Změny a události Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace

2016-05-25
Vymazán člen představenstva
Šárka Kašpárková
2016-05-25
Vymazán člen představenstva
Šárka Kašpárková
2016-05-25
Zapsan člen představenstva
ŠÁRKA KAŠPÁRKOVÁ
2004-02-19
Zapsan činnost
19.) Knihovna může pořádat kurzy a semináře poro veřejnost
2004-02-19
Zapsan činnost
1.) Organizace buduje uniberzální knihovní fondy odborné, populárně naučné a krásné literatury, shromažďuje ostatní knihovnické a informační parmeny, zejména periodika, zvukové a zvukově obrazové dokumenty a obrazové dokumenty.
2004-02-19
Zapsan činnost
2.)Buduje a využívá fond regionální literatury. Plní funkci bibliografického střediska regionu. Shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o regionu.
2004-02-19
Zapsan činnost
3.) Aktivně propaguje a zpřístupňuje své knihovní a informační fondy individuálním i kolektivním uživatelům, fyzickým i právnickým osobám, a to přímým půjčováním nebo poskytováním informačních služeb, zprostředkováním pomocí meziknihovní výpujční služby p říp. mezinárodní, a všemi formami kolektivní i individuální práce se čtenářem.
2004-02-19
Zapsan činnost
4.) Zajišťuje přístup k externím i interním informačním databázím a zajišťuje přístup k vnějším informačním zdrojům /internet/ pomocí telekomunikačního zařízení.
2004-02-19
Zapsan činnost
5.) Organizace poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace /ústní i písemné/.
2004-02-19
Zapsan činnost
6.) Zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména z oblasti státní správy a samosprávy. Knihovna má zřízena odborná pracoviště: Informační centrum pro neziskové organizace, Informační cenrtum EU, Informační centrum UNESCO
2004-02-19
Zapsan činnost
7.) Organizace na základě a pověření Krajskou knihovnou F. Bartoše ve Zlíně vykonává regionální funkce na území ohraničeném okresem Kroměříž pro registrované knihovny dle zák. 257/2001 Sb. dle příslušných standardů a na základě Usnesení vlády ČR č. 195 z 26.2.2001 k zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven a podpory regionálních kulturních aktivit. Buduje výměnné soubory pro registrované knihovny na základě přidělených finančních prostředků.
2004-02-19
Zapsan činnost
8.) Organizace vybírá jednoroční poplatek za užívání knihovnických služeb, manipulační a sankční poplatky specifikované v Knihovním řádu.
2004-02-19
Zapsan činnost
9.) Na základě dohody zajišťuje monitorování periodického tisku.
2004-02-19
Zapsan činnost
10.) Zajišťuje sbět dat a poskytuje statistiku Krajské knihovně F. Bartoše ve Zlíně
2004-02-19
Zapsan činnost
11.) Organizace dodržuje ochranu osobních údajů svých uživatelů dle zák. 101/2000 Sb. v jeho platném znění dle specifikace uvedené v Knihovním řádě.
2004-02-19
Zapsan činnost
12.) Zajišťuje ochranu, údržbu, evidenci a řádnou správu knihovních a informačních fondů /jakož i technických prostředků a nosičů informací s cílem uchovat je v dobrém stavu pro potřebu budoucích uživatelů i při jejich průběžném využívání. Stejným způsobe m pečuje o fondy, které úžívá dočasně. Zároveň dodržuje ustanovení autorského zákona č. 121/2000 Sb.
2004-02-19
Zapsan činnost
13.) Vyvíjí vydavatelskou publikační činnost v souladu se svým posláním.
2004-02-19
Zapsan činnost
14.) Provádí kopírování tištěných materiálů ze svého knihovního fondu a pouze pro osbní potřebu uživatelů knihovny. nekopíruje pro veřejnost. V souladu s tím, odvádí knihovna polatky za kopii správci autorských práv, divadelní a literární agentuře-občansk ému sdružení.Dilia.
2004-02-19
Zapsan činnost
15.) Pořádá nebo spolupořádá akce pro veřejnost. Knihovna může veřejně předvádět audiovizuální díla v souvislosti se vzdělávacímí pořady a se svým hlavním předmětem činnosti.
2004-02-19
Zapsan činnost
16.) Při plnění svého poslání spolupracuje s kulturními a vzdělávacími institucemi, sdělovacími prostředky, občanskými sdruženími, nadacemi v ČR i v zahraničí.
2004-02-19
Zapsan činnost
17.) Knihovna získává finanční prostředky z jiných zdrojů na základě žádostí formou projektů.
2004-02-19
Zapsan činnost
18.) Knihovna zajišťuje či zprostředkovává odborné školení a semináře pro své zaměstnance za účelem zvýšení jejich kvalifikace.
2004-02-19
Zapsan činnost
19.) Knihovna může pořádat kurzy a semináře poro veřejnost