Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace, IČO 00360198 — obchodní rejstřík

Česká Lípa náměstí Osvobození, , PSČ 47001, 23462264, 203
20 let, 6 měsíce
na trhu
25 - 49
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2003-11-14
IČO
00360198
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

13.Organizace vykonává a zajišťuje odbornou metodickou pomoc státní správě a samosprávě v rámci svých oborů činnosti.Pracuje jeko metodické pracoviště pro oblast muzejnictví v regionu Česká Lípa.

2.Organizace shromažďuje sbírky hmotných dokladů,doklady o vývoji přírody a společnosti se zřetelem k jejich muzejní hodnotě a zpracovává komplexní dokumentaci vývoje regionu jako pramenné základny pro vědecké poznání a prostředek kulturně výchovného půso
bení orgnanizace na veřejnost v oborech archeologie,archivnictví, pomocných věd historických,etnografie,kulturní historie a historie regionu,specializované a odborné knihovnictví,geologie,zoologie,paleontologie,botanika a v oborech uměleckohistorických.Sb
írku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti.

3.Organizace spravuje sbírku v souladu se zákonem č.122/2000 Sb.,o ochraně sbírek muzejní povahy a předpisy souvisejícími:
a) ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby obrazovou a zvukovou;
b) sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o vývoji přírody a společnosti;
c) sbírkové předměty,odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav,vlastní publikační a přednáškovou činnosti v České republice i vzahraničí, a dalšími k
ulturně výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost;
d) zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí,nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání,konzervování a restaurování za předpokladu,že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákon
a č.122/2000 Sb.;
e) umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č.122/2000 Sb.a na základě interních směrnic,které organizace vydává.

4. Organizace spravuje historický knihovní fond,sbírku dokumentů archivní povahy a odbornou knihovnu.
Prostřednictvím knihovny poskytuje veřejné knihovnické a informační služby,a to zpřístupňováním knihovních dokumentů z knihovního fondu organizace formou prezenční zápůjčky,provádí výměnu publikací s domácími i zahraničními institucemi,zprostředkovává inf
ormace z vnějších informačních zdrojů a umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům ve smyslu zákona č.257/2001 Sb.

5.Organizace vydává a veřejně šíří periodické a neperiodické publikace,a to v tiskové či elektronické podobě.

6.Orgnizace provádí vědecký výzkum a průzkum prostředí,z něhož sbírkové předměty získává,výzkum a průzkum v oborech společenskovědných,přírodovědných,archeologii a dalších oborech v muzeu zastoupených. Vytváří samostatně,nebo ve spolupráci s jinými instit
ucemi v České republice i v zahraničí výzkumné programy a je vědecko-výzkumným,informačním a koordinačním pracovištěm regionu. Pro tyto účely pořizuje,vytěžuje a zužitkovává programové databáze. Výsledky své výzkumné činnosti prezentuje všemi dostupnými p
rostředky.

7.Organizace pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami z České republiky i ze zahraničí odborné konference a přednášky,sympozia a semináře,kulturní a vzdělávací programy,vztahující se k předmětu činnosti.

8.Organizace vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.

9.Na základě dohody s Akademií věd České republiky a v souladu se zákonem č.20/1987 Sb.,o státní památkové péči,organizace provádí archeologický výzkum a archeologický dohled na lokalitách postižených terénními zásahy na území okresu Česká Lípa,případně
na dalším území.Organizace výzkum provádí samostatně,případně ve spolupráci s dalšími oprávněnými subjekty.

10.Organizace spolupracuje v oboru své činnosti s tuzemskými i zahraničními partnery.

11. Organizace vykonává další aktivity vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor:
a) umožňuje za úplatu návštěvu expozic,výstav a dalších kulturních,výchovných a společenských akcí,které pořádá;
b) vybírá poplatky za fotografování,filmování a pořizování videozáznamů,pořizování kopií dokumentů,poskytování fotografií,negativů;
c) pronajímá dočasně nevyužívané prostory v objektech předaných zřizovatelem do správy,pokud to není v rozporu s jejich kulturním posláním,včetně vybavení těchto prostor;
d) zpracovává odborné posudky,rešerše,expertízy a specializované programy;
e) poskytuje informační služby souvisejícími s předmětem činnosti
f) provádí fotografickou a jinou obrazovou dokumentaci.

12.Ve smyslu přílohy č.5 vyhlášky MK ČR č.275/2000 Sb.,kterou se provádí zákon č.122/2000 Sb.,o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů,poskytuje organizace odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy.

13.Organizace vykonává a zajišťuje odbornou metodickou pomoc státní správě a samosprávě v rámci svých oborů činnosti.Pracuje jeko metodické pracoviště pro oblast muzejnictví v regionu Česká Lípa.

1.Organizace plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10,odst.6 zákona č.122/2000 Sb.,o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů,vyhlášky č.275/2000 Sb.a prováděcích předpisů.Zřizuje se za účelem získávat,shromažďovat,trvale uchová
vat,evidovat,odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy.

2.Organizace shromažďuje sbírky hmotných dokladů,doklady o vývoji přírody a společnosti se zřetelem k jejich muzejní hodnotě a zpracovává komplexní dokumentaci vývoje regionu jako pramenné základny pro vědecké poznání a prostředek kulturně výchovného půso
bení orgnanizace na veřejnost v oborech archeologie,archivnictví, pomocných věd historických,etnografie,kulturní historie a historie regionu,specializované a odborné knihovnictví,geologie,zoologie,paleontologie,botanika a v oborech uměleckohistorických.Sb
írku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti.

