Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, IČO 00090352 — obchodní rejstřík

Hodonín Zámecké nám., , PSČ 69501, 23181664, 203
20 let, 11 měsíce
na trhu
25 - 49
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2003-08-16
IČO
00090352
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

a) shromažďování přírodnin a lidských výtvorů (včetně děl výtvarných umění) vytvářením sbírek muzejní povahy a průvodní dokumentace, jejich odborná správa a evidence, trvalé uchovávání včetně konzervování, restaurování nebo preparování, zpracovávání včetn
ě katalogizování, zpřístupňování veřejnosti ve stálých expozicích a výstavách, publikační a přednášková činnost a poskytováním badatelských služeb, které slouží k studijním nebo vědeckým účelům,
b) zajišťování a provádění vědeckovýzkumné činnosti v oblasti přírodních, technických a společenských věd, provádění archeologických výzkumů na základě oprávnění MK ČR,
c) provozování činnosti konzervátorské, restaurátorské a preparátorské,
d) zapůjčování nebo pronájem sbírkových předmětů jiným subjektům za účelem jejich zpřístupňování veřejnosti v expozicích a na výstavách či v jiných odpovídajících zařízeních a prostorách,
e) zapůjčování sbírkových předmětů jiným subjektům za účelem jejich vědeckého zkoumání, konzervování, restaurování nebo preparování,
f) získávání, uchovávání, ochrana knihovních fondů, provozování knihoven v souladu se zákonem č. 257/2002 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
g) poskytování informačních služeb a zpracovávání odborných posudků, expertíz a rešerší souvisejících s předmětem hlavní činnosti,
h) poskytování přístupu k veřejně provozovaným a veřejně přístupným informačním a datovým sítím, pořizování, vytěžování a zužitkovávání databází,
i) zajišťování výstavnické, kulturně výchovné, přednáškové, průvodcovské činnosti, pořádání odborných konferencí, sympozií, seminářů, kurzů, přednášek, vzdělávacích programů, výstav, koncertů a jiných kulturních akcí a s tím spojené poskytování služeb veř
ejnosti zvyšujících komfort návštěvníků (např. občerstvení, prodej suvenýrů, parkování),
j) zajišťování prodeje zboží, produktů a publikací související s vlastními sbírkami, expozicemi a výstavami nebo se sbírkami a výstavami jiných institucí se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, propagačních materiálů a upomínkových předmětů, výroba a
prodej kopií a replik sbírkových a jiných, svým charakterem jim podobných předmětů; pravidla pro výrobu a prodej zboží jsou vymezena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny,
k) vydávání odborných, informačních a propagačních neperiodických publikací ve smyslu zák. č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikací, ve znění pozdějších předpisů, a periodického tisku ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání
periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
l) vstupování do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti,
m) spolupráce s tuzemskými i zahraničními vědeckými, vzdělávacími, kulturními a jinými subjekty s příbuzným předmětem činnosti.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
25 - 49 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
Mgr. IRENA CHOVANČÍKOVÁ
Hodonín Velkomoravská, , PSČ 69501, 23198681, 203 Den vzniku funkce: 2016-09-02

Změny a události

2016-09-02
Vymazán člen představenstva
Irena Chovančíková
2016-09-02
Vymazán člen představenstva
Irena Chovančíková
2016-09-02
Zapsan člen představenstva
IRENA CHOVANČÍKOVÁ
2015-11-20
Zapsan způsob jednání
Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. V případě písemného právního jednání připojí k názvu příspěvkové organizace ředitel svůj vlastnoruční podpis.
2007-03-22
Vymazán člen představenstva
Taťjana Martonová
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace se sídlem v Hodonín  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00090352.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494