11 měsíce
na trhu
10 - 19
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2003-06-13
IČO
00071307
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

Na základě zákona č. 483/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb. je organizace poskytovatelem standardizovaných veřejných služeb, které slouží k us
pokojování kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti.

Organizace spravuje sbírku podle zákona č.122/200 Sb., o ochraně
sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a
podle potřeby i obrazovou, předměty odborně zpracovává,
zajišťuje jejich konzervování, restaurování a vytěžuje z nich
poznatky pro vědní obory, včetně muzeologie, o dějinách
společnosti a vývoji přírody.

Provádí vědecký výzkum a odborný průzkum v oboru své působnosti.

Na základě povolení Ministerstva kultury ČR a podle smlouvy
uzavřené s Akademií věd ČR provádí archeologický výzkum ve
smysluustanovení § 21 až 23 zákona č.20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané
jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím
stálých expozic a krátkodobých nebo dlouhodobých výstav, vlastní
publikační a přednáškovou činností v České republice i v
zahraničí a dalšími kulturně-výchovnými aktivitami určenými pro
nejširší veřejnost.

Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané
jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem
jejich věděckého zkoumání nebo konzervování a restaurování za
předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve
smyslu zákona č.122/2000 Sb. Umožňuje studium svých sbírek
badatelům za podmínek stanovených zákonem č.122/2000 Sb. a
badatelským řádem, který sama vydává.

Spravuje odbornou knihovnu zpřístupněnou veřejnosti, poskytuje
veřejné knihovnické a informační služby a vytváří informační
středisko v oboru své působnosti.

Poskytuje odborné informační a konzultační služby obcím a
městům, včetně zpracování podkladů z oboru své činnosti pro
zápisy do kronik.

Vydává a veřejně šíří periodické a neperiodické publikace,
včetně digitálních a analogových nosičů v souladu s platnými
právními předpisy.

Informuje veřejnost prostřednictvím vlastní webové stránky o
muzeu a jeho činnostech.

Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo
fyzickými osobami odborné konference, semináře a sympózia,
vztahující se k předmětu činnosti, a výstavy vypůjčených
výtvarných děl a souborů sbírkových a nesbírkových předmětů.

Pořádá kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu
činnosti ( hudební, divadelní, literární, filmové a
multimediální). Pořádá přednáškovou a vzdělávací činnost.

Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné
činnosti.

V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními
partnery.

Vykonává činnosti vyplývající z hlavního předmětu činnosti a ve
vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje
za úplatu i bezúplatně návštěvustálých expozic, výstav a dalších
kulturních akcí. Umožňuje za sjednanou cenu fotografování,
filmování a pořizování videozáznamů, pořizování kopií dokumentů,
poskytování fotografií, negativů, diapozitivů a ektachromů.
Prodává publikace, katalogy, upomínkové předměty a další zboží
propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další
rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých
materiálů s odpovídající uměleckou úrovní, nosiče audio a
videonahrávek. Poskytuje reklamní služby při zpřístupňování
svých sbírek. Zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy.
Poskytuje informační služby související s předmětem činnosti.

Poskytuje odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní
povahy v rozsahu § 10 odst.2 zákona č.122/2000 Sb., o ochraně
sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

Na základě zákona č. 483/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb. je organizace poskytovatelem standardizovaných veřejných služeb, které slouží k us
pokojování kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
10 - 19 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
Mgr. ONDŘEJ HÁJEK
Pelhřimov Boženy Němcové, , PSČ 39301, 20148321, 203 Den vzniku funkce: 2016-11-14

Změny a události

2016-11-14
Vymazán člen představenstva
Ondřej Hájek
2016-11-14
Vymazán člen představenstva
Ondřej Hájek
2016-11-14
Zapsan člen představenstva
ONDŘEJ HÁJEK
2014-09-19
Zapsan způsob jednání
Ředitel jménem organizace právně jedná tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému jménu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
2004-04-01
Vymazán člen představenstva
Petr Pech
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace se sídlem v Pelhřimov  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00071307.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494