Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace, IČO 00092401 — obchodní rejstřík

Vyškov náměstí Čsl. armády, , PSČ 68201, 26181347, 203
20 let, 10 měsíce
na trhu
20 - 24
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2003-08-14
IČO
00092401
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

a)shromažďování přírodnin a lidských výtvorů (včetně děl výtvarného umění) vytvářením sbírek muzejní povahy a průvodní dokumentace, jejich odborná správa a evidence, trvalé uchovávání včetně konzervování, restaurování nebo preparování, zpracovávání včetně
katalogizování, zpřístupňování veřejnosti ve stálých expozicích a na výstavách, publikační a přednášková činnost a poskytování badatelských služeb, které slouží k studijním a vědeckým účelům,
b)zajišťování a provádění vědeckovýzkumné činnosti v oblasti přírodních, technických a společenských věd, provádění archeologických výzkumů na základě oprávnění MK ČR,
c)provozování činnosti konzervátorské, restaurátorské a preparátorské,
d)zapůjčování nebo pronájem sbírkových předmětů jiným subjektům za účelem jejich zpřístupňování veřejnosti v expozicích a na výstavách či v jiných odpovídajících zařízeních a prostorách,
e)zapůjčování sbírkových předmětů jiným subjektům za účelem jejich vědeckého zkoumání, konzervování, restaurování nebo preparování,
f)získávání, uchovávání, ochrana knihovních fondů, provozování knihoven v souladu se zákonem č. 257/2002 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
g)poskytování informačních služeb a zpracovávání odborných posudků, expertíz a rešerší souvisejících s předmětem hlavní činnosti,
h)poskytování přístupu k veřejně provozovaným a veřejně přístupným informačním a datovým sítím, pořizování, vytěžování a zužitkovávaní databází,
i)zajišťování výstavnické, kulturně výchovné, přednáškové, průvodcovské činnosti, pořádání odborných konferencí, sympozií, seminářů, kurzů, přednášek, vzdělávacích programů, výstav, koncertů a jiných kulturních akcí a s tím spojené poskytování služeb veře
jnosti zvyšujících komfort návštěvníků (např. občerstvení, prodej suvenýrů, parkování),
j)zajišťování prodeje zboží, produktů a publikací související s vlastními sbírkami, expozicemi a výstavami nebo se sbírkami a výstavami jiných institucí se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, propagačních materiálů a upomínkových předmětů, výroba a
prodej kopií a replik sbírkových a jiných, svým charakterem jim podobných předmětů; pravidla pro výrobu a prodej zboží jsou vymezena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny,
k)vydávání odborných, informačních a propagačních neperiodických publikací ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, a periodického tisku ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydá
vání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
l)vstupování do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti,
m)spolupráce s tuzemskými i zahraničními vědeckými, vzdělávacími, kulturními a jinými subjekty s příbuzným předmětem činnosti.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
20 - 24 zaměstnanci

Statutární orgán

Ředitelka
Mgr. MONIKA PELINKOVÁ
Brno Čápkova, , PSČ 60200, 19164301, 203 Den vzniku funkce: 2015-08-08

Změny a události

2015-08-08
Zapsan člen představenstva
MONIKA PELINKOVÁ
2015-08-08
Vymazán člen představenstva
Monika Pelinková
2015-08-08
Zapsan člen představenstva
MONIKA PELINKOVÁ
2015-08-08
Zapsan způsob jednání
Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. V případě písemného právního jednání připojí k názvu příspěvkové organizace ředitel svůj vlastnoruční podpis.
2011-02-24
Vymazán člen představenstva
František Korvas
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace se sídlem v Vyškov  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00092401.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494