Změny a události Zoologická zahrada Liberec,příspěvková organizace

2018-04-27
Vymazán člen představenstva
DAVID NEJEDLO
2018-04-27
Vymazán člen představenstva
DAVID NEJEDLO
2018-04-27
Zapsan člen představenstva
DAVID NEJEDLO
2016-11-24
Zapsan způsob jednání
Ředitel je oprávněn jednat ve všech věcech za tuto příspěvkovou organizaci a podepisuje se tak, že k názvu příspěvkové organizace připojí svůj podpis s uvedením funkce.
2015-08-07
Vymazán člen představenstva
David Nejedlo
2015-08-07
Vymazán člen představenstva
David Nejedlo
2005-04-27
Zapsan činnost
podpora výchovy veřejnosti k ochraně přírody, zejména poskytováním informací o vystavených druzích, jejich přírodních stanovištích a úloze v ekosystémech; spolupráce s národními a mezinárodními organizacemi působícími v oblasti ekologické výchovy nebo org anizování součinnosti při ekologické výchově obyvatelstva; v případě potřeby spolupráce i s dalšími zařízeními, které pro svůj provoz potřebuje; organizování v oboru své činnosti odborných setkání, sympozií, přednášek, výměnných burz, výstav a podobných a kcí, zajišťování výroby informačních, výchovných a vzdělávacích materiálů
2005-04-27
Zapsan činnost
chov živočichů v podmínkách, které směřují k zajištění biologických a ochranářských požadavků jednotlivých druhů a požadavků na zajištění zdraví a pohody živočichů, za tím účelem zejména: -obohacování jednotlivým druhům vyhrazených výběhů pro ně specifickými doplňky a udržování vysoké úrovně chovu,,ustájení a reprodukce živočichů s kvalitním programem veterinární péče a výživy a jejich předvádění návštěvníkům; vytváření vyváženého a e steticky účinného prostředí svého areálu jako celku i v jednotlivých expozicích; zabezpečování výstavby, rekonstrukce, modernizace a běžné údržby chovatelských, expozičních a dalších technických, hygienických a jiných zařízení určených provozem zoologick é zahrady, péče o areál včetně lesoparku a služeb návštěvníkům -předcházení šíření parazitů a původců nákaz za vnějšího prostředí pomocí technických a proti nákazových opatření; vedení průběžných záznamů o kolekci živočichů způsobem přiměřeným sledovanému druhu; provádění likvidace odpadů z provozu příspěvkové organi zace -účast na výzkumu prospěšného pro ochranu druhů nebo případně školení v ochranářských dovednostech nebo výměn informací ve vztahu k ochraně druhů, chovu ohrožených nebo vzácných druhů živočichů v lidské péči s cílem uchování biologické rozmanitosti mim o jejich přirozená stanoviště nebo v jejich přirozeném prostředí, nebo účast na odborně zajištěném znovu vysazování druhů volně žijících živočichů do původních areálů výskytu (reintrodukce), spolupráce s národními a mezinárodními institucemi působícími v oblasti péče o životní prostředí a ochrany přírody; v případě potřeby spolupráce i s dalšími zařízeními, které pro svůj povoz potřebuje -prodej, nákup, směna, darování a přijímání do deponace zvířat k uskutečnění svých chovatelských a expozičních programů a plánů s jinými subjekty v tuzemsku i zahraničí; přijímání darů zvířat; oprávnění darovat zvířata v souladu se zákonem č. 162/2003 Sb. ,o podmínkách provozování zoologických zahrad, v platném znění; tyto úkony provádí buď přímo nebo za účasti zprostředkovatelských organizací; získávání a vydávání rostlin, chovatelských zařízení a prostředků, léků, pomůcek, strojů a dalších předmětů a mat eriálů k zajištění svého provozu; prodej a výměna rostlin včetně pomůcek k jejich pěstování, prodej, výměna a koupě krmiva a provádění vlastní výroby krmiv a vlastní zemědělské výroby
2005-04-27
Zapsan činnost
podpora výchovy veřejnosti k ochraně přírody, zejména poskytováním informací o vystavených druzích, jejich přírodních stanovištích a úloze v ekosystémech; spolupráce s národními a mezinárodními organizacemi působícími v oblasti ekologické výchovy nebo org anizování součinnosti při ekologické výchově obyvatelstva; v případě potřeby spolupráce i s dalšími zařízeními, které pro svůj provoz potřebuje; organizování v oboru své činnosti odborných setkání, sympozií, přednášek, výměnných burz, výstav a podobných a kcí, zajišťování výroby informačních, výchovných a vzdělávacích materiálů