Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace, IČO 00091120 — obchodní rejstřík

Kroměříž Slovanské náměstí, , PSČ 76701, 10381929, 203
20 let, 3 měsíce
na trhu
25 - 49
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2004-02-19
IČO
00091120
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

19.) Knihovna může pořádat kurzy a semináře poro veřejnost

2.)Buduje a využívá fond regionální literatury. Plní funkci bibliografického střediska regionu. Shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o regionu.

3.) Aktivně propaguje a zpřístupňuje své knihovní a informační fondy individuálním i kolektivním uživatelům, fyzickým i právnickým osobám, a to přímým půjčováním nebo poskytováním informačních služeb, zprostředkováním pomocí meziknihovní výpujční služby p
říp. mezinárodní, a všemi formami kolektivní i individuální práce se čtenářem.

4.) Zajišťuje přístup k externím i interním informačním databázím a zajišťuje přístup k vnějším informačním zdrojům /internet/ pomocí telekomunikačního zařízení.

5.) Organizace poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace /ústní i písemné/.

6.) Zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména z oblasti státní správy a samosprávy. Knihovna má zřízena odborná pracoviště: Informační centrum pro neziskové organizace, Informační cenrtum EU, Informační centrum UNESCO

7.) Organizace na základě a pověření Krajskou knihovnou F. Bartoše ve Zlíně vykonává regionální funkce na území ohraničeném okresem Kroměříž pro registrované knihovny dle zák. 257/2001 Sb. dle příslušných standardů a na základě Usnesení vlády ČR č. 195 z
26.2.2001 k zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven a podpory regionálních kulturních aktivit. Buduje výměnné soubory pro registrované knihovny na základě přidělených finančních prostředků.

8.) Organizace vybírá jednoroční poplatek za užívání knihovnických služeb, manipulační a sankční poplatky specifikované v Knihovním řádu.

9.) Na základě dohody zajišťuje monitorování periodického tisku.

10.) Zajišťuje sbět dat a poskytuje statistiku Krajské knihovně F. Bartoše ve Zlíně

11.) Organizace dodržuje ochranu osobních údajů svých uživatelů dle zák. 101/2000 Sb. v jeho platném znění dle specifikace uvedené v Knihovním řádě.

12.) Zajišťuje ochranu, údržbu, evidenci a řádnou správu knihovních a informačních fondů /jakož i technických prostředků a nosičů informací s cílem uchovat je v dobrém stavu pro potřebu budoucích uživatelů i při jejich průběžném využívání. Stejným způsobe
m pečuje o fondy, které úžívá dočasně. Zároveň dodržuje ustanovení autorského zákona č. 121/2000 Sb.

13.) Vyvíjí vydavatelskou publikační činnost v souladu se svým posláním.

14.) Provádí kopírování tištěných materiálů ze svého knihovního fondu a pouze pro osbní potřebu uživatelů knihovny. nekopíruje pro veřejnost. V souladu s tím, odvádí knihovna polatky za kopii správci autorských práv, divadelní a literární agentuře-občansk
ému sdružení.Dilia.

15.) Pořádá nebo spolupořádá akce pro veřejnost. Knihovna může veřejně předvádět audiovizuální díla v souvislosti se vzdělávacímí pořady a se svým hlavním předmětem činnosti.

16.) Při plnění svého poslání spolupracuje s kulturními a vzdělávacími institucemi, sdělovacími prostředky, občanskými sdruženími, nadacemi v ČR i v zahraničí.

17.) Knihovna získává finanční prostředky z jiných zdrojů na základě žádostí formou projektů.

18.) Knihovna zajišťuje či zprostředkovává odborné školení a semináře pro své zaměstnance za účelem zvýšení jejich kvalifikace.

19.) Knihovna může pořádat kurzy a semináře poro veřejnost

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91010
Počet zaměstnanců
25 - 49 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitelka
PhDr. ŠÁRKA KAŠPÁRKOVÁ
Kroměříž Velké náměstí, , PSČ 76701, 10346741, 203 Den vzniku funkce: 2016-05-25

Změny a události

2016-05-25
Vymazán člen představenstva
Šárka Kašpárková
2016-05-25
Vymazán člen představenstva
Šárka Kašpárková
2016-05-25
Zapsan člen představenstva
ŠÁRKA KAŠPÁRKOVÁ
2004-02-19
Zapsan činnost
19.) Knihovna může pořádat kurzy a semináře poro veřejnost
2004-02-19
Zapsan činnost
1.) Organizace buduje uniberzální knihovní fondy odborné, populárně naučné a krásné literatury, shromažďuje ostatní knihovnické a informační parmeny, zejména periodika, zvukové a zvukově obrazové dokumenty a obrazové dokumenty.
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace se sídlem v Kroměříž  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00091120.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494