Změny a události Regionální muzeum a galerie v Jičíně

2017-04-24
Vymazán člen představenstva
MICHAL BABÍK
2017-04-24
Vymazán člen představenstva
MICHAL BABÍK
2017-04-24
Zapsan člen představenstva
MICHAL BABÍK
2015-10-26
Vymazán člen představenstva
MICHAL BABÍK
2015-10-26
Zapsan člen představenstva
MICHAL BABÍK
2013-07-30
Vymazán člen představenstva
Jaromír Gottlieb
2013-07-30
Vymazán člen představenstva
Jaromír Gottlieb
2003-06-13
Zapsan činnost
Poskytuje standardizované veřejné služby k uspokojování kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti
2003-06-13
Zapsan činnost
Shromažďuje a eviduje sbírky vývoje přírody, historie a prehistorie v oboru archeologie, etnografie, historie a dějin umění.
2003-06-13
Zapsan činnost
Zpřístupňuje sbírky formou stálých expozic a krátkodobých výstav na území České republiky i v zahraničí.
2003-06-13
Zapsan činnost
Provádí konzervátorské práce sbírkových předmětů.
2003-06-13
Zapsan činnost
Poskytuje veřejné knihovnické a informační služby a provozuje veřejnou základní knihovnu se specializovaným knihovním fondem.
2003-06-13
Zapsan činnost
Provádí propagaci, veřejnou osvětu formou publikační činnosti, vydáváním periodických a neperiodických publikací, nabídkou upomínkových předmětů a dalších reklamních předmětů a činností.
2003-06-13
Zapsan činnost
Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s ostatními subjekty kulturní a vzdělávací programy, výstavy, odborné konference, sympozia a semináře.
2003-06-13
Zapsan činnost
Poskytuje odbornou a metodickou pomoc orgánům veřejné správy, zpracovává posudky, expertizy a rešerše, poskytuje informace široké veřejnosti i jednotlivcům.
2003-06-13
Zapsan činnost
Při výkonu své činnosti spolupracuje s Akademií věd České republiky, dalšími tuzemskými a zahraničními partnery. Je oprávněna vstupovat do profesních sdružení.
2003-06-13
Zapsan činnost
Nebytové prostory sloužící k zajištění hlavní činnosti může organizace pronajímat k výchovně vzdělávacím a jiným veřejným účelům tak, aby nebyl narušen chod organizace.
2003-06-13
Zapsan činnost
Poskytuje standardizované veřejné služby k uspokojování kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti