Změny a události Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace

2013-08-31
Vymazán člen představenstva
Ivo Frolec
2013-08-31
Vymazán člen představenstva
Ivo Frolec
2013-08-31
Zapsan člen představenstva
IVO FROLEC
2004-02-05
Zapsan činnost
6) Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav (se stanovenou návštěvní dobou), vlastní publikační a přednáškovou činností v České re publice i v zahraničí a dalšími kulturně výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost, zejména dětem a mládeži, seniorům a handicapovaným občanům.
2004-02-05
Zapsan činnost
7) Vydává a veřejně šíří periodické (z. č. 46/2000 Sb.) a neperiodické (z. č. 37/1995 Sb.) publikace, propagační materiály a jiné drobné tisky, zhotovuje a rozšiřuje kopie a fotokopie sbírkových předmětů a jiného badatelského materiálu včetně předmětů lid ové rukodělné výroby, nosičů nahrávek lidové hudby a nosičů obrazových dokumentačních záznamů.
2004-02-05
Zapsan činnost
8) Dává do výpůjčky sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí, nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání či konzervování a restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů. Obdobně přijímá výpůjčku od jiných subjektů. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní po vahy, ve znění pozdějších předpisů, a popřípadě i badatelským řádem, který vydává.
2004-02-05
Zapsan činnost
9) Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených sbírkových předmětů.
2004-02-05
Zapsan činnost
10) Pořádá kulturní a vzdělávací programy (hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální) včetně pořádání folklorních vystoupení, přehlídek či festivalů a dalších způsobů veřejného předvedení autorských děl. Provádí přednáškovou a vzdělávací činn ost.
2004-02-05
Zapsan činnost
11) Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.
2004-02-05
Zapsan činnost
12) V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery.
2004-02-05
Zapsan činnost
13) Vykonává činnost vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování audio či vide ozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů, odborné výklady v expozicích, přednášky, poskytnutí jednorázového reprodukčního práva, vypalování dat na CD, určování předmětů, posuzování kolekcí a konzultace, restaurování a konzerv ování, výstavy prováděné pro jiné subjekty na zakázku a archeologické výzkumy. Krátkodobě poskytuje výstavní sály a jiné části zařízení včetně inventáře institucím a jednotlivcům k pořádání kulturních a výchovných akcí. Provádí odbornou přepravu cenných e xponátů na místa jejich výstavní realizace.
2004-02-05
Zapsan činnost
14) Poskytuje odbornou metodickou radu a pomoc veřejným i soukromým institucím a jednotlivcům, zejména na území svého badatelského zájmu (konzultace, poradenství, expertízy, účast v grémiích apod.), zvláště pak vlastníkům sbírek zapsaných do Centrální evi dence sbírek ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů, kronikářům v regionu. Podporuje vlastivědné aktivity občanů a občanských sdružení, zejména pak Muzejního spolku v Uherském Hradišti.
2004-02-05
Zapsan činnost
15) Svou činnost, sbírky, výstavy, výsledky vlastní a oborové badatelské i osvětové práce včetně dalších odborných aktivit prezentuje také formou elektronických medií. Každoročně zpracovává informace o činnosti ve výroční zprávě, kterou podle § 10 a odst. 2 písm. c) zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje v tisku nebo v informačním systému s dálkovým přístupem.
