Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, IČO 00092126 — obchodní rejstřík

Uherské Hradiště Smetanovy sady, , PSČ 68601, 25401050, 203
20 let, 2 měsíce
na trhu
25 - 49
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2004-02-05
IČO
00092126
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

16) Ve smyslu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu schválené usnesením vlády č. 571/2003 je organizace pověřena funkcí Centra péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje a je odborným garantem této péče v daném regionu. Vykonává zejména
následující činnosti:
- Je informačním, školícím a metodickým pracovištěm pro území kraje;
- V úzké spolupráci s ostatními muzei v regionu provádí dokumentaci tradiční lidové kultury a koordinuje její provádění na území celého kraje;
- Spolupracuje s dobrovolnými dokumentátory (zpravodaji), vytváří si jejich síť a poskytuje jim metodologickou pomoc;
- Vytváří specializované databáze; poskytuje metodickou pomoc státní správě a samosprávě;
- Poskytuje metodickou pomoc ostatním odborným institucím v rámci kraje v otázkách péče o tradiční lidovou kulturu;
- Shromažďuje informace o nejúspěšnějších postupech v uchování, prezentaci a předávání projevů tradiční lidové kultury a navrhuje je zřizovateli nebo Národnímu ústavu lidové kultury k popularizaci nebo je ve vlastní působnosti uveřejňuje;
- Předkládá návrhy do Seznamu dědictví tradiční lidové kultury prostřednictvím zřizovatele nebo Národního ústavu lidové kultury;
- Spolupracuje s Národním ústavem lidové kultury v záležitostech péče o tradiční lidovou kulturu;
- V rámci kraje koordinuje (doporučuje nebo vybírá) předkládání projektů a požadavků směřujících k zajištění péče o tradiční lidovou kulturu na území kraje do grantových programů ministerstva kultury nebo jiných ústředních orgánů, popř. do grantových prog
ramů vyhlášených krajem.

2) Muzeum spravuje veřejně přístupnou základní knihovnu se specializovaným knihovním fondem ve smyslu § 3 odst. 1 písm. c. zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve zně
ní pozdějších předpisů a spolupracuje se zahraničními institucemi v rámci mezinárodní výměny publikací.

3) Sbírky spravuje v souladu s ustanovením zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podává žádosti o zapsání sbírek do centrální evidence sbírek, provádí jejich inventarizaci
a zabezpečuje jejich ochranu.

4) Provádí vědecký výzkum v oborech své působnosti zejména na území národopisné oblasti Slovácko.

5) Provádí archeologický výzkum na základě oprávnění ve smyslu § 21 zákona č. 20/1987 Sb. a povolení Ministerstva kultury ČR.

6) Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav (se stanovenou návštěvní dobou), vlastní publikační a přednáškovou činností v České re
publice i v zahraničí a dalšími kulturně výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost, zejména dětem a mládeži, seniorům a handicapovaným občanům.

7) Vydává a veřejně šíří periodické (z. č. 46/2000 Sb.) a neperiodické (z. č. 37/1995 Sb.) publikace, propagační materiály a jiné drobné tisky, zhotovuje a rozšiřuje kopie a fotokopie sbírkových předmětů a jiného badatelského materiálu včetně předmětů lid
ové rukodělné výroby, nosičů nahrávek lidové hudby a nosičů obrazových dokumentačních záznamů.

8) Dává do výpůjčky sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí, nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání či konzervování a restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve
smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů. Obdobně přijímá výpůjčku od jiných subjektů. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní po
vahy, ve znění pozdějších předpisů, a popřípadě i badatelským řádem, který vydává.

9) Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených sbírkových předmětů.

10) Pořádá kulturní a vzdělávací programy (hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální) včetně pořádání folklorních vystoupení, přehlídek či festivalů a dalších způsobů veřejného předvedení autorských děl. Provádí přednáškovou a vzdělávací činn
ost.

11) Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.

12) V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery.

