Změny a události Dětské centrum Veská

2013-04-13
Vymazán člen představenstva
Drahomíra Peřinová
2013-04-13
Vymazán člen představenstva
Drahomíra Peřinová
2013-04-13
Zapsan člen představenstva
MARKÉTA TAUBEROVÁ
2003-12-20
Zapsan činnost
Hlavní předmět činnosti: Poskytování komplexní a nedělitelné ústavní péče dětem opuštěným, zdravotně postiženým vrozenými vývojovými vadami nebo chronickými chorobami, popř. jiným způsobem, dětem zanedbávaným a týraným, a to formou zdravotní, psychologick é, speciálně ošetřovatelské, rehabilitační a sociální péče, v němž je jako nedílná a neoddělitelná součást zahrnuto: - poskytování komplexní péče matkám s dětmi, které se dostali do mimořádně tíživých podmínek, včetně zacvičování matky v péči o dítě a ve speciální ošetřovatelské technice, - poskytování komplexní péče dětem vyžadujícím okamžitou pomoc v rámci jejich sociálně-právní ochrany, - poskytování respitní péče postiženým dětem na žádost jejich rodičů, - poskytování péče krátkodobé nebo dlouhodobé, formou trvalého, týdenního či denního pobytu podle konkrétní potřeby se snahou o zachování funkční vazby na rodinu, přičemž u dětí s vážným zdravotním či sociálním postižením lze podle potřeby poskytovat péči až do 3 let, maximálně však do 5 let věku, - poskytování komplexní péče rodinného typu malé skupině dětí v rodinné buňce, - výkon ústavní a ochranné výchovy stanovené rozhodnutím soudu, - aktivní spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí, soudy, občanskými sdruženími a dalšími subjekty při organizování náhradní rodinné péče, - podíl na zabezpečování konzultací o výkonu pěstounské péče, které organizuje Krajský úřad Pardubického kraje, - umožňování praktické výuky školám se zdravotnickým, sociálně-právním a pedagogickým zaměřením, - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně stravovacích služeb pro vlastní za městnance v rozsahu potř
2003-12-20
Zapsan činnost
Hlavní účel: Dětské centrum Veská je zvláštním dětským zařízením léčebně preventivní péče, které zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezenou komplexní a nedělitelnou ústavní péči o všestranný rozvoj děti ve věku zpravidla do 1 roku, jejichž v ývoj je ohrožen nevhodným domácím prostředím nebo o něž se rodiče nechtějí či ze zdravotních nebo sociálních důvodů nemohou řádně starat. Níže uvedený rozpis hlavního předmětu činnosti nepředstavuje jednotlivé druhy hlavních činností, nýbrž upřesnění rozs ahu poskytování komplexní a nedělitelné ústavní péče o všestranný rozvoj dětí.
2003-12-20
Zapsan činnost
Hlavní předmět činnosti: Poskytování komplexní a nedělitelné ústavní péče dětem opuštěným, zdravotně postiženým vrozenými vývojovými vadami nebo chronickými chorobami, popř. jiným způsobem, dětem zanedbávaným a týraným, a to formou zdravotní, psychologick é, speciálně ošetřovatelské, rehabilitační a sociální péče, v němž je jako nedílná a neoddělitelná součást zahrnuto: - poskytování komplexní péče matkám s dětmi, které se dostali do mimořádně tíživých podmínek, včetně zacvičování matky v péči o dítě a ve speciální ošetřovatelské technice, - poskytování komplexní péče dětem vyžadujícím okamžitou pomoc v rámci jejich sociálně-právní ochrany, - poskytování respitní péče postiženým dětem na žádost jejich rodičů, - poskytování péče krátkodobé nebo dlouhodobé, formou trvalého, týdenního či denního pobytu podle konkrétní potřeby se snahou o zachování funkční vazby na rodinu, přičemž u dětí s vážným zdravotním či sociálním postižením lze podle potřeby poskytovat péči až do 3 let, maximálně však do 5 let věku, - poskytování komplexní péče rodinného typu malé skupině dětí v rodinné buňce, - výkon ústavní a ochranné výchovy stanovené rozhodnutím soudu, - aktivní spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí, soudy, občanskými sdruženími a dalšími subjekty při organizování náhradní rodinné péče, - podíl na zabezpečování konzultací o výkonu pěstounské péče, které organizuje Krajský úřad Pardubického kraje, - umožňování praktické výuky školám se zdravotnickým, sociálně-právním a pedagogickým zaměřením, - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně stravovacích služeb pro vlastní za městnance v rozsahu potř