Změny a události Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

2011-09-21
Vymazán člen představenstva
Alois Čvančara
2011-09-21
Vymazán člen představenstva
Alois Čvančara
2011-09-21
Zapsan člen představenstva
Jiří Křížek
2004-09-28
Zapsan činnost
14. Organizace vykonává a zajišťuje odbornou metodickou pomoc státní správě a samosprávě v rámci svých oborů činnosti. Pracuje jako metodické pracoviště pro oblast muzejnictví v Libereckém kraji.
2004-09-28
Zapsan činnost
1. Organizace plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10, odst.6 zákona č.122/2000 Sb.,o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, vyhlášky č.275/2000 Sb. a prováděcích předpisů. Zřizuje se za účelem získávat, shromažďovat, trval e uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy.
2004-09-28
Zapsan činnost
2. Organizace shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie české i zahraniční provenience, zejména však z území Severních Čech, především v oborech geologie, botanika, zoologie, prehistorie, etnografie, historie a dějin umění (se zaměřením na umělecké řemeslo, užité umění, průmyslový design a uměleckou fotografii). Sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti.
2004-09-28
Zapsan činnost
3. Organizace spravuje sbírku v souladu se zákonem č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a předpisy souvisejícími: a) ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby obrazovou a zvukovou; b) sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o vývoji přírody a společnosti; c) sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí, a dalšími kulturně výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost; d) zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v české republice i v zahraničí, nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání, konzervování a restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb.; e) umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č.122/2000 Sb., a na základě interních směrnic, které organizace vydává;
2004-09-28
Zapsan činnost
4. Organizace spravuje historický knihovní fond, sbírku dokumentů archivní povahy a odbornou knihovnu. Prostřednictvím knihovny poskytuje veřejné knihovnické a informační služby, a to zpřístupňováním knihovních dokumentů z knihovního fondu organizace form ou prezenční zápůjčky, provádí výměnu publikací s domácími i zahraničními institucemi, zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů a umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům ve smyslu zákona č. 247/2001 Sb.
2004-09-28
Zapsan činnost
5. Organizace vydává a veřejně šíří periodické a neperiodické publikace, a to v tiskové či elektronické podobě.
2004-09-28
Zapsan činnost
6. Organizace provádí vědecký výzkum a průzkum prostředí, z něhož sbírkové předměty získává, výzkum v oboru muzeologie a ochrany sbírek. Vytváří samostatně, nebo ve spolupráci s jinými institucemi v České republice i v zahraničí výzkumné programy a je věd ecko-výzkumným, informačním a koordinačním pracovištěm regionu. Pro tyto účely pořizuje, vytěžuje a zužitkovává programové databáze. Výsledky své výzkumné činnosti prezentuje všemi dostupnými formami.
2004-09-28
Zapsan činnost
7. Organizace pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami z České republiky i ze zahraničí odborné konference a přednášky, sympozia a semináře, kulturní a vzdělávací programy, vztahující se k předmětu činnosti.
2004-09-28
Zapsan činnost
8. Organizace vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.
2004-09-28
Zapsan činnost
9. Na základě pověření Ministerstva kultury České republiky muzeum vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle zákona č. 71/1994, o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.
2004-09-28
Zapsan činnost
10. Ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky na úseku archeologických výzkumů a nálezů v Libereckém kraji, případně na dalším území vymezeném dohodou s Akademií věd České republiky: a) organizace provádí na základě pověření Ministerstva kultury České republiky a podle zákona č. 20/1987 Sb.,o státní památkové péči, archeologické výzkumy a archeologický dohled na lokalitách postižených terénními zásahy; b) podílí se na koordinaci provádění archeologických výzkumů a péči o movité archeologické nálezy.
2004-09-28
Zapsan činnost
11. Organizace spolupracuje v oboru své činnosti s tuzemskými i zahraničními partnery.
2004-09-28
Zapsan činnost
12. Organizace vykonává další aktivity vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor: a) umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí; b) vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování videozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a ektachromů, z převádění orchestrionů; c) pronajímá dočasně nevyužívané prostory v objektech předaných zřizovatelem do správy, pokud to není v rozporu s jejich kulturních posláním včetně vybavení těchto prostor; e) poskytuje služby konzervátorských, preparátorských a restaurátorských dílen; f) zpracovává odborné posudky, řešet, expertízy; g) poskytuje informační služby související s předmětem činnosti.
2004-09-28
Zapsan činnost
13. Ve smyslu přílohy č.5 vyhlášky MK ČR č.275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, poskytuje organizace odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy.
2004-09-28
Zapsan činnost
14. Organizace vykonává a zajišťuje odbornou metodickou pomoc státní správě a samosprávě v rámci svých oborů činnosti. Pracuje jako metodické pracoviště pro oblast muzejnictví v Libereckém kraji.