Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, IČO 00073539 — obchodní rejstřík

České Budějovice Dukelská, , PSČ 37001, 23401923, 203
22 let, 2 měsíce
na trhu
50 - 99
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2002-03-29
IČO
00073539
Právní forma
Předmět činnosti

Vymezení hlavního účelu:
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (dále jen "organizace") plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 až 8 zákona č. 483/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve zn
ění zákona č. 186/2004 Sb.
Zřizuje se za účelem získávat a shromažďovat přírodniny a lidské výtvory pro vědecké a studijní účely, zkoumat prostředí, z něhož jsou přírodniny a lidské výtvory získávány, z vybraných přírodnin a lidských výtvorů vytvářet sbírky a tyto trvale uchovávat,
evidovat a odborně zpracovávat. Umožňovat způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu jejichž využívání a zpřístupňování poskytováním vybraných veřejných služeb, přičemž účelem těchto činností není zpravidla dosažení zisku.
Předmět hlavní činnosti:
Účelu svého zřízení dosahuje muzeum zejména těmito činnostmi:
1. Provádí soustavnou sbírkotvornou činnost: shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie společnosti české i zahraniční provenience, zejména však z území jižních Čech, především v oborech mineralogie, botanika, mykologie, zo
ologie, archeologie, etnografie, numizmatika, historie, dějiny umění (včetně dějin hudby a divadla) v souladu s charakteristikou sbírek, uvedenou v centrální evidenci (CES) Ministerstva kultury ČR. Sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní konce
pce sbírkotvorné činnosti.
2. Spravuje historický knižní fond (sbírkový), sbírku dokumentů archivní povahy a odbornou knihovnu.
3. Sbírku spravuje podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
4. Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i obrazovou, případně zvukovou.
5. Provádí vědecký výzkum prostředí, z něhož sbírkové předměty získává a výzkum v oboru muzeologie a ochrany sbírek.
6. Sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o vývoji přírody a společnosti.
7. Výsledky své sbírkotvorné, odborné i výzkumné činnosti je muzeum povinno zpřístupňovat veřejnosti prostřednictvím standardizovaných veřejných služeb dle § 2 odst. 6 až 8 a § 10a zákona č. 483/2004 Sb.
K tomu účelu jsou stanoveny následující standardy:
a) standard územní dostupnosti - muzeum je součástí sítě poskytovatelů, zveřejněné Ministerstvem kultury ČR (dle § 10a odst. 1 zák. č. 483/2004 Sb.)
b) standard časové dostupnosti
- muzeum zpřístupňuje sbírku nebo vybrané sbírkové předměty z této sbírky, popřípadě sbírkové předměty zapůjčené, prostřednictvím muzejních expozic a výstav se stanovenou návštěvní dobou v každém kalendářním roce (dle § 10a odst. 2 písm. a) zák. č. 483/20
04 Sb.)
- muzeum pořádá každoročně muzejní programy (vzdělávací akce včetně přednášek a jejich cyklů, kulturní a kulturně společenské akce hudební, divadelní, literární, filmové, multimediální a další způsoby sdělování autorských děl ve smyslu zákona č. 121/2000
Sb.), čerpající ze sbírkových předmětů ze spravované sbírky nebo z předmětů zapůjčených, a to pro širokou veřejnost včetně specifických skupin návštěvníků, například dětí a mládeže, osob se zdravotním postižením, seniorů, národnostních menšin apod. (dle §
10a odst. 2 písm. b) zák. č. 483/2004 Sb.)
- muzeum každoročně zpracovává informace o své činnosti ve výroční zprávě, zveřejněné prostřednictvím tisku nebo v informačním systému s dálkovým přístupem (včetně vlastních www stránek) a dále každoročně zpracovává zprávy a informace o muzejních programe
ch nebo muzejní publikace o poznatcích, získaných zkoumáním sbírkových předmětů a výzkumem prostředí, ze kterého jsou sbírkové předměty získávány (dle § 10a odst. 2 písm. c) zák. č. 483/2004 Sb.)
