Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, IČO 00091766 — obchodní rejstřík

Třebíč Zámek, 1, PSČ 67401, 18739181, 203
20 let, 2 měsíce
na trhu
25 - 49
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2004-03-03
IČO
00091766
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

V souladu s vládním usnesením č. 571/2003 je povařenou organizací k zajištění úkolů tradiční lidové kultury v kraji Vysočina, plní funkci informačního, školícího a metodického pracoviště pro území kraje, vede a koordinuje celokrajskou dokumentaci tradiční
lidové kultury.

Organizace spravuje sbírku podle zákona č. 122/2000, o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i obrazovou, předměty odborně zpracovává, zajišťuje jejich konzervování, restaurování a vytěžuje z nich poznatky pro vědní obory, včetně muzeologie, o dějinách společnosti vývoj
i přírody.

Provádí vědecký výzkum a odborný průzkum v oboru své působnosti.

Na základě smlouvy uzavřené s Národním památkovým ústavem vykonává regionální správu dat Státního archeologického seznamu (SAS).

Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním reprezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími k
ulturně-výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost, zvláště pak dětem a mládeži.

Zapůjčené sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo konzervování a restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zá
kona č. 122/2000 Sb. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., a badatelským řádem, který sama vydává.

Spravuje odbornou knihovnu zpřístupněnou veřejnosti, poskytuje veřejné knihovnické a informační služby a vytváří informační středisko v oboru své působnosti.

Poskytuje odborné informační a konzultační služby obcím a městům, včetně zpracování podkladů z oboru své činnosti pro zápisy do kronik.

Vydává a veřejně šíří periodické a neperiodické publikace, včetně digitálních a analogových nosičů v souladu s platnými právními předpisy.

Informuje veřejnost prostřednictvím vlastní webové stránky o muzeu a jeho činnostech.

Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, semináře a sympózia, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených výtvarných děl a souborů sbírkových a nesbírkových předmětů.

Pořádá kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu činnosti (hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální). Pořádá přednáškovou a vzdělávací činnost.

Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.

V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery

Vykonává činnost vyplývající z hlavního předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu i bezúplatně návštěvu stálých expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Umožňuje za sjednanou cenu fotografování, fi
lmování, a pořizování videozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů, diapozitivů a ektachromů. Prodává publikace, katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sb
írkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovídající uměleckou úrovní, nosiče audio a video nahrávek. Poskytuje reklamní služby při zpřístuopňování svých sbírek. Zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy. Poskytuje informační služby so
uvisející s předmětem činnosti.

Poskytuje odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy a v rozsahu § 10 odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

Na základě zákona 483/2004 Sb., kterým se mění zákon 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona 186/2004 Sb. je organizace poskytovatelem standardizovaných veřejných služeb, které slouží k uspokojován
í kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti.

Zprostředkovává informace z vnějších zdrojů, umožňuje přístup k síti Internet a využívá telekomunikační zařízení

V souladu s vládním usnesením č. 571/2003 je povařenou organizací k zajištění úkolů tradiční lidové kultury v kraji Vysočina, plní funkci informačního, školícího a metodického pracoviště pro území kraje, vede a koordinuje celokrajskou dokumentaci tradiční
lidové kultury.

Předmět podnikani

Hostinská činnost

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
25 - 49 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
Ing. MICHAL ZÁBRŠ
Třebíč Horova, , PSČ 67401, 18736874, 203 Den vzniku funkce: 2023-08-10

Změny a události

2023-08-10
Vymazán člen představenstva
JAROSLAV MARTÍNEK
2023-08-10
Zapsan člen představenstva
MICHAL ZÁBRŠ
2016-10-20
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Martínek
2016-10-20
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Martínek
2014-08-15
Zapsan způsob jednání
Ředitel jménem organizace právně jedná tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému jménu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace se sídlem v Třebíč  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00091766.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494