Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, IČO 00083267 — obchodní rejstřík

Liberec Masarykova, , PSČ 46001, 23659645, 203
19 let, 11 měsíce
na trhu
20 - 24
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2004-07-08
IČO
00083267
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

12.Ve smyslu přílohy č.5 vyhlášky Ministerstva kultury ČR č.275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č.122/2000 Sb.,o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, poskytuje organizace odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní pov
ahy.

2. Organizace je poskytovatelem standardizovaných veřejných služeb dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Umožňuje způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu v
yužívaní sbírky a její zpřístupňování poskytováním vybraných veřejných služeb.

3. Organizace shromažďuje sbírky výtvarného umění české i zahraniční provenience, zejména však díla nizozemských autorů 16.-18.století, francouzských, rakouských a německých autorů 19.století, českých autorů 19.-21.století a českých a německých autorů lib
ereckého regionu 19.-21. století a současné umění. Sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti.

4. Organizace spravuje sbírku v souladu se zákonem č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a předpisy souvisejícími, ve znění pozdějších předpisů:
a) ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby obrazovou a zvukovou;
b) sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o dějinách výtvarného umění a dějinách společnosti;
c) sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České Republice i v zahraničí, a dalšími
kulturně výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost;
d) zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České Republice i v zahraničí, nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání, konzervování a restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zá
kona č. 122/2000 Sb.;
e) umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., a na základě interních směrnic, které organizace vydává

5. Organizace spravuje odbornou knihovnu.

6. Organizace vydává a veřejně šíří periodické a neperiodické publikace, a to v tiskové či elektronické podobě.

7. Organizace provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti.

8. Organizace pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami výstavy vypůjčených výtvarných děl, odborné konference, sympózia a semináře, kulturní a vzdělávací programy, vztahující se k předmětu činnosti.

9.Organizace vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.

10. Orgnizace spolupracuje v oboru své činnosti s tuzemskými i zahraničními partnery.

11. Organizace vykonává další aktivity vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor:
a) umožňuje za úplatu návštěnu expozic, výstav a dalších kulturních, výchovných a společenských akcí, které pořádá;
b) vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování videozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a ektachromů;
c) prodává katalogy a předměty propagující činnost organizace, jako jsou kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, nosiče audio a video nahrávek;
d) pronajímá dočasně nevyužívané prostory v objektech svěřených zřizovatelem k hospodaření, poud to není v rozporu s jejím kulturním posláním;
e) zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy;
f) poskytuje informační služby souvisejícími s předmětem činnosti.

12.Ve smyslu přílohy č.5 vyhlášky Ministerstva kultury ČR č.275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č.122/2000 Sb.,o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, poskytuje organizace odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní pov
ahy.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
20 - 24 zaměstnanci

Statutární orgán

Ředitel
FILIP SUCHOMEL
Praha Týnská ulička, , PSČ 11000, 21722358, 203 Den vzniku funkce: 2023-03-25

Změny a události

2023-03-25
Zapsan člen představenstva
FILIP SUCHOMEL
2023-03-25
Vymazán člen představenstva
VLADISLAV MAREŠ
2022-09-09
Vymazán člen představenstva
PAVEL HLUBUČEK
2020-12-11
Vymazán člen představenstva
JAN RANDÁČEK
2020-12-11
Vymazán člen představenstva
JAN RANDÁČEK
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace se sídlem v Liberec  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00083267.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494