Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace, IČO 00091138 — obchodní rejstřík

Kroměříž Velké náměstí, , PSČ 76701, 10346627, 203
19 let, 11 měsíce
na trhu
25 - 49
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2004-07-08
IČO
00091138
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

opravy a údržba předmětů kulturní povahy ( s výjimkou restaurování děl z oboru výtvarných umění, které nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty a s výjimkou obnovy kulturních pamá
tek nebo jejích částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi)

2. Muzeum spravuje veřejně přístupnou základní knihovnu se specializovanými fondy (odbornou knihovnu a historický knižní fond. (sbírkový)).

3. Sbírky spravuje v souladu s ustanoveními zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

4. Ke sbírkovým předmětům pořizuje co nejkomplexnější odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i jinými dostupnými záznamovými prostředky (fotografie, film, audio či videozáznam atp.)

5. Sbírkové předměty odborně zpracovává a získává z nich poznatky o přírodě i společnosti a prezentuje je prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav.

6. Provádí vědecký výzkum v oborech své působnosti.

7. Provádí archeologický výzkum na základě povolení Ministerstva kultury ČR č.j. 2.385/99 ze dne 1.7.1999

8. Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími
kulturně výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost, sociálně pak zejména dětem a mládeži, seniorům a handicapovým občanům. Vydává a veřejně šíří periodické (z.č. 37/95 Sb.) a neperiodické (z.č. 46/2000 Sb.) publikace.

9. Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí, nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání či konzervování a restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu
zákona č. 122/2000 Sb. Obdobně přijímá zápůjčky od jiných subjektů. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb. a popřípadě i badatelským řádem, který vydává.

10. Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených sbírkových předmětů.

11. Pořádá kulturní a vzdělávací programy (vyplývající z předmětu činnosti) (hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální). Provádí přednáškovou a vzdělávací činnost.

12. Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.

13. V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery.

14. Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování audio či vid
eozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a diapozitivů.

15. Poskytuje odbornou metodickou radu a pomoc veřejným i soukromým institucím a jednotlivcům, zejména na území svého badatelského zájmu (konzultace, poradenství, expertízy, účast v grémiích apod.)

16. Svou činnost, sbírky, výstavy, výsledky vlastní a oborové nadatelské i osvětové práce včetně dalších odborných aktivit prezentuje také formou elektronických prostředků.

Předmět podnikání:

pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a jiných obdobnýc akcí

specializovaný maloobchod

maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

reklamní činnost a marketing

hostinská činnost

opravy a údržba předmětů kulturní povahy ( s výjimkou restaurování děl z oboru výtvarných umění, které nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty a s výjimkou obnovy kulturních pamá
tek nebo jejích částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi)

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
25 - 49 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitelka
Mgr. MARTINA MILÁČKOVÁ
Kroměříž Talichova, , PSČ 76701, 25936930, 203 Den vzniku funkce: 2020-03-19

Změny a události

2020-03-19
Vymazán člen představenstva
JIŘÍ STRÁNSKÝ
2020-03-19
Vymazán člen představenstva
JIŘÍ STRÁNSKÝ
2020-03-19
Zapsan člen představenstva
MARTINA MILÁČKOVÁ
2016-09-08
Vymazán člen představenstva
Jiří Stránský
2016-09-08
Vymazán člen představenstva
Jiří Stránský
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace se sídlem v Kroměříž  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00091138.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494