Regionální muzeum v Chrudimi, IČO 00370941 — obchodní rejstřík

Chrudim Široká, , PSČ 53701, 18893511, 203
20 let, 4 měsíce
na trhu
25 - 49
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2004-01-03
IČO
00370941
Právní forma
Předmět činnosti

Předmět hlavní činnosti organizace:
1. Organizace shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie české a zahraniční provenience, přednostně se zaměřením na území Pardubického kraje, především v oborech: botanika, zoologie, archeologie, etnografie, historie, uměle
cké řemeslo a výtvarné umění. Spravuje, doplňuje a tvoří historický knižní fond (sbírkový) a sbírku dokumentů archivní povahy. Sbírky tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti.
2. Provozuje odbornou knihovnu, která je veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovanými fondy ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., v platném znění.
3. Sbírky spravuje podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 275/2000 Sb., v platném znění.
4. Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby obrazovou, případně zvukovou.
5. Sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o vývoji přírody a společnosti.
6. Provádí vědecký výzkum vývoje přírody a společnosti regionu Pardubického kraje v oborech zastoupených v muzeu dle odst. 1.
7. Sbírkové předměty, jejich napodobeniny, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahrani
čí a dalšími kulturně výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost.
8. Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání, preparování, konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana
ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., v platném znění. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., v platném znění, a vnitřními předpisy.
9. Vydává a veřejně šíří periodické a neperiodické publikace ve vztahu k předmětu hlavní činnosti.
10. Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympozia a semináře vztahující se k předmětu hlavní činnosti a výstav vypůjčených sbírkových a jiných předmětů.
11. Pořádá kulturní a vzdělávací programy vztahující se k předmětu hlavní činnosti.
12. Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.
13. Poskytuje odborně metodickou pomoc orgánům veřejné správy a muzeím v Pardubickém kraji.
14. V oboru předmětu hlavní činnosti spolupracuje s tuzemskými a zahraničními partnery.
15. Umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování videzáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a ektachromů. Prodává katalogy, upomínkové předm
ěty a další zboží propagující předmět hlavní činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovídající uměleckou úrovní, nosiče audionahrávek a videonahrávek. Poskytuje reklamní služby při zpřístupň
ování svých sbírek. Zpracovává odborné posudky, rešerše a expertizy. Poskytuje informační služby související s předmětem hlavní činnosti. Výše vstupného a ceny služeb jsou stanoveny ceníkem nebo kalkulací ceny na konkrétní akci, které vydá ředitel organiz
ace.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
25 - 49 zaměstnanců

Statutární orgán

Zástupce Ředitele
MONIKA LACINOVÁ
Slatiňany Den vzniku funkce: 2017-07-03
Ředitelka
Mgr. KLÁRA HABARTOVÁ
Stolany Den vzniku funkce: 2019-08-02

Změny a události

2019-08-02
Vymazán člen představenstva
KLÁRA HABARTOVÁ
2019-08-02
Vymazán člen představenstva
KLÁRA HABARTOVÁ
2019-08-02
Zapsan člen představenstva
KLÁRA HABARTOVÁ
2017-07-03
Zapsan člen představenstva
MONIKA LACINOVÁ
2017-07-03
Vymazán člen představenstva
MONIKA LACINOVÁ
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Regionální muzeum v Chrudimi se sídlem v Chrudim  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Regionální muzeum v Chrudimi. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00370941.

Podobné firmy

Praha Strakonická, , PSČ 15000, 22079742, 203
IČO 00001147
Praha Ke Koh-i-nooru, , PSČ 15500, 22118446, 203
IČO 00006025