Změny a události Gočárova galerie

2022-02-12
Zapsan člen představenstva
KLÁRA ZÁŘECKÁ
2022-02-12
Vymazán člen představenstva
HANA ŘEHÁKOVÁ
2018-06-23
Zapsan činnost
Zpracovává odborné posudky, rešerše a expertizy. Poskytuje informační služby související s předmětem hlavní činnosti.
2018-06-23
Zapsan činnost
Shromažďuje sbírku výtvarného umění české i zahraniční provenience. Zabývá se studiem výtvarného umění. Sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o dějinách výtvarného umění a dějinách společnosti.
2018-06-23
Zapsan činnost
Spravuje sbírkový knihovní fond a specializovanou odbornou knihovnu.
2018-06-23
Zapsan činnost
Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby obrazovou, případně zvukovou.
2018-06-23
Zapsan činnost
Provádí vědecký výzkum v oblastech týkajících se předmětu hlavní činnosti.
2018-06-23
Zapsan činnost
Sbírkové předměty, jejich napodobeniny, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v za hraničí a dalšími kulturně výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost.
2018-06-23
Zapsan činnost
Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání, konzervování a restaurování. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem.
2018-06-23
Zapsan činnost
Vstupuje do profesních sdruženích za účelem koordinace odborné činnosti. V oboru předmětu hlavní činnosti spolupracuje s tuzemskými a zahraničními partnery.
2018-06-23
Zapsan činnost
Vydává a veřejně šíří periodické a neperiodické publikace ve vztahu k předmětu hlavní činnosti.
2018-06-23
Zapsan činnost
Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympozia a semináře vztahující se k předmětu hlavní činnosti a výstavy vypůjčených výtvarných děl.
2018-06-23
Zapsan činnost
Pořádá kulturní a vzdělávací programy vztahující se k předmětu hlavní činnosti.
2018-06-23
Zapsan činnost
Prodává katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět hlavní činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovídající uměleckou úrovní, nosiče audionahrávek a videonahrávek.
2018-06-23
Zapsan činnost
Poskytuje reklamní služby při zpřístupňování svých sbírek.
2018-06-23
Zapsan činnost
Zpracovává odborné posudky, rešerše a expertizy. Poskytuje informační služby související s předmětem hlavní činnosti.