Městská knihovna Břeclav, příspěvková organizace, IČO 00089605 — obchodní rejstřík

Břeclav Národních hrdinů, , PSČ 69002, 18992005, 203
5 let, 3 měsíce
na trhu
25 - 49
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2019-03-13
IČO
00089605
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

Knihovna dbá o odborné vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků organizace

Knihovna zajišťuje absenční a prezenční výpůjční služby za stanovených podmínek

Knihovna poskytuje ústní i písemné bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše

Knihovna zajišťuje přístup k informacím, využívá k tomu a uživatelům zpřístupňuje knihovnické a další informační zdroje, zprostředkovává přístup k informacím státní správy a samosprávy, pomocí telekomunikačních zařízení umožňuje přístup k vnějším informač
ním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup, umožňuje přístup k placeným vnějším informačním zdrojům za stanovených podmínek

Knihovna poskytuje a zajišťuje tuzemské meziknihovní výpůjční služby z knihovních fondů jiných knihoven (výpůjční, bibliografické, reprografické a informační)

Knihovna pořádá vzdělávací, kulturní a společenské akce podporující činnost a poslání knihovny (přednášky, semináře, besedy, exkurze, výstavy, soutěže aj.)

Knihovna se podílí na průzkumné, studijní a rozborové činnosti na úseku knihovnictví v koordinaci s Moravskou zemskou knihovnou Brno, Národní knihovnou Praha a profesními spolky, v nichž je knihovna zastoupena jako institucionální člen (Svaz knihovníků a
informačních pracovníků, aj.)

Knihovna plní regionální funkce, tj. poskytuje služby knihovnám regionu ve stanoveném rozsahu, je - li uzavřena "dohoda o zajišťování výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji" mezi Jihomoravským krajem, Moravskou zemskou knihovnou Brno a
Městskou knihovnou Břeclav, příspěvkovou organizací. Podmínkou výkonu regionální funkce je přidělení dotace Jihomoravského kraje na základě uvedených smluv.

Knihovna vydává neperiodické tématické tiskoviny

Knihovna poskytuje reprografické služby z vlastních fondů knihovny pro osobní potřebu uživatelů knihovny i reprografické služby pro širší veřejnost

Knihovna zajišťuje prodej dokumentů vyřazených z vlastního fondu knihovny, dále prodej tiskovin, zvukových či zvukově obrazových dokumentů za stanovených podmínek

Knihovna spolupracuje s jinými právnickými osobami, podnikatelskými subjekty v tuzemsku i v zahraničí v rozsahu daném touto zřizovací listinou

Knihovna dbá o odborné vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků organizace

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91010
Počet zaměstnanců
25 - 49 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
Mgr. MAREK UHLÍŘ
Lanžhot MUDr. Kepáka, , PSČ 69151, 15298922, 203 Den vzniku funkce: 2019-03-13

Změny a události

2019-03-13
Zapsan člen představenstva
MAREK UHLÍŘ
2019-03-13
Zapsan činnost
Knihovna dbá o odborné vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků organizace
2019-03-13
Zapsan činnost
Knihovna buduje knihovní a informační fondy a databáze a zpřístupňuje je veřejnosti, nakoupené a jinak získaně knihovní dokumenty odborně zpracovává, ochraňuje, aktualizuje a aktivně propaguje způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu a/ univerzální knihovní fond v němž jsou zastoupeny dokumenty odborné, populárně - naučné a krásné literatury, periodika a další dokumenty a informační prameny (dokumenty povahy rozmnoženin, zvukového či zvukově - obrazového záznamu, obrazové dokumenty, h ry, počítačové programy apod.) se zřetelem ke kulturním hodnotám a ke kulturním a informačním potřebám uživatelů b/ speciální fond regionální literatury, tiskovin a dalších informačních pramenů, v němž jsou zastoupeny dokumenty všech výše zmíněných typů c/ další speciální fondy, např. fond zvukových knih pro zdravotně postižené občany, výměnný fond aj., se zřetelem k potřebám občanů všech sociálních a národnostních skupin města a regionu d/ interní databáze z univerzálních i speciálních knihovny, speciální informační databáze s využitím externích informačních databází za stanovených podmínek e/ společné databáze tvořené ve spolupráci s jinými knihovnami a informačními institucemi
2019-03-13
Zapsan činnost
Knihovna zajišťuje absenční a prezenční výpůjční služby za stanovených podmínek
2019-03-13
Zapsan činnost
Knihovna poskytuje ústní i písemné bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Městská knihovna Břeclav, příspěvková organizace se sídlem v Břeclav  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Městská knihovna Břeclav, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00089605.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494