Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace, IČO 00360716 — obchodní rejstřík

Louny Pivovarská, , PSČ 44001, 9220879, 203
20 let, 4 měsíce
na trhu
25 - 49
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2004-02-05
IČO
00360716
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

17. Poskytování činností a plnění (např. osobní nebo věcná pomoc) potřebných k řešení krizového stavu nebo mimořádné události na základě výzvy či v rámci koordinace oprávněného orgánu dle zvláštních právních předpisů nebo pokynu zřizovatele.

13. Sbírky a sbírkové předměty jsou hmotným majetkem, s nímž organizace hospodaří podle zvláštních předpisů.

14. Poskytuje standardizované veřejné služby podle zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 29.července 2004, kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
25 - 49 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
JIŘÍ MATYÁŠ
Lužná 9. května, , PSČ 27051, 8566852, 203 Den vzniku funkce: 2014-03-01

Změny a události

2014-03-01
Zapsan člen představenstva
JIŘÍ MATYÁŠ
2014-02-17
Vymazán člen představenstva
Bedřich Štauber
2014-02-17
Vymazán člen představenstva
Bedřich Štauber
2004-02-05
Zapsan činnost
17. Poskytování činností a plnění (např. osobní nebo věcná pomoc) potřebných k řešení krizového stavu nebo mimořádné události na základě výzvy či v rámci koordinace oprávněného orgánu dle zvláštních právních předpisů nebo pokynu zřizovatele.
2004-02-05
Zapsan činnost
1. Shromažďovat sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie zahraniční i české provenience, zejména z území severozápadních Čech, především v oborech geologie, mineralogie, zoologie, archeologie, etnografie, numizmatika a dějiny umění. Tvořit sbírku na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti. 2. Spravovat historický knižní fond (sbírkový) a odbornou knihovnu. 3. K sbírkovým předmětům pořizovat odbornou dokumentaci písemnou, dle potřeby případně obrazovou, zvukovou. Sbírkové předměty odborně zpracovávat a vytěžovat z nich poznatky o vývoji přírody a společnosti. Tyto předměty, jejich napodobeniny, odbornou doku mentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentovat zejm. prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími kulturně-výchovnými aktivitami, kter é jsou určeny nejširší veřejnosti, speciálně pak zejména dětem a mládeži, seniorům a handicapovaným občanům. 4. Provádět vědecký výzkum prostředí, z něhož sbírkové předměty získává, výzkum v oboru muzeologie a ochrany sbírek. 5. Zapůjčovat sbírkové předměty do expozic a na výstavy, pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo preparování, konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a o chrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. a umožňovat studium svých sbírek badatelům za podmínek uvedených zákonem a badatelským řádem, který sama vydá. 6. Vydávat a veřejně šířit periodické i neperiodické publikace. 7. Pořádat samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými či fyzickými osobami odborné konference, sympozia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených předmětů kulturní hodnoty. 8. Pořádat kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu činnosti (hudební, filmové, divadelní, literární a multimediální). 9. Vstupovat do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti. 10. Ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky na úseku archeologických výzkumů a nálezů v kraji, příp. na dalším území vymezeném dohodou s Akademií věd ČR: a) na základě pověření Ministerstva kultury ČR a Akademií věd ČR provádět dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči archeologické výzkumy a archeologický dohled na lokalitách postižených terénními zásahy, b) podílet se na koordinaci provádění výzkumů a péče o movité archeologické nálezy, c) poskytovat odborně metodickou pomoc orgánům veřejné správy. 11. Spolupracovat v oboru své činnosti s tuzemskými i zahraničními partnery. 12. Vykonávat činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňovat za úplatu návštěvy expozic, výstav a jiných kulturních akcí. Vybírat poplatky z fotografování, filmování a videozáznamů, pořizová ní kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a ektachromů. Prodávat katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovídající uměleckou úrovní, nosiče audio a videozáznamů. Pronajímat dočasně nevyužívané prostory v objektech, k nimž vykonává právo hospodaření, pokud to není v rozporu s jejím kulturním posláním. Poskytovat služby konzervátorských a restaurátorských dílen, učeben a laboratoří. Poskytovat reklamní služby při zpřístupňování svých sbírek. Zpracovávat odborné posudky, rešerše a expertízy a dále po skytovat informační služby související s předmětem činnosti.
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace se sídlem v Louny  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00360716.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494