Změny a události Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

2022-04-30
Vymazán člen představenstva
DUŠAN POŘÍZKA
2022-04-30
Zapsan člen představenstva
VÁCLAV ZATLOUKAL
2015-09-30
Vymazán člen představenstva
DUŠAN POŘÍZKA
2015-09-30
Zapsan člen představenstva
DUŠAN POŘÍZKA
2015-09-30
Zapsan způsob jednání
Způsob jednání statutárního orgánu: Ředitel jedná a vystupuje jménem organizace samostatně. V době nepřítomnosti ředitele jedná jménem organizace osoba pověřená ředitelem k jeho zastupování.
2014-05-31
Vymazán člen představenstva
DANIEL COUFALÍK
2014-05-31
Vymazán člen představenstva
DANIEL COUFALÍK
2013-08-29
Vymazán člen představenstva
Daniel Coufalík
2013-08-29
Vymazán člen představenstva
Daniel Coufalík
2005-06-18
Vymazán člen představenstva
Martin Rára
2005-06-18
Vymazán člen představenstva
Martin Rára
2005-06-18
Vymazán člen představenstva
Martin Rára
2003-09-10
Zapsan činnost
Předmětem hlavní činnosti příspěvkové organizace je: a) opravy a údržba místních komunikací III. a IV. třídy dle pasportu místních komunikací, jejich součástí včetně zimní údržby místních komunikací, b) čištění místních komunikací a jejich součástí, c) čištění, údržba a opravy areálu autobusového nádraží, d) zajištění provozuschopnosti povrchových zařízení odpadních vod na místních komunikacích a veřejných prostranstvích - uličních vpustí e) zajištění údržby a oprav dopravního značení dle pasportu dopravního značení a městského informačního systému, f) zajištění sběru a svozu tuhého komunálního odpadu, tříděného odpadu, nebezpečných odpadů, provozování sběrného střediska odpadů, likvidaci odpadů, a to vše podle ustanovení zákona o odpadech a podle obecně závazné vyhlášky města, kterou se stanoví syst ém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Lipník nad Bečvou a jeho částí, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území města Lipník nad Bečvou a jeho částí, g) provoz, opravy a údržba veřejného osvětlení dle pasportu VO, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení, montáž a údržba vyhrazených elektrických zařízení dodavatelským způsobem, na území města Lipník nad Bečvou a jeho čá stí, h) zajištění řádného provozu a údržby parkovacích hodin, výběru poplatku a převedení finančních prostředků na účet zřizovatele, i) zajištění údržby, úprav a obnovy zeleně dle pasportu veřejné zeleně, j) zajištění údržby, úprav a obnovy zámeckého parku parc.č. 166 a střešní zahrady parc.č. st.483/5, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, k) zajištění hřbitovních služeb evidence, výběru nájemného a poplatku za služby, převedení finančních prostředků za nájem hrobových míst na účet zřizovatele, a zajištění provozu, oprav a údržby hřbitovů: - hřbitov v Lipníku nad Bečvou (pozemky parc.č. 301/1 ostatní plocha hřbitov, urnový háj parc. č. st. 397 zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby hřbitovní kaple, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou, parc. č. st. 2932 zastavěná plocha a nádvoří včetně ob jektu občanské vybavenosti, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, - židovské hřbitovy v Lipníku nad Bečvou (pozemky parc. č. 2771 ostatní plocha zelen, parc. č. 2772 ostatní plocha hřbitov, urnový háj, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou), - hřbitov v Lipníku nad Bečvou V - Podhoří (pozemky parc. č. 172/5 ostatní plocha hřbitov, urnový háj a parc. č. st. 96 včetně stavby občanské vybavenosti, vše v k.ú. Podhoří na Moravě), - hřbitov v Lipníku nad Bečvou VI - Loučka (pozemky parc. č. 2646 ostatní plocha hřbitov, urnový háj a parc. č. st. 301 zastavěná plocha a nádvoří včetně jiné st. č. p. 198, hřnitovní zed na pozemku parc. č. 2646, vše v k. ú. Loučka l) zajištění provozu, oprav a údržby veřejných WC v ul. Nerudova a v areálu hřbitova m) zajištění údržby a oprav kašen a laviček, n) zajištění provozu, oprav a údržby tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici: areál koupaliště, sportovní areál, cyklostezky a sportovní hřiště na území města a jeho částí, o) zajištění údržby a oprav dětských zařízení, dětských hřišť a pískovišť a lanových prvků na území města Lipník nad Bečvou a jeho částí, p) provoz a údržba rekultivované skládky, q) silniční motorová doprava nákladní, r) provoz a údržba tržního místa na náměstí T.G.Masaryka, s) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona, t) zajištění sběru a svozu rostlinného materiálu, provozování komunitní kompostárny, kompostování, a to vše podle §10a zákona č. 185/2001 Sb. ustanovení zákona o odpadech ve znění pozdějších předpisů a podle obecně závazné vyhlášky města, kterou se sta noví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Lipník nad Bečvou, u) zajištění sběru a svozu nebezpečného odpadu podle ustanovení zákona o odpadech (na území města Lipník nad Bečvou a jeho částí).
2003-09-10
Zapsan činnost
Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch rozvoje území a potřeb obyvatel města Lipník nad Bečvou na základě rozhodnutí zřizovatele a hrazené plně nebo částečně z příspěvku zřizovatele. Hlavním účelem je zajištování veřejně prospěšných služeb na celém území města Lipník nad Bečvou včetně jeho částí, a to komplexní nakládání s odpady a s rostlinným materiálem, údržby místních komunikací vč. jejich čištění a zimní údržby, údržby a zakládán í veřejné zeleně, údržby a opravy veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení a správa hřbitovů.
2003-09-10
Zapsan činnost
Předmětem hlavní činnosti příspěvkové organizace je: a) opravy a údržba místních komunikací III. a IV. třídy dle pasportu místních komunikací, jejich součástí včetně zimní údržby místních komunikací, b) čištění místních komunikací a jejich součástí, c) čištění, údržba a opravy areálu autobusového nádraží, d) zajištění provozuschopnosti povrchových zařízení odpadních vod na místních komunikacích a veřejných prostranstvích - uličních vpustí e) zajištění údržby a oprav dopravního značení dle pasportu dopravního značení a městského informačního systému, f) zajištění sběru a svozu tuhého komunálního odpadu, tříděného odpadu, nebezpečných odpadů, provozování sběrného střediska odpadů, likvidaci odpadů, a to vše podle ustanovení zákona o odpadech a podle obecně závazné vyhlášky města, kterou se stanoví syst ém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Lipník nad Bečvou a jeho částí, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území města Lipník nad Bečvou a jeho částí, g) provoz, opravy a údržba veřejného osvětlení dle pasportu VO, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení, montáž a údržba vyhrazených elektrických zařízení dodavatelským způsobem, na území města Lipník nad Bečvou a jeho čá stí, h) zajištění řádného provozu a údržby parkovacích hodin, výběru poplatku a převedení finančních prostředků na účet zřizovatele, i) zajištění údržby, úprav a obnovy zeleně dle pasportu veřejné zeleně, j) zajištění údržby, úprav a obnovy zámeckého parku parc.č. 166 a střešní zahrady parc.č. st.483/5, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, k) zajištění hřbitovních služeb evidence, výběru nájemného a poplatku za služby, převedení finančních prostředků za nájem hrobových míst na účet zřizovatele, a zajištění provozu, oprav a údržby hřbitovů: - hřbitov v Lipníku nad Bečvou (pozemky parc.č. 301/1 ostatní plocha hřbitov, urnový háj parc. č. st. 397 zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby hřbitovní kaple, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou, parc. č. st. 2932 zastavěná plocha a nádvoří včetně ob jektu občanské vybavenosti, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, - židovské hřbitovy v Lipníku nad Bečvou (pozemky parc. č. 2771 ostatní plocha zelen, parc. č. 2772 ostatní plocha hřbitov, urnový háj, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou), - hřbitov v Lipníku nad Bečvou V - Podhoří (pozemky parc. č. 172/5 ostatní plocha hřbitov, urnový háj a parc. č. st. 96 včetně stavby občanské vybavenosti, vše v k.ú. Podhoří na Moravě), - hřbitov v Lipníku nad Bečvou VI - Loučka (pozemky parc. č. 2646 ostatní plocha hřbitov, urnový háj a parc. č. st. 301 zastavěná plocha a nádvoří včetně jiné st. č. p. 198, hřnitovní zed na pozemku parc. č. 2646, vše v k. ú. Loučka l) zajištění provozu, oprav a údržby veřejných WC v ul. Nerudova a v areálu hřbitova m) zajištění údržby a oprav kašen a laviček, n) zajištění provozu, oprav a údržby tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici: areál koupaliště, sportovní areál, cyklostezky a sportovní hřiště na území města a jeho částí, o) zajištění údržby a oprav dětských zařízení, dětských hřišť a pískovišť a lanových prvků na území města Lipník nad Bečvou a jeho částí, p) provoz a údržba rekultivované skládky, q) silniční motorová doprava nákladní, r) provoz a údržba tržního místa na náměstí T.G.Masaryka, s) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona, t) zajištění sběru a svozu rostlinného materiálu, provozování komunitní kompostárny, kompostování, a to vše podle §10a zákona č. 185/2001 Sb. ustanovení zákona o odpadech ve znění pozdějších předpisů a podle obecně závazné vyhlášky města, kterou se sta noví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Lipník nad Bečvou, u) zajištění sběru a svozu nebezpečného odpadu podle ustanovení zákona o odpadech (na území města Lipník nad Bečvou a jeho částí).