2004-02-05
Zapsan činnost
16) Ve smyslu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu schválené usnesením vlády č. 571/2003 je organizace pověřena funkcí Centra péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje a je odborným garantem této péče v daném regionu. Vykonává zejména následující činnosti: - Je informačním, školícím a metodickým pracovištěm pro území kraje; - V úzké spolupráci s ostatními muzei v regionu provádí dokumentaci tradiční lidové kultury a koordinuje její provádění na území celého kraje; - Spolupracuje s dobrovolnými dokumentátory (zpravodaji), vytváří si jejich síť a poskytuje jim metodologickou pomoc; - Vytváří specializované databáze; poskytuje metodickou pomoc státní správě a samosprávě; - Poskytuje metodickou pomoc ostatním odborným institucím v rámci kraje v otázkách péče o tradiční lidovou kulturu; - Shromažďuje informace o nejúspěšnějších postupech v uchování, prezentaci a předávání projevů tradiční lidové kultury a navrhuje je zřizovateli nebo Národnímu ústavu lidové kultury k popularizaci nebo je ve vlastní působnosti uveřejňuje; - Předkládá návrhy do Seznamu dědictví tradiční lidové kultury prostřednictvím zřizovatele nebo Národního ústavu lidové kultury; - Spolupracuje s Národním ústavem lidové kultury v záležitostech péče o tradiční lidovou kulturu; - V rámci kraje koordinuje (doporučuje nebo vybírá) předkládání projektů a požadavků směřujících k zajištění péče o tradiční lidovou kulturu na území kraje do grantových programů ministerstva kultury nebo jiných ústředních orgánů, popř. do grantových prog ramů vyhlášených krajem.
2004-02-05
Zapsan činnost
16) Ve smyslu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu schválené usnesením vlády č. 571/2003 je organizace pověřena funkcí Centra péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje a je odborným garantem této péče v daném regionu. Vykonává zejména následující činnosti: - Je informačním, školícím a metodickým pracovištěm pro území kraje; - V úzké spolupráci s ostatními muzei v regionu provádí dokumentaci tradiční lidové kultury a koordinuje její provádění na území celého kraje; - Spolupracuje s dobrovolnými dokumentátory (zpravodaji), vytváří si jejich síť a poskytuje jim metodologickou pomoc; - Vytváří specializované databáze; poskytuje metodickou pomoc státní správě a samosprávě; - Poskytuje metodickou pomoc ostatním odborným institucím v rámci kraje v otázkách péče o tradiční lidovou kulturu; - Shromažďuje informace o nejúspěšnějších postupech v uchování, prezentaci a předávání projevů tradiční lidové kultury a navrhuje je zřizovateli nebo Národnímu ústavu lidové kultury k popularizaci nebo je ve vlastní působnosti uveřejňuje; - Předkládá návrhy do Seznamu dědictví tradiční lidové kultury prostřednictvím zřizovatele nebo Národního ústavu lidové kultury; - Spolupracuje s Národním ústavem lidové kultury v záležitostech péče o tradiční lidovou kulturu; - V rámci kraje koordinuje (doporučuje nebo vybírá) předkládání projektů a požadavků směřujících k zajištění péče o tradiční lidovou kulturu na území kraje do grantových programů ministerstva kultury nebo jiných ústředních orgánů, popř. do grantových prog ramů vyhlášených krajem.
2004-02-05
Zapsan způsob jednání
Způsob jednání: Jménem organizace jedná ředitel nebo jiný zaměstnanec organizace jako jím pověřený zástupce.
2004-02-05
Zapsan činnost
1) Organizace shromažďuje sbírky ze všech oborů lidské činnosti české i zahraniční provenience, se zvláštním zaměřením na národopisnou oblast Slovácko. Sbírky vytváří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti ve vědních oborec h národopis, archeologie, historie a dějiny umění.
2004-02-05
Zapsan činnost
2) Muzeum spravuje veřejně přístupnou základní knihovnu se specializovaným knihovním fondem ve smyslu § 3 odst. 1 písm. c. zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve zně ní pozdějších předpisů a spolupracuje se zahraničními institucemi v rámci mezinárodní výměny publikací.
2004-02-05
Zapsan činnost
3) Sbírky spravuje v souladu s ustanovením zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podává žádosti o zapsání sbírek do centrální evidence sbírek, provádí jejich inventarizaci a zabezpečuje jejich ochranu.
2004-02-05
Zapsan činnost
4) Provádí vědecký výzkum v oborech své působnosti zejména na území národopisné oblasti Slovácko.
2004-02-05
Zapsan činnost
5) Provádí archeologický výzkum na základě oprávnění ve smyslu § 21 zákona č. 20/1987 Sb. a povolení Ministerstva kultury ČR.