Změny a události Podnik bytového hospodářství Karlovy Vary, státní podnik "v likvidaci"

1988-12-30
Zapsan podnikani
Ostatní činnosti podniku - Zabezpečuje se souhlasem zakladatele případně i jinou hospodářskou činnost pokud tím nebude narušeno plnění závazných výstupů státního plánu a plnění hospodářských závazků. Drobné služby související s provozem bytového fondu pro obyvatele.
1988-12-30
Zapsan podnikani
Údržba a provoz zařízení a zabezpečení CO dle zvláštních předpisů. Poskytovat služby, jejichž zajištění je spojeno s užíváním bytů.
1988-12-30
Zapsan podnikani
Z toho činnost povinného předmětu podnikání:
1988-12-30
Zapsan podnikani
Zabezpečovat správu a údržbu domovního a bytového fondu a v zájmu jeho dalšího rozvoje s ním racionálně a efektivne hospodařit. Zabezpečovat provoz vlastních zařízení pro výrobu a dodávku tepla a teplé vody.
1988-12-30
Zapsan podnikani
Činnosti předmětu podnikání související s hlavním předmětem činnosti zabezpečující vnitřní potřeby organizace - Zabezpečení provozu vlastní údržby. Zabezepčení provozu vlastní dopravy a provozu mechanizačních prostředků, včetně případného zapůjčení jiným socialistickým organizacím. Projektová činnost. Zabezpečení činnosti výpočetního střediska. Kontrola, montáž, údržba a provoz a revize elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích zařízení (v objektech státního podniku). Montáž zařízení pro spotřebu plynu spalováním v rozsahu lokálních spotřebičů na plynná paliva do výkonu 50 KV. Vykonávat činnosti a vyrábět výrobky sloužící potřebám bytového fondu, pokud k této činnosti není třeba souhlasu podle zvláštních předpisů.
1988-12-30
Zapsan podnikani
Sociální činnost podniku - provoz školícího a rekreačního střediska. Provoz stravovacího zařízení. Provoz ubytovacího zařízení. Drobné služby pro pracovníky podniku. Zabezpečovat lékařskou, lázeňskou a rekreační péči pro své pracovníky.
1988-12-30
Zapsan podnikani
Ostatní činnosti podniku - Zabezpečuje se souhlasem zakladatele případně i jinou hospodářskou činnost pokud tím nebude narušeno plnění závazných výstupů státního plánu a plnění hospodářských závazků. Drobné služby související s provozem bytového fondu pro obyvatele.