13) Vykonává činnost vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování audio či vide
ozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů, odborné výklady v expozicích, přednášky, poskytnutí jednorázového reprodukčního práva, vypalování dat na CD, určování předmětů, posuzování kolekcí a konzultace, restaurování a konzerv
ování, výstavy prováděné pro jiné subjekty na zakázku a archeologické výzkumy. Krátkodobě poskytuje výstavní sály a jiné části zařízení včetně inventáře institucím a jednotlivcům k pořádání kulturních a výchovných akcí. Provádí odbornou přepravu cenných e
xponátů na místa jejich výstavní realizace.

14) Poskytuje odbornou metodickou radu a pomoc veřejným i soukromým institucím a jednotlivcům, zejména na území svého badatelského zájmu (konzultace, poradenství, expertízy, účast v grémiích apod.), zvláště pak vlastníkům sbírek zapsaných do Centrální evi
dence sbírek ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů, kronikářům v regionu. Podporuje vlastivědné aktivity občanů a občanských sdružení, zejména pak Muzejního spolku v Uherském Hradišti.

15) Svou činnost, sbírky, výstavy, výsledky vlastní a oborové badatelské i osvětové práce včetně dalších odborných aktivit prezentuje také formou elektronických medií. Každoročně zpracovává informace o činnosti ve výroční zprávě, kterou podle § 10 a odst.
2 písm. c) zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje v tisku nebo v informačním systému s dálkovým přístupem.

16) Ve smyslu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu schválené usnesením vlády č. 571/2003 je organizace pověřena funkcí Centra péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje a je odborným garantem této péče v daném regionu. Vykonává zejména
následující činnosti:
- Je informačním, školícím a metodickým pracovištěm pro území kraje;
- V úzké spolupráci s ostatními muzei v regionu provádí dokumentaci tradiční lidové kultury a koordinuje její provádění na území celého kraje;
- Spolupracuje s dobrovolnými dokumentátory (zpravodaji), vytváří si jejich síť a poskytuje jim metodologickou pomoc;
- Vytváří specializované databáze; poskytuje metodickou pomoc státní správě a samosprávě;
- Poskytuje metodickou pomoc ostatním odborným institucím v rámci kraje v otázkách péče o tradiční lidovou kulturu;
- Shromažďuje informace o nejúspěšnějších postupech v uchování, prezentaci a předávání projevů tradiční lidové kultury a navrhuje je zřizovateli nebo Národnímu ústavu lidové kultury k popularizaci nebo je ve vlastní působnosti uveřejňuje;
- Předkládá návrhy do Seznamu dědictví tradiční lidové kultury prostřednictvím zřizovatele nebo Národního ústavu lidové kultury;
- Spolupracuje s Národním ústavem lidové kultury v záležitostech péče o tradiční lidovou kulturu;
- V rámci kraje koordinuje (doporučuje nebo vybírá) předkládání projektů a požadavků směřujících k zajištění péče o tradiční lidovou kulturu na území kraje do grantových programů ministerstva kultury nebo jiných ústředních orgánů, popř. do grantových prog
ramů vyhlášených krajem.

Předmět podnikani

hostinská činnost

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
25 - 49 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
PhDr. IVO FROLEC
Uherské Hradiště Hlinky, , PSČ 68601, 26138336, 203 Den vzniku funkce: 2013-08-31

Změny a události

2013-08-31
Vymazán člen představenstva
Ivo Frolec
2013-08-31
Vymazán člen představenstva
Ivo Frolec
2013-08-31
Zapsan člen představenstva
IVO FROLEC
2004-02-05
Zapsan činnost
6) Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav (se stanovenou návštěvní dobou), vlastní publikační a přednáškovou činností v České re publice i v zahraničí a dalšími kulturně výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost, zejména dětem a mládeži, seniorům a handicapovaným občanům.
2004-02-05
Zapsan činnost
7) Vydává a veřejně šíří periodické (z. č. 46/2000 Sb.) a neperiodické (z. č. 37/1995 Sb.) publikace, propagační materiály a jiné drobné tisky, zhotovuje a rozšiřuje kopie a fotokopie sbírkových předmětů a jiného badatelského materiálu včetně předmětů lid ové rukodělné výroby, nosičů nahrávek lidové hudby a nosičů obrazových dokumentačních záznamů.
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace se sídlem v Uherské Hradiště  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00092126.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494