Změny a události TIC BRNO, příspěvková organizace

2015-05-06
Vymazán člen představenstva
Petra Kačírková
2015-05-06
Vymazán člen představenstva
Petra Kačírková
2015-05-06
Zapsan člen představenstva
JANA TICHÁ JANULÍKOVÁ
2011-10-18
Vymazán člen představenstva
Petra Kačírková
2011-10-18
Zapsan člen představenstva
Petra Kačírková
2011-08-12
Vymazán člen představenstva
Monika Šimková
2011-08-12
Vymazán člen představenstva
Monika Šimková
2011-08-12
Zapsan způsob jednání
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Ředitel zastupuje příspěvkovou organizaci navenek a řídí její činnost v souladu s právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, jedná jejím jménem.
2009-03-19
Vymazán člen představenstva
Pavel Galík
2009-03-19
Vymazán člen představenstva
Pavel Galík
2008-02-20
Zapsan způsob jednání
Statutárním ředitelem příspěvkové organizace je ředitel. Ředitel zastupuje příspěvkovou organizaci navenek a řídí její činnost v souladu s právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, jedná jejím jménem.
2005-01-11
Vymazán člen představenstva
František Pavlíček
2005-01-11
Vymazán člen představenstva
František Pavlíček
2001-11-06
Zapsan činnost
Provozuje filmovou kancelář, která v rámci Brna a jeho okolí shromažďuje a zprostředkovává filmařům či zájemcům o natáčení relevantní kontakty, vytváří a spravuje databázi vhodných filmových lokací a souvisejících kontaktů, mapuje koprodukční možnosti, za pojuje se do tvorby městské, resp. regionální strategie podpory audiovizuálního průmyslu, sleduje možnosti financování filmové produkce, spolupracuje na propagaci úspěšných lokálních filmových projektů, spolupracuje s českými i zahraničními institucemi pů sobícími v oblasti audiovizuálního průmyslu, spolupracuje a zapojuje se v rámci filmových a jiných relevantních událostí.
2001-11-06
Zapsan činnost
Vykonává činnosti rozvíjející cestovní ruch a realizuje aktivity definované aktuálními koncepčními dokumenty pro oblast cestovního ruchu.
2001-11-06
Zapsan činnost
Vytváří a provozuje síť turistických informačních center ve městě Brně a spravuje turistickou trasu městem Brnem (směrníky a turistické informační panely v centru Brna a jeho nejbližším okolí).
2001-11-06
Zapsan činnost
Poskytuje všeobecné informace o turistické oblasti Brno a okolí fyzickým a právnickým osobám.
2001-11-06
Zapsan činnost
Pomáhá fyzickým a právnickým osobám v orientaci a při zjišťování potřebných služeb (ubytování, rezervace, vstupenky, průvodcovské služby apod.) a vytváří produkty cestovního ruchu.
2001-11-06
Zapsan činnost
Provozuje části brněnského podzemí určené pro turistické a společensko kulturní využití a průvodcovskou činnost v těchto prostorách, včetně kvalifikační přípravy a doškolování průvodců pro brněnské podzemí.
2001-11-06
Zapsan činnost
Zajišťuje propagaci statutárního města Brna v tiskovinách, publikacích a prostřednictvím elektronických médií.
2001-11-06
Zapsan činnost
Zajišťuje zastoupení statutárního města Brna v regionálních a nadregionálních subjektech působících v oblasti cestovního ruchu a spolupracuje se všemi relevantními subjekty v této oblasti.
2001-11-06
Zapsan činnost
Zajišťuje ve spolupráci se statutárním městem Brnem prezentaci města Brna na veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí.
2001-11-06
Zapsan činnost
Pořádá a organizuje kulturní, výchovné, společenské, vzdělávací a jiné akce pro nejširší brněnskou i mimobrněnskou veřejnost s důrazem na akce napomáhající rozvoji cestovního ruchu.
2001-11-06
Zapsan činnost
Pořádá a organizuje místní, regionální a mezinárodní festivaly, přehlídky a soutěže v oblasti zájmových i profesionálních aktivit z nejrůznějších uměleckých oborů.
2001-11-06
Zapsan činnost
Pořádá audiovizuální představení.
2001-11-06
Zapsan činnost
Provozuje kina včetně pořádání filmových přehlídek a festivalů.
2001-11-06
Zapsan činnost
Poskytuje zprostředkovatelské služby v oblasti kultury za účelem zajišťování kulturních představení v tuzemsku i v zahraničí, s cílem prezentace české umělecké tvorby v zahraničí a zahraniční tvorby v tuzemsku, s důrazem na kulturní výměny mezi partnerský mi městy.
2001-11-06
Zapsan činnost
Organizuje a pořádá výstavy v tuzemsku i v zahraničí.
2001-11-06
Zapsan činnost
Zabezpečuje reklamní činnosti a marketing k naplnění účelu a předmětu činnsti příspěvkové organizace, včetně pořizování, vydávání, rozšiřování a prodeje propagačních materiálů a propagačních předmětů všech druhů týkajících se statutárního města Brna a pro jeho potřeby, akcí a činností zajišťovaných příspěvkovou organizací, ostatními příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Brnem, akcí pořádaných či dotovaných statutárním městem Brnem nebo pořádaých pod záštitou představitelů statutárního mě sta Brna.
2001-11-06
Zapsan činnost
Vydává, rozšiřuje a prodává periodický tisk, neperiodické publikace a jiné tiskoviny, dále vyrábí, rozšiřuje a prodává zvukové a zvukově obrazové záznamy na všech druzích nosičů týkající se statutárního města Brna a pro jeho potřebu, akcí a činností zajiš ťovaných příspěvkovou organizací, ostatními příspěvvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Brnem, akcí pořádaných či dotovaných statutárním městem Brnem nebo pořádaných pod záštitou představitelů statutárního města Brna.
2001-11-06
Zapsan činnost
Realizuje prodej a předprodej vstupenek pro akce zajišťované příspěvkovou organizací, případně i ostatními příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Brnem a akce pořádané statutárním městem Brnem.
2001-11-06
Zapsan činnost
Zajišťuje turistickou dopravu ve městě Brně.
2001-11-06
Zapsan činnost
Podílí se na činnosti destinačního managementu v rámci turistické oblasti Brno a okolí.
2001-11-06
Zapsan činnost
Provozuje filmovou kancelář, která v rámci Brna a jeho okolí shromažďuje a zprostředkovává filmařům či zájemcům o natáčení relevantní kontakty, vytváří a spravuje databázi vhodných filmových lokací a souvisejících kontaktů, mapuje koprodukční možnosti, za pojuje se do tvorby městské, resp. regionální strategie podpory audiovizuálního průmyslu, sleduje možnosti financování filmové produkce, spolupracuje na propagaci úspěšných lokálních filmových projektů, spolupracuje s českými i zahraničními institucemi pů sobícími v oblasti audiovizuálního průmyslu, spolupracuje a zapojuje se v rámci filmových a jiných relevantních událostí.