Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, IČO 00098574 — obchodní rejstřík

Vsetín Horní náměstí, , PSČ 75501, 24294080, 203
18 let, 8 měsíce
na trhu
50 - 99
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2005-09-06
IČO
00098574
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

12. Může přijímat dary a příspěvky od právnických nebo fyzických osob, případně vstupovat do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti. V oborech své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery.

2. Organizace spravuje veřejně přístupné základní knihovny se specializovanými fondy (odbornými knihovnami) ve smyslu § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovn
í zákon), ve znění pozdějších předpisů a spolupracuje se zahraničními institucemi v rámci mezinárodní výměny publikací.

3. Sbírky spravuje v souladu s ustanoveními zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Provádí zejména:
- Podává žádosti o zapsání sbírek do Centrální evidence sbírek, provádí jejich inventarizaci a zabezpečuje jejich ochranu.
- Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav (se stanovenou návštěvní dobou), vlastní publikační a přednáškovou činností v České rep
ublice i v zahraničí a dalšími výchovnými a popularizačními aktivitami určenými pro nejširší veřejnost, zejména dětem a mládeži, rodinám s dětmi, seniorům a handicapovaným občanům.
- Dává do výpůjčky sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí, nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání či konzervování a restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve s
myslu zákona. Obdobně přijímá výpůjčku od jiných subjektů, vystavuje originály a rozmnoženiny děl.
- Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a badatelským řádem, který vydává.

4. Provádí vědecký výzkum a další odborné aktivity v oborech přírodních, technických a společenských věd. Provádí popularizaci, propagaci a medializaci vědy a techniky. Poskytuje odbornou metodickou radu a pomoc veřejným i soukromým institucím a jednotliv
cům (konzultace, poradenství, expertízy, účast v grémiích apod.) V oblasti přírodních věd provádí na vyžádání orgánů státní ochrany přírody, samosprávy i státní správy, výzkumných pracovišť, vysokých škol a dalších subjektů průzkumy a výzkumy chráněných a
ohrožených částí přírody za úhradu nákladů.

5. Organizace provádí odborná astronomická pozorování, zpracovává a vyhodnocuje jejich výsledky a předává je našim i zahraničním spolupracujícím institucím pro odborný výzkum. Pravidelně zabezpečuje meteorologická měření, registruje a statisticky zpracová
vá bleskové výboje. Potřebné údaje, informace a odborná vyjádření poskytuje za podmínek stanovených právními předpisy veřejnosti a organizacím.

6. Vydává a veřejně šíří periodické (z.č. 46/2000 Sb.) a neperiodické (z.č. 37/1995 Sb.) publikace, propagační materiály a jiné drobné tisky, zhotovuje fotokopie sbírkových předmětů a jiného badatelského materiálu.

7. Na základě oprávnění ve smyslu § 21 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, provádí archeologické výzkumy.

8. Organizace vykonává činnost v oblasti ekologické výchovy, vzdělání a osvěty.

9. Provozuje a doplňuje fotoarchívy ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí, snímky nebo jejich analogové či digitální kopie vypůjčuje právnickým i fyzickým osobám za podmínek daných badatelským řádem a zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějš
ích předpisů. Za tyto služby může požadovat úhradu. Provozuje konzervátorskou a preparátorskou dílnu, fotolaboratoř a videopracoviště.
Organizace pořizuje a využívá databáze (dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů). Svou činnost, sbírky, výstavy, výsledky vlastní a oborové badatelské i osvětové práce včetně dalších odborných aktivit prezentuje také pomoc
í elektronických a informačních technologií. Každoročně zpracovává informace o činnosti ve výroční zprávě, kterou zveřejní v informačním systému s dálkovým přístupem.

10. Organizace ve vztahu k předmětu své činnosti pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami pro širokou veřejnost, zejména pro děti, mládež a rodiny s dětmi, pro školská zařízení, pro zájmová sdružení dětí a mládeže a
další organizace:
- Odborné konference, sympózia a semináře, výstavy.
- Akce a programy k popularizaci, propagaci a medializaci vědy a techniky.
- Kulturní, vzdělávací, osvětové, výukové akce a programy. Provádí přednáškovou a další vzdělávací činnost. Vytváří zázemí pro mimoškolní činnost dětí a mládeže.
- Astronomická pozorování. Podle potřeby může organizovat pro mládež v areálu hvězdárny letní tábory a astronomická soustředění, doplněná přednáškami a pozorováními.

11. Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování audio či video
záznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a diapozitivů. Krátkodobě poskytuje výstavní sály a jiné části zařízení, včetně inventáře institucím a jednotlivcům k pořádání kulturních a výchovných akcí.

12. Může přijímat dary a příspěvky od právnických nebo fyzických osob, případně vstupovat do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti. V oborech své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
50 - 99 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
TOMÁŠ VITÁSEK
Vsetín Den vzniku funkce: 2019-09-25

Změny a události

2019-09-25
Vymazán člen představenstva
TOMÁŠ VITÁSEK
2019-09-25
Vymazán člen představenstva
TOMÁŠ VITÁSEK
2019-09-25
Zapsan člen představenstva
TOMÁŠ VITÁSEK
2014-06-03
Vymazán člen představenstva
MILAN PŮČEK
2014-06-03
Vymazán člen představenstva
MILAN PŮČEK
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace se sídlem v Vsetín  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00098574.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494