Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, IČO 00360571 — obchodní rejstřík

Chomutov Palackého, , PSČ 43001, 23492864, 203
20 let, 3 měsíce
na trhu
25 - 49
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2004-01-30
IČO
00360571
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

14. Sbírky a sbírkové předměty jsou hmotným majetkem, s nímž organizace hospodaří podle zvláštních předpisů.

2. Spravovat historický knižní fond (sbírkový) a veřejnou odbornou muzejní knihovnu, která zajišťuje veřejné knihovnické služby.

3. Ke sbírkovým předmětům pořizovat odbornou dokumentaci písemnou, případně obrazovou a zvukovou. Sbírkové předměty odborně spravovat a zpracovávat a vytěžovat z nich poznatky o vývoji přírody a společnosti. Tyto předměty, jejich napodobeniny, odbornou d
okumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentovat hlavně prostřednictvím stálých expozic, krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí, a dalšími kulturně výchovnými aktivitami,
které jsou určeny nejširší veřejnosti, se zaměřením zejména na děti a mládež, seniory a handicapované občany.

4. Provádět vědecký výzkum v oblasti společenských a přírodních věd za účelem poznání spádové oblasti a prostředí pro získávání sbírkových předmětů.

5. Zapůjčovat sbírkové předměty do expozic a na výstavy, pořádané také jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání, preparování, konzervování a restaurování, a to za předpokladu, že bude zajištěna jejich bezpeč
nost a ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., a umožňovat studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených tímto zákonem a badatelským řádem, který organizace sama vydá.

6. Vydávat a veřejně šířit periodické a neperiodické publikace k tématu odborné činnosti.

7. Pořádat samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými či fyzickými osobami odborné konference, sympozia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti, a výstavy vypůjčených předmětů kulturní hodnoty.

8. Pořádat kulturní a vzdělávací programy, vyplývající z předmětu činnosti (hudební, literární, filmové a multimediální). Provádět přednáškovou a vzdělávací činnost.

9. Vstupovat do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.

10. Ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd ČR na úseku archeologických výzkumů a nálezů na území vymezeném dohodou s Akademií věd ČR:
a) na základě pověření Ministerstva kultury ČR a Akademie věd ČR provádět dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, archeologické výzkumy a archeologický dohled na lokalitách, postižených terénními zásahy,
b) podílet se na koordinaci výzkumů a péče o movité archeologické nálezy,
c) poskytovat odborně metodickou pomoc orgánům veřejné správy.

11. Spolupracovat v oboru své činnosti s tuzemskými a zahraničními partnery.

12. Vykonávat činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňovat za úplatu návštěvy expozic, výstav a jiných kulturních akcí. Vybírat poplatky z fotografování, filmování a videozáznamů, pořizová
ní kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a ektachromů. Prodávat katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovídající
uměleckou úrovní, nosiče audio a videozáznamů. Pronajímat dočasně nevyužívané prostory v objektech, k nimž vykonává právo hospodaření, pokud to není
v rozporu s jejím kulturním posláním. Poskytovat reklamní služby při zpřístupňování svých sbírek. Zpracovávat odborné posudky, rešerše a expertízy a dále poskytovat informační služby související s předmětem činnosti.

13. Plní povinnosti, vyplývající z ustanovení zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytuje standardizované služby podle zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 29.července 2004,
kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.

14. Sbírky a sbírkové předměty jsou hmotným majetkem, s nímž organizace hospodaří podle zvláštních předpisů.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
25 - 49 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
Mgr. MARKÉTA PRONTEKEROVÁ
Chomutov Moravská, , PSČ 43003, 23514108, 203 Den vzniku funkce: 2017-11-09

Změny a události

2017-11-09
Vymazán člen představenstva
STANISLAV DĚD
2017-11-09
Vymazán člen představenstva
STANISLAV DĚD
2017-11-09
Zapsan člen představenstva
MARKÉTA PRONTEKEROVÁ
2016-11-04
Vymazán člen představenstva
Stanislav Děd
2016-11-04
Vymazán člen představenstva
Stanislav Děd
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace se sídlem v Chomutov  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00360571.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494