Kulturní služby města Moravská Třebová, IČO 00371769 — obchodní rejstřík

Moravská Třebová Svitavská, , PSČ 57101, 15973760, 203
2 let, 6 měsíce
na trhu
10 - 19
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2021-11-02
IČO
00371769
Právní forma
Předmět činnosti

- pořádání kulturních a kulturně společenských akcí, divadelních, koncertních a jiných kulturních pořadů, včetně uvádění hostujících souborů a jednotlivců, které jsou spojené s živým předvedením nebo jiným sdělováním děl ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to i v pronajatých prostorách a na veřejných prostranstvích města
- pořádání divadelních, hudebních, filmových, tanečních a multižánrových festivalů
- provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
- vystavování originálů a rozmnoženin děl ve smyslu § 17 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořádání soutěží, přehlídek a festiva
lů místního, regionálního, celostátního i mezinárodního charakteru
- zajišťování provozu ve svěřených a pronajatých objektech, údržby a správy majetku
- výroba, rozmnožování, distribuce, prodej a pronájem vlastních zvukových a zvukově obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
- předprodej vstupenek na vlastní i cizí programy
- činnost poradenská, přednášková, vzdělávací a výchovná
- poskytování služeb a všestranné podpory zájmovým, vzdělávacím, kulturním a uměleckým aktivitám organizací, občanů a občanských sdružení
- pořádání pravidelných veřejných filmových představení a organizování filmových akcí pro školy a zájmová sdružení
- sběr, evidence a ochrana muzejních sbírek
- odborná správa sbírek zapsaných do Centrální evidence sbírek v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou
se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž vlastníkem je město Moravská Třebová
- správa a tvorba historického knižního fondu (sbírkový), sbírky dokumentů archivní povahy a archiválií
- odborné zpracování sbírkových předmětů a pořizování odborné dokumentace ke sbírkovým předmětům
- provozování odborné knihovny, která je veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovanými fondy ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdě
jších předpisů
- představování sbírkových předmětů prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav
- zapůjčení sbírkových předmětů do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání, preparování, konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochran
a ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- aktivní spolupráce s českými i zahraničními odbornými pracovišti (muzea, galerie, univerzity, vědecké ústavy)
- publikování výsledků bádání v odborných studiích, tisku, populárně naučných statích
- vydávání a veřejné šíření periodických a neperiodických publikací ve vztahu k předmětu hlavní činnosti
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti vztahující se k