Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, IČO 00080730 — obchodní rejstřík

Most Čsl. armády, , PSČ 43401, 5095930, 203
20 let, 5 měsíce
na trhu
50 - 99
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2004-01-31
IČO
00080730
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

13. Sbírky a sbírkové předměty jsou hmotným majetkem, s nímž organizace hospodaří podle zvláštních předpisů.

2. Spravovat historický knižní fond (sbírkový) a veřejně přístupnou odbornou muzejní knihovnu, která zajišťuje veřejné knihovnické služby.

3. Ke sbírkovým předmětům pořizovat odbornou dokumentaci písemnou, obrazovou, případně zvukovou. Sbírkové předměty jako přírodniny a lidské výtvory odborně zpracovávat a vytěžovat z nich poznatky o vývoji přírody a společnosti.
Sbírkové předměty, jejich napodobeniny, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentovat hlavně prostřednictvím stálých expozic, krátkodobých tématických výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České repub
lice i v zahraničí, a dalšími kulturně výchovnými aktivitami, které jsou určeny nejširší veřejnosti, se zaměřením zejména na děti a mládež, seniory a handicapované občany.

4. Provádět vědecký výzkum v oblasti společenských a přírodních věd za účelem poznání spádové oblasti a prostředí pro získávání sbírkových předmětů.

5. Zapůjčovat sbírkové předměty do expozic a na výstavy, pořádané také jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání, preparování, konzervování a restaurování, a to za předpokladu, že bude zajištěna jejich bezpeč
nost a ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., a umožňovat studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených tímto zákonem a badatelským řádem, který organizace sama vydá.

6. Vydávat a veřejně šířit periodické a neperiodické publikace k tématu odborné činnosti.

7. Pořádat samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými či fyzickými osobami odborné konference, sympozia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti, a výstavy vypůjčených předmětů kulturní hodnoty.

8. Poskytovat podporu dobrovolné kulturní a kulturně společenské činnosti občanů i občanských sdružení (založených podle zákona č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jejichž činnost souvisí s tématem odborné činnosti muzea.
Pořádat kulturní a vzdělávací programy, vyplývající z předmětu činnosti (hudební, literární, filmové a multimediální). Provádět přednáškovou a vzdělávací činnost.

9. Vstupovat do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.

10. Spolupracovat v oboru své činnosti s tuzemskými i zahraničními partnery.

11. Vykonávat činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňovat za úplatu návštěvy expozic, výstav a jiných kulturních akcí. Vybírat poplatky z fotografování, filmování a videozáznamů, pořizová
ní kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a ektachromů. Prodávat katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovídající
uměleckou úrovní, nosiče audio a videozáznamů. Poskytovat na základě požadavku za úplatu restaurátorské, konzervátorské a preparátorské služby fyzickým a právnickým osobám. Pronajímat dočasně nevyužívané prostory v objektech, k nimž vykonává právo hospoda
ření, pokud to není v rozporu s jejím kulturním posláním. Poskytovat reklamní služby při zpřístupňování svých sbír ek. Zpracovávat odborné posudky, rešerše a expertízy a dále poskytovat informační služby související s předmětem činnosti.

12. Plní povinnosti, vyplývající z ustanovení zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytuje standardizované služby podle zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 29.července 2004,
kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.

13. Sbírky a sbírkové předměty jsou hmotným majetkem, s nímž organizace hospodaří podle zvláštních předpisů.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
50 - 99 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
Mgr. MICHAL VAVROCH
Most Čsl. armády, , PSČ 43401, 5103932, 203 Den vzniku funkce: 2023-11-21

Změny a události

2023-11-21
Vymazán člen představenstva
MICHAL SOUKUP
2023-11-21
Zapsan člen představenstva
MICHAL VAVROCH
2023-10-18
Vymazán člen představenstva
MICHAL SOUKUP
2015-03-17
Vymazán člen představenstva
IVAN TÁBORSKÝ
2015-03-17
Vymazán člen představenstva
IVAN TÁBORSKÝ
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace se sídlem v Most  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00080730.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494