Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace, IČO 00091405 — obchodní rejstřík

Prostějov nám. T. G. Masaryka, , PSČ 79601, 24804274, 203
20 let, 5 měsíce
na trhu
25 - 49
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2003-12-11
IČO
00091405
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

Vykonává činnosti, vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Poskytuje informační služby, související s předmětem činnosti.

Organizace shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a histrie území regionu Prostějovska především v oborech paleontologie, geologie, botanika, archeologie, etnografie, historie, dějiny umění, literární historie. Sbírku vytváří na z
ákladě vědeckého poznání a vlastní koncepce činnosti. Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou, případně i obrazovaou či zvukovou.

Spravuje historický knižní fond a odbornou knihovnu.

Sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o vývoji přírody a společnosti.

V oborech své působnosti provádí vědecký výzkum.

Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim, poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje prostřednictvím stálých expozic i krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností i dalšími kulturními a výchovnými aktivitami, určenými
pro širokou veřejnost o pro děti a mládež.

Zapůjčuje sbírkové předměty pro výstavy a expozice, pořádané jinými subjekty v ČR i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání, konzervování a restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich ochrana a bezpečnost ve smyslu zákona o ochraně sb
írek. Pronajímá sbírkové předměty podle metodiky MK ČR čl. IX., odst.3. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podnínek stanovených zákonem o ochraně sbírek a badatelským řádem, kerý sama vydává. Vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publika
ce.

Samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými či fyzickými osobami pořádá odborné konference, sympozia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti.

Pořádá výstavy vypůjčených výtvarných děl.

Pořádá kulturní a vzdělávací programy, vyplývající z předmětu činnosti. Provádí přednáškovou v vzdělávací činnost.

Na základě pověření Ministerstva kultury České republiky a dohody s Akademií věd České republiky provádí na území Olomouckého kraje podle zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, archeologické výzkumy a archeologický do
hled na lokalitách, postižených terénními zásahy, podílí se na koordinaci provádění archeologických výzkumů a péče o movité archeologické nálezy.

Poskytuje služby konzervátorských dílen a učeben ve smyslu ustanovení zákona o ochraně sbírek.

Zpracovává odborné posudky, rešerže a expertizy. Vykonává poradenskou činnost pro obecní kronikáře.

Poskytuje odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy.

Za úplatu pořizuje obrazové záznamy, kopie dokumentů, poskytuje fotografie a negativy sbírkových předmětů či vystavených exponátů. Prodává katalogy a jiné tiskoviny, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie repliky a další roz
množeniny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů. Pronajímá nevyužívané prostory v objektech, k nimž vykonává právo hospodaření, k účelům, které jsou v souladu s jejím posláním. Propaguje svoji činost, provozuje vlastní webové stránky.

Za úplatu či bezplatně umožňuje návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí.

Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti. V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery.

Vykonává činnosti, vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Poskytuje informační služby, související s předmětem činnosti.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
25 - 49 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitelka
Mgr. VERONIKA HRBÁČKOVÁ
Ústín Den vzniku funkce: 2021-08-04

Změny a události

2021-08-04
Vymazán člen představenstva
VÁCLAV HORÁK
2021-08-04
Vymazán člen představenstva
VÁCLAV HORÁK
2021-08-04
Zapsan člen představenstva
VERONIKA HRBÁČKOVÁ
2021-03-09
Vymazán člen představenstva
SOŇA PROVAZOVÁ
2021-03-09
Vymazán člen představenstva
SOŇA PROVAZOVÁ
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace se sídlem v Prostějov  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00091405.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494