- muzeum zajišťuje průběžné poskytování informací o sbírce, kterou spravuje, o připravovaných expozicích a výstavách, muzejních programech, vlastní ediční činnosti, o přírodě a historii území, na němž působí, nebo informací o ostatních poskytovatelích sta
ndardizovaných veřejných služeb (dle § 10a ost. 2 písm. d) zák. č. 483/2004 Sb.). K tomu účelu vydává a veřejně šíří neperiodické publikace (ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., tj. včetně pohlednic, kalendářů, map - s výjimkou státních mapových děl - apod.)
- muzeum zpracovává odborné posudky, expertízy, stanoviska a pojednání v oborech své působnosti s využitím sbírky, kterou spravuje, poznatků o území, na kterém působí a poznatků z výzkumu prostředí, z něhož získává sbírkové předměty, a to na základě žádos
ti a za úplatu (dle § 10a odst. 2 písm. e) zák. č. 483/2004 Sb.)
c) standard ekonomické dostupnosti - muzeum poskytuje zlevněné, skupinové nebo volné vstupné, a to pro děti do 6 let, žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol, seniory a pro skupiny žáků nebo studentů čítající alespoň 5 osob včetně pedagog
ického doprovodu, a osoby a skupiny osob se zdravotním postižením (dle § 10a odst. 3 zák. č. 483/2004 Sb.)
d) standard fyzické dostupnosti - muzeum odstraňuje, pokud to stavební podstata objektů, ve kterých působí a způsob jejich ochrany dle požadavků státní památkové péče dovolí, architektonické a jiné bariéry, znemožňující osobám s omezenou schopností pohybu
a orientace užívání standardizovaných veřejných služeb (dle § 10a odst. 4 zák. č. 483/2004 Sb.)
V souladu s výše uvedenými standardy vykonává dále následující činnosti:
8. Pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze (ve smyslu zákona č.121/2000 Sb.).
9. Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti.
10. Na základě pověření Ministerstva kultury České republiky vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, v platném znění.
11. Ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky na úseku archeologických výzkumů a nálezů v Jihočeském kraji a na dalším území vymezeném dohodou s Akademií věd České republiky:
a) na základě pověření Ministerstva kultury České republiky a dohody s Akademií věd České republiky provádí podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči archeologické výzkumy a archeologický dohled na lokalitách postižených terénními zásahy a dále
archeologické výzkumy vyvolané vlastní vědeckovýzkumnou činností,
b) koordinuje provádění archeologických výzkumů a péče o movité archeologické nálezy,
c) vydává v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a na základě pověření Ministerstva kultury České republiky odborná vyjádření pro potřebu orgánů státní správy a samospráv.
12. Se souhlasem zřizovatele muzeum podle smlouvy uzavřené s Národním památkovým ústavem vykonává regionální správu dat Státního archeologického seznamu (SAS).
13. Poskytuje odborně metodickou pomoc orgánům věřejné správy.
14. Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.
15. V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery.
16. Muzeum zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v ČR i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo preparování, konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana
ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., a interním badatelských řádem.
17. Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování videozáznamů
, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a diapozitivů. Prodává katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující činnost, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovídající
uměleckou úrovní, nosiče audio a video nahrávek. Pronajímá dočasně nevyužívané prostory v objektech, k nimž vykonává právo hospodaření, pokud to není v rozporu s jejich kulturním posláním. Poskytuje za úplatu služby konzervátorských a preparátorských díl
en, učeben a laboratoří. Poskytuje reklamní služby při zpřístupňování svých sbírek. Zpracovává za úplatu odborné posudky, rešerše, expertizy. Poskytuje informační služby související s předmětem činnosti.
18. Ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a změně některých dalších zákonů, v platném znění, poskytuje odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzej
ní povahy.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
50 - 99 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
Mgr. FILIP LÝSEK
České Budějovice J. Plachty, , PSČ 37004, 23376643, 203 Den vzniku funkce: 2023-11-01

Změny a události

2023-11-01
Zapsan člen představenstva
FILIP LÝSEK
2023-11-01
Vymazán člen představenstva
FRANTIŠEK ŠTANGL
2014-06-12
Vymazán člen představenstva
Pavel Šafr
2014-06-12
Vymazán člen představenstva
Pavel Šafr
2002-03-29
Zapsan činnost
Vymezení hlavního účelu: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (dále jen "organizace") plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 až 8 zákona č. 483/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve zn ění zákona č. 186/2004 Sb. Zřizuje se za účelem získávat a shromažďovat přírodniny a lidské výtvory pro vědecké a studijní účely, zkoumat prostředí, z něhož jsou přírodniny a lidské výtvory získávány, z vybraných přírodnin a lidských výtvorů vytvářet sbírky a tyto trvale uchovávat, evidovat a odborně zpracovávat. Umožňovat způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu jejichž využívání a zpřístupňování poskytováním vybraných veřejných služeb, přičemž účelem těchto činností není zpravidla dosažení zisku. Předmět hlavní činnosti: Účelu svého zřízení dosahuje muzeum zejména těmito činnostmi: 1. Provádí soustavnou sbírkotvornou činnost: shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie společnosti české i zahraniční provenience, zejména však z území jižních Čech, především v oborech mineralogie, botanika, mykologie, zo ologie, archeologie, etnografie, numizmatika, historie, dějiny umění (včetně dějin hudby a divadla) v souladu s charakteristikou sbírek, uvedenou v centrální evidenci (CES) Ministerstva kultury ČR. Sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní konce pce sbírkotvorné činnosti. 2. Spravuje historický knižní fond (sbírkový), sbírku dokumentů archivní povahy a odbornou knihovnu. 3. Sbírku spravuje podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 4. Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i obrazovou, případně zvukovou. 5. Provádí vědecký výzkum prostředí, z něhož sbírkové předměty získává a výzkum v oboru muzeologie a ochrany sbírek. 6. Sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o vývoji přírody a společnosti. 7. Výsledky své sbírkotvorné, odborné i výzkumné činnosti je muzeum povinno zpřístupňovat veřejnosti prostřednictvím standardizovaných veřejných služeb dle § 2 odst. 6 až 8 a § 10a zákona č. 483/2004 Sb. K tomu účelu jsou stanoveny následující standardy: a) standard územní dostupnosti - muzeum je součástí sítě poskytovatelů, zveřejněné Ministerstvem kultury ČR (dle § 10a odst. 1 zák. č. 483/2004 Sb.) b) standard časové dostupnosti - muzeum zpřístupňuje sbírku nebo vybrané sbírkové předměty z této sbírky, popřípadě sbírkové předměty zapůjčené, prostřednictvím muzejních expozic a výstav se stanovenou návštěvní dobou v každém kalendářním roce (dle § 10a odst. 2 písm. a) zák. č. 483/20 04 Sb.) - muzeum pořádá každoročně muzejní programy (vzdělávací akce včetně přednášek a jejich cyklů, kulturní a kulturně společenské akce hudební, divadelní, literární, filmové, multimediální a další způsoby sdělování autorských děl ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.), čerpající ze sbírkových předmětů ze spravované sbírky nebo z předmětů zapůjčených, a to pro širokou veřejnost včetně specifických skupin návštěvníků, například dětí a mládeže, osob se zdravotním postižením, seniorů, národnostních menšin apod. (dle § 10a odst. 2 písm. b) zák. č. 483/2004 Sb.) - muzeum každoročně zpracovává informace o své činnosti ve výroční zprávě, zveřejněné prostřednictvím tisku nebo v informačním systému s dálkovým přístupem (včetně vlastních www stránek) a dále každoročně zpracovává zprávy a informace o muzejních programe ch nebo muzejní publikace o poznatcích, získaných zkoumáním sbírkových předmětů a výzkumem prostředí, ze kterého jsou sbírkové předměty získávány (dle § 10a odst. 2 písm. c) zák. č. 483/2004 Sb.) - muzeum zajišťuje průběžné poskytování informací o sbírce, kterou spravuje, o připravovaných expozicích a výstavách, muzejních programech, vlastní ediční činnosti, o přírodě a historii území, na němž působí, nebo informací o ostatních poskytovatelích sta ndardizovaných veřejných služeb (dle § 10a ost. 2 písm. d) zák. č. 483/2004 Sb.). K tomu účelu vydává a veřejně šíří neperiodické publikace (ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., tj. včetně pohlednic, kalendářů, map - s výjimkou státních mapových děl - apod.) - muzeum zpracovává odborné posudky, expertízy, stanoviska a pojednání v oborech své působnosti s využitím sbírky, kterou spravuje, poznatků o území, na kterém působí a poznatků z výzkumu prostředí, z něhož získává sbírkové předměty, a to na základě žádos ti a za úplatu (dle § 10a odst. 2 písm. e) zák. č. 483/2004 Sb.) c) standard ekonomické dostupnosti - muzeum poskytuje zlevněné, skupinové nebo volné vstupné, a to pro děti do 6 let, žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol, seniory a pro skupiny žáků nebo studentů čítající alespoň 5 osob včetně pedagog ického doprovodu, a osoby a skupiny osob se zdravotním postižením (dle § 10a odst. 3 zák. č. 483/2004 Sb.) d) standard fyzické dostupnosti - muzeum odstraňuje, pokud to stavební podstata objektů, ve kterých působí a způsob jejich ochrany dle požadavků státní památkové péče dovolí, architektonické a jiné bariéry, znemožňující osobám s omezenou schopností pohybu a orientace užívání standardizovaných veřejných služeb (dle § 10a odst. 4 zák. č. 483/2004 Sb.) V souladu s výše uvedenými standardy vykonává dále následující činnosti: 8. Pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze (ve smyslu zákona č.121/2000 Sb.). 9. Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti. 10. Na základě pověření Ministerstva kultury České republiky vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, v platném znění. 11. Ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky na úseku archeologických výzkumů a nálezů v Jihočeském kraji a na dalším území vymezeném dohodou s Akademií věd České republiky: a) na základě pověření Ministerstva kultury České republiky a dohody s Akademií věd České republiky provádí podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči archeologické výzkumy a archeologický dohled na lokalitách postižených terénními zásahy a dále archeologické výzkumy vyvolané vlastní vědeckovýzkumnou činností, b) koordinuje provádění archeologických výzkumů a péče o movité archeologické nálezy, c) vydává v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a na základě pověření Ministerstva kultury České republiky odborná vyjádření pro potřebu orgánů státní správy a samospráv. 12. Se souhlasem zřizovatele muzeum podle smlouvy uzavřené s Národním památkovým ústavem vykonává regionální správu dat Státního archeologického seznamu (SAS). 13. Poskytuje odborně metodickou pomoc orgánům věřejné správy. 14. Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti. 15. V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery. 16. Muzeum zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v ČR i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo preparování, konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., a interním badatelských řádem. 17. Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování videozáznamů , pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a diapozitivů. Prodává katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující činnost, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovídající uměleckou úrovní, nosiče audio a video nahrávek. Pronajímá dočasně nevyužívané prostory v objektech, k nimž vykonává právo hospodaření, pokud to není v rozporu s jejich kulturním posláním. Poskytuje za úplatu služby konzervátorských a preparátorských díl en, učeben a laboratoří. Poskytuje reklamní služby při zpřístupňování svých sbírek. Zpracovává za úplatu odborné posudky, rešerše, expertizy. Poskytuje informační služby související s předmětem činnosti. 18. Ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a změně některých dalších zákonů, v platném znění, poskytuje odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzej ní povahy.
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích se sídlem v České Budějovice  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00073539.

Podobné firmy

Praha Strakonická, , PSČ 15000, 22079742, 203
IČO 00001147
Praha Ke Koh-i-nooru, , PSČ 15500, 22118446, 203
IČO 00006025