3.Organizace spravuje sbírku v souladu se zákonem č.122/2000 Sb.,o ochraně sbírek muzejní povahy a předpisy souvisejícími:
a) ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby obrazovou a zvukovou;
b) sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o vývoji přírody a společnosti;
c) sbírkové předměty,odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav,vlastní publikační a přednáškovou činnosti v České republice i vzahraničí, a dalšími k
ulturně výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost;
d) zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí,nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání,konzervování a restaurování za předpokladu,že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákon
a č.122/2000 Sb.;
e) umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č.122/2000 Sb.a na základě interních směrnic,které organizace vydává.

4. Organizace spravuje historický knihovní fond,sbírku dokumentů archivní povahy a odbornou knihovnu.
Prostřednictvím knihovny poskytuje veřejné knihovnické a informační služby,a to zpřístupňováním knihovních dokumentů z knihovního fondu organizace formou prezenční zápůjčky,provádí výměnu publikací s domácími i zahraničními institucemi,zprostředkovává inf
ormace z vnějších informačních zdrojů a umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům ve smyslu zákona č.257/2001 Sb.

5.Organizace vydává a veřejně šíří periodické a neperiodické publikace,a to v tiskové či elektronické podobě.

6.Orgnizace provádí vědecký výzkum a průzkum prostředí,z něhož sbírkové předměty získává,výzkum a průzkum v oborech společenskovědných,přírodovědných,archeologii a dalších oborech v muzeu zastoupených. Vytváří samostatně,nebo ve spolupráci s jinými instit
ucemi v České republice i v zahraničí výzkumné programy a je vědecko-výzkumným,informačním a koordinačním pracovištěm regionu. Pro tyto účely pořizuje,vytěžuje a zužitkovává programové databáze. Výsledky své výzkumné činnosti prezentuje všemi dostupnými p
rostředky.

7.Organizace pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami z České republiky i ze zahraničí odborné konference a přednášky,sympozia a semináře,kulturní a vzdělávací programy,vztahující se k předmětu činnosti.

8.Organizace vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.

9.Na základě dohody s Akademií věd České republiky a v souladu se zákonem č.20/1987 Sb.,o státní památkové péči,organizace provádí archeologický výzkum a archeologický dohled na lokalitách postižených terénními zásahy na území okresu Česká Lípa,případně
na dalším území.Organizace výzkum provádí samostatně,případně ve spolupráci s dalšími oprávněnými subjekty.

10.Organizace spolupracuje v oboru své činnosti s tuzemskými i zahraničními partnery.

11. Organizace vykonává další aktivity vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor:
a) umožňuje za úplatu návštěvu expozic,výstav a dalších kulturních,výchovných a společenských akcí,které pořádá;
b) vybírá poplatky za fotografování,filmování a pořizování videozáznamů,pořizování kopií dokumentů,poskytování fotografií,negativů;
c) pronajímá dočasně nevyužívané prostory v objektech předaných zřizovatelem do správy,pokud to není v rozporu s jejich kulturním posláním,včetně vybavení těchto prostor;
d) zpracovává odborné posudky,rešerše,expertízy a specializované programy;
e) poskytuje informační služby souvisejícími s předmětem činnosti
f) provádí fotografickou a jinou obrazovou dokumentaci.

12.Ve smyslu přílohy č.5 vyhlášky MK ČR č.275/2000 Sb.,kterou se provádí zákon č.122/2000 Sb.,o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů,poskytuje organizace odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy.

13.Organizace vykonává a zajišťuje odbornou metodickou pomoc státní správě a samosprávě v rámci svých oborů činnosti.Pracuje jeko metodické pracoviště pro oblast muzejnictví v regionu Česká Lípa.

Předmět podnikani

ubytovací služby

maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

ubytovací služby

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
25 - 49 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
ing. ZDENĚK VITÁČEK
Česká Lípa Litoměřická, , PSČ 47001, 23453273, 203 Den vzniku funkce: 2015-07-16

Změny a události

2015-07-16
Vymazán člen představenstva
Zdeněk Vitáček
2015-07-16
Vymazán člen představenstva
Zdeněk Vitáček
2015-07-16
Zapsan člen představenstva
ZDENĚK VITÁČEK
2003-11-14
Zapsan činnost
1.Organizace plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10,odst.6 zákona č.122/2000 Sb.,o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů,vyhlášky č.275/2000 Sb.a prováděcích předpisů.Zřizuje se za účelem získávat,shromažďovat,trvale uchová vat,evidovat,odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy.<br>
2003-11-14
Zapsan činnost
2.Organizace shromažďuje sbírky hmotných dokladů,doklady o vývoji přírody a společnosti se zřetelem k jejich muzejní hodnotě a zpracovává komplexní dokumentaci vývoje regionu jako pramenné základny pro vědecké poznání a prostředek kulturně výchovného půso bení orgnanizace na veřejnost v oborech archeologie,archivnictví, pomocných věd historických,etnografie,kulturní historie a historie regionu,specializované a odborné knihovnictví,geologie,zoologie,paleontologie,botanika a v oborech uměleckohistorických.Sb írku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti.<br>
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace se sídlem v Česká Lípa  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00360198.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494