Změny a události Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově

2016-12-22
Vymazán člen představenstva
VLASTIMIL SIMOTA
2016-12-22
Vymazán člen představenstva
VLASTIMIL SIMOTA
2016-12-22
Zapsan člen představenstva
VLASTIMIL SIMOTA
2016-11-14
Vymazán člen představenstva
Vlastimil Simota
2016-11-14
Vymazán člen představenstva
Vlastimil Simota
2006-01-10
Zapsan činnost
4. Poskytuje standardizované služby ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
2006-01-10
Zapsan činnost
1. Získává a shromažďuje přírodniny a lidské výtvory pro vědecké a studijní účely, zkoumá prostředí, z něhož jsou přírodniny a lidské výtvory získávány, z vybraných přírodnin a lidských výtvorů vytváří sbírky, které trvale uchovává, eviduje a odborně zpra covává, umožňuje způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu jejich využívání a zpřístupňování poskytováním vybraných veřejných služeb, přičemž účelem těchto činností není zpravidla dosažení zisku.
2006-01-10
Zapsan činnost
2. Poskytuje služby, které slouží k uspokojování kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti.
2006-01-10
Zapsan činnost
3. Zpřístupňuje a využívá sbírky nebo jednotlivé sbírkové předměty a poznatky o přírodě a historii z nich získané prostřednictvím muzejních výstav, muzejních programů, muzejních publikací a poskytuje informace o přírodě nebo společnosti, získané studiem p řírodnin nebo lidských výtvorů, sbírek a sbírkových předmětů nebo prostředí, z něhož jsou sbírkové předměty získávány.
2006-01-10
Zapsan činnost
4. Poskytuje standardizované služby ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.