Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, IČO 00360635 — obchodní rejstřík

Litoměřice Dlouhá, 173, PSČ 41201, 2921316, 203
20 let, 3 měsíce
na trhu
10 - 19
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2004-01-30
IČO
00360635
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

Plní povinnosti, vyplývající z ustanovení zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytuje standardizované služby podle zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 29. července 2004, kt
erým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.

Spravovat historický knižní fond (sbírkový) a odbornou knihovnu.

K sbírkovým předmětům pořizovat odbornou dokumentaci písemnou, dle potřeby případně obrazovou, zvukovou. Sbírkové předměty odborně zpracovávat a vytěžovat z nich poznatky o vývoji přírody a společnosti. Tyto předměty, jejich napodobeniny, odbornou dokumen
taci k nim a poznatky z jejich odborného zpracování prezentovat zejm. prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností nejen v České republice i v zahraničí, specielně pak zejména dětem a mládeži, seniorům
a handicapovaným občanům.

Provádět vědecký výzkum prostředí, z něhož sbírkové předměty získává, výzkum v oboru muzeologie a ochrany sbírek.

Zapůjčovat sbírkové předměty do expozic a na výstavy, pořádané rovněž jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání či preparování, konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a
ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., a umožňovat studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených tímto zákonem a vlastním badatelským řádem.

K tématu své odborné činnosti vydávat a veřejně šířit publikace.

Pořádat samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými či fyzickými osobami odborné konference, sympozia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených předmětů kulturní hodnoty.

Poskytovat podporu dobrovolné kulturní a kulturně společenské činnosti občanů i občanských sdružení, jejichž činnost souvisí s tématem odborné činnosti muzea.

Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.

V souladu s ust. § 21, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a Dohodě o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů, která byla uzavřena na základě povolení MK ČR ze dne 30.5.1988, č.j. 7492/88 s A
rcheologickým ústavem AV ČR v Praze dne 14. dubna 1989 provádí archeologický výzkum a dohled na lokalitách postižených terénními zásahy. V archeologické oblasti poskytuje odborně metodickou pomoc orgánům veřejné správy.

Vykonávat činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňovat za úplatu návštěvy expozic, výstav a jiných kulturně výchovných akcí. Vybírat poplatky z fotografování, filmování a videozáznamů, poř
izování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a ektachromů. Prodávat katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovída
jící uměleckou úrovní, nosiče audio a videozáznamů. Pronajímat dočasně nevyužívané prostory v objektech, k nímž vykonává právo hospodaření, pokud to není v rozporu s jejím kulturním posláním. Poskytovat reklamní služby spojené se zpřístupňováním svých sbí
rek. Zpracovávat odborné posudky, rešerše a expertízy a dále poskytovat informační služby související s předměte m činnosti.

Sbírky a sbírkové předměty jsou hmotným majetkem, s nímž organizace hospodaří podle zvláštních právních předpisů.

Plní povinnosti, vyplývající z ustanovení zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytuje standardizované služby podle zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 29. července 2004, kt
erým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
10 - 19 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
Mgr. Tomáš Wiesner
Ústí nad Labem Jizerská, , PSČ 40011, , 203 Den vzniku funkce: 2012-09-20

Změny a události

2012-09-20
Vymazán člen představenstva
Eva Štíbrová
2012-09-20
Vymazán člen představenstva
Eva Štíbrová
2012-09-20
Zapsan člen představenstva
Tomáš Wiesner
2004-01-30
Zapsan činnost
Plní povinnosti, vyplývající z ustanovení zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytuje standardizované služby podle zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 29. července 2004, kt erým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.
2004-01-30
Zapsan činnost
Shromažďovat sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie české provenience, zejména z území Litoměřicka, Českého středohoří a dolního Poohří, především v oborech geologie, mineralogie, zoologie, botaniky, archeologie, etnografie, histor ie a dějin umění. Tvořit sbírku na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti.
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace se sídlem v Litoměřice  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00360635.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494