Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, IČO 00101494 — obchodní rejstřík

Brno Kobližná, , PSČ 60200, 19094086, 203
22 let, 6 měsíce
na trhu
100 - 199
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2001-11-06
IČO
00101494
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

Zabezpečuje propagaci předmětu své činnosti, včetně výroby, vydávání, prodeje, pronájmu a půjčování propagačních materiálů a programů v tuzemsku i zahraničí.

Vytváří, soustavně doplňuje, organizuje, zpracovává, chrání a uchovává univerzální knihovní fond, provádí jeho revize, vyřazuje knihovní dokumenty z knihovního fondu;

Půjčuje absenčně a prezenčně dokumenty různých typů (tištěné, zvukové, zvukově obrazové, digitální) z knihovního fondu Knihovny, zpřístupňuje na místě samém autorsky chráněná díla;

Poskytuje přístup k širokému spektru informací s využitím vlastních i externích databází, které jsou zaměřeny zejména na:
- společenské, humanitní, přírodní i technické vědy,
- formální a neformální vzdělávání a celoživotní učení,
- podporu čtenářské gramotnosti a dalších kompetencí,
- kulturu všeobecně, literaturu, hudbu,
- všeobecné občanské informace a občanskou gramotnost,
- regionální osobnosti,
- statutární město Brno, region, kraj,
- kreativní odvětví,
- Evropskou unii;

Umožňuje přístup k informacím na internetu, ke kterým má Knihovna bezplatný přístup a umožňuje přístup k placeným informacím na internetu;

Poskytuje ústní i písemné bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše;

Zajišťuje specializované činnosti prostřednictvím pracovišť Mahenův památník, Informační středisko Europe Direct, Centrum dětského čtenářství, Vzdělávací centrum, Knihovna pro nevidomé a slabozraké;

Poskytuje vnitrostátní i mezinárodní meziknihovní služby;

Pořádá pro širokou i odbornou veřejnost vzdělávací a kulturní akce, zejména exkurze, besedy, přednášky, semináře, workshopy, odborné kurzy a jiné akce v souladu s hlavním účelem a předmětem své činnosti v Knihovně i mimo ni, vytváří podmínky pro celoživot
ní vzdělávání;

Prezentuje v prostorách Knihovny výstavy;

Realizuje klubovou činnost pro veřejnost;

Uskutečňuje pro žáky a studenty všech stupňů škol (mateřské školy, základní, střední, vyšší odborné školy, vysoké školy) ve vazbě na rámcové vzdělávací programy a studijní programy besedy, exkurze, informační vzdělávání, rozvíjí čtenářskou gramotnost a da
lší funkční gramotnosti. Umožňuje individuální neformální vzdělávání;

Popularizuje interaktivním a srozumitelným způsobem vědu a různorodé oblasti lidské činnosti, čímž vytváří předpoklady pro růst zájmu dětí a mladých lidí
o studium všech oborů včetně přírodních, technických a humanitních;

Je místem praktické výuky zejména pro studenty Masarykovy univerzity, kdy přispívá ke zvyšování odborných znalostí a získání praktických zkušeností, čímž vytváří podmínky pro růst počtu studentů a kvality absolventů;

Realizuje vývoj a tvorbu didaktických nástrojů, interaktivních pomůcek, metodických a vzdělávacích databází, systémů dálkového vzdělávání, odborné, vzdělávací a popularizační aktivity pro vlastní potřebu i pro další organizace
a jednotlivce;

Pečuje o odborný růst a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců, organizuje výuku k soustavnému zvyšování jejich odborných kompetencí potřebných k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti;

Organizuje a podílí se na pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcích na pracovištích Knihovny i mimo ně;

Provozuje prodej a předprodej vstupenek na akce zajišťované nebo spolupořádané Knihovnou;

Spolupracuje trvale za účelem zvýšení atraktivity a účinnosti své činnosti s kulturními institucemi, školami všech stupňů a dalšími vzdělávacími institucemi, volnočasovými centry, neziskovými organizacemi, státní správou a samosprávou jakož i dalšími fyzi
ckými i právnickými osobami v tuzemsku i zahraničí;

Poskytuje reprografické služby v tištěné a elektronické podobě (elektronické dodávání dokumentů) jak ve vztahu ke knihovnímu fondu Knihovny, tak v souvislosti s poskytováním meziknihovních služeb;

Podílí se na řešení teoretických a praktických otázek v oblasti knihovnictví
a informační vědy, tvorbě metodik a koncepcí rozvoje veřejných knihovnických
a informačních služeb, poskytuje metodickou a poradenskou činnost v oblasti knihovnických a informačních služeb;

Zajišťuje plnění regionálních funkcí ve vztahu ke knihovnám v regionu město Brno zejména tím, že jim Knihovna poskytuje poradenské, vzdělávací
a koordinační služby, zpracovává a reviduje knihovní fondy, buduje a distribuuje výměnný fond a vykonává další činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb;

Vydává, rozmnožuje a šíří periodický tisk i neperiodické publikace a jiné tiskoviny, dále vydává, rozmnožuje a šíří zvukové a zvukově obrazové záznamy
na všech druzích nosičů, vše sloužící k naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti Knihovny;

Provádí činnosti související s udržením, zlepšením a modernizací pracovišť, rozvojem jejich struktury, zlepšováním organizace a inovacemi služeb, vše s cílem dosahovaní co nejvyšší kvality služeb pro veřejnost;

Vydává za účelem stanovení podmínek poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb knihovní řád;

Zabezpečuje propagaci předmětu své činnosti, včetně výroby, vydávání, prodeje, pronájmu a půjčování propagačních materiálů a programů v tuzemsku i zahraničí.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91010
Počet zaměstnanců
100 - 199 zaměstnanců

Statutární orgán

Ing. LIBUŠE NIVNICKÁ
Brno Vrbí, , PSČ 61400, 19443501, 203 Den vzniku funkce: 2016-09-22

Změny a události

2016-09-22
Zapsan člen představenstva
LIBUŠE NIVNICKÁ
2016-09-22
Vymazán člen představenstva
LIBUŠE NIVNICKÁ
2016-09-22
Zapsan člen představenstva
LIBUŠE NIVNICKÁ
2015-11-28
Vymazán člen představenstva
Libuše Nivnická
2015-11-28
Vymazán člen představenstva
Libuše Nivnická
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace se sídlem v Brno  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00101494.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494