Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, IČO 00083607 — obchodní rejstřík

Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí, , PSČ 58001, 30185505, 203
20 let, 10 měsíce
na trhu
10 - 19
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2003-08-22
IČO
00083607
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

Na základě zákona 483/2004 Sb., kterým se mění zákon 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona 186/2004 Sb., je organizace poskytovatelem standardizovaných veřejných služeb, které slouží k uspokojová
ní kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti

Organizace spravuje sbírku podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i obrazovou, předměty odborně zpracovává, zajišťuje jejich konzervování, restaurování a vytěžuje z nich poznatky pro vědní obory, včetně muzeologie, a dějinách společnosti a výv
ojí přírody

Provádí vědecký výzkum a odborný průzkum v oboru své působnosti

Na základě povolení Ministerstva kultury ČR a podle smlouvy uzavřené s Akademií věd ČR provádí archeologický výzkum ve smylsu ustanovení § 21 až § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní pomátkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Na základě smluvy uzavřené s Národním památkovým ústavem vykonává regionální správu dat Státního archeologického seznamu (SAS)

Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činnost v České republice i v zahraničí a dalšími kult
urně-výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost, zvláště pak dětem a mládeži

Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstav pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo konzervování a restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zák
ona č. 122/2000 Sv. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb. a badatelským řádem, který sama vydává

Spravuje odbornou knihovnu zpřístupněnou veřejnosti, poskytuje veřejné knihovnické a informační služby a vytváří informační středisko v oboru své působnosti

Poskytuje odborné informační a konzervační služby obcím a městům, včetně zpracování podkladů z oboru své činnosti pro zápisy do kronik

Vydává a veřejně šíří periodické a neperiodické publikace, včetně digitálních a analogových nosičů v souladu s platnými právními předpisy

Informuje veřejnost prostřednictvím vlastní webové stránky o muzeu a jeho činnostech

Pořádá samostaně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, semináře a sympózia, vztahující se k předmětu činnosti, a výstavy vypůjčených výtvarných děl a souborů sbírkových a nesbírkových předmětů

Pořádá kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu činnosti (hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální). Pořádá přednáškovu a vzdělávací činnost

Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti

V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničním partnery

Vykonává činnosti vyplývající z hlavního předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu i bezúplatně návštěvu stálých expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Umožňuje za sjednanou cenu fotografování, f
ilmování a pořizování videozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů, diapozitivů a ektachromů. Prodává publikace, katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sb
írkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovídající uměleckou úrovní, nosiče audio a video nahrávek. Poskytuje reklamní služby pro zpřístupňování svých sbírek. Zpracovává odborné posudky, rešerše a expertizy. Poskytuje informační služby sou
visející s předmětěm činnosti.

Poskytuje odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy v rozsahu § 10 odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

Na základě zákona 483/2004 Sb., kterým se mění zákon 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona 186/2004 Sb., je organizace poskytovatelem standardizovaných veřejných služeb, které slouží k uspokojová
ní kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
10 - 19 zaměstnanců

Změny a události

2003-08-22
Zapsan činnost
Na základě zákona 483/2004 Sb., kterým se mění zákon 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona 186/2004 Sb., je organizace poskytovatelem standardizovaných veřejných služeb, které slouží k uspokojová ní kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti
2003-08-22
Zapsan činnost
Organizace spravuje sbírku podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
2003-08-22
Zapsan činnost
Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i obrazovou, předměty odborně zpracovává, zajišťuje jejich konzervování, restaurování a vytěžuje z nich poznatky pro vědní obory, včetně muzeologie, a dějinách společnosti a výv ojí přírody
2003-08-22
Zapsan činnost
Provádí vědecký výzkum a odborný průzkum v oboru své působnosti
2003-08-22
Zapsan činnost
Na základě povolení Ministerstva kultury ČR a podle smlouvy uzavřené s Akademií věd ČR provádí archeologický výzkum ve smylsu ustanovení § 21 až § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní pomátkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace se sídlem v Havlíčkův Brod  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00083607.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494