Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, IČO 00098311 — obchodní rejstřík

Šumperk Hlavní třída, , PSČ 78701, 72567601, 203
21 let, 0 měsíce
na trhu
25 - 49
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2003-07-01
IČO
00098311
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

23. Na objektech ve správě muzea provádí údržbu a podle profesního zastoupení i projektované práce.

2. Shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie české i zahraniční provenience, zejména však z území severozápadní Moravy a Jeseníků, především v oborech mineralogie, paleontologie, botanika, zoologie, archeologie, etnografie
, numizmatika, historie a dějiny umění a sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti.

3. Spravuje odbornou knihovnu evidovanou pod čís. 0999/2002 na Ministerstvu kultury ČR a fotoarchiv.

4. Sbírky spravuje podle zákona o ochraně sbírek a vyhlášky MK č. 275/2000 Sb., kterou se zákon o ochraně sbírek provádí.

5. Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i obrazovou, případně zvukovou.

6. Sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o vývoji přírody a společnosti.

7. Provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti.

8. Sbírkové předměty, jejich napodobeniny, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v ČR i v zahraničí a
dalšími kulturně-výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost. Výše uvedené činnosti provádí zpravidla za úplatu.

9. Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo preparování, konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a och
rana ve smyslu zákona o ochraně sbírek.
Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem o ochraně sbírek a badatelským řádem, který sama vydá. Pronajímá sbírkové předměty podle Metodiky MK, čl. IX, odst. 3.

10. Vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace.

11. Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor.

12. Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympozia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených výtvarných děl.

13. Zpravidla za úplatu pořádá kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu činnosti (hudební, literární, filmové a multimediální), provádí přednáškovou a vzdělávací činnost.

14. Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.

15. V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými a zahraničními partnery.

16. Na základě pověření Ministerstva kultury České republiky a dohody s Akademií věd České republiky provádí na území Olomouckého kraje, případně na dalším území podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, archeolog
ické výzkumy a archeologický dohled na lokalitách postižených terénními zásahy a podílí se na koordinaci provádění archeologických výzkumů a péče o movité archeologické nálezy.

17. Poskytuje odborně metodickou pomoc orgánům veřejné správy.

18. Pořizuje, využívá a zužitkovává databáze ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

19. Zpravidla za úplatu zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy.

20. Provozuje Městské evropské informační středisko (MEIS) za účelem podpory regionální informovanosti o Evropské unii.

21. Zpravidla za úplatu pořizuje obrazové a zvukové záznamy, kopie dokumentů v souladu s posláním muzea, poskytuje fotografie, negativy a ektachromy sbírkových předmětů či vystavovaných exponátů a dokumentace činnosti muzea či vystavovaných exponátů. Zpra
vidla za úplatu poskytuje jiným subjektům vlastní autorské výstavy. Zpravidla za úplatu poskytuje konzervátorské práce jiným subjektům. Prodává katalogy a jiné tiskoviny, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a dal
ší rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů, nosiče audio a video nahrávek sbírkových předmětů či vystavovaných exponátů a dokumentace činnosti muzea. Pronajímá nevyužívané prostory v objektech, které má organizace ve správě a už
ívání, a to k účelům, které jsou v souladu s jejím posláním. Propaguje svoji činnost včetně internetu (webové stránky).

22. Organizace poskytuje standardizované veřejné služby dle zákona č. 122/2000 Sb. O ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

23. Na objektech ve správě muzea provádí údržbu a podle profesního zastoupení i projektované práce.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
25 - 49 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
PhDr. MARIE GRONYCHOVÁ
Šumperk Zábřežská, , PSČ 78701, 14263513, 203 Den vzniku funkce: 2017-09-29

Změny a události

2017-09-29
Vymazán člen představenstva
Marie Gronychová
2017-09-29
Vymazán člen představenstva
Marie Gronychová
2017-09-29
Zapsan člen představenstva
MARIE GRONYCHOVÁ
2004-05-26
Vymazán člen představenstva
Miloš Melzer
2004-05-26
Vymazán člen představenstva
Miloš Melzer
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace se sídlem v Šumperk  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00098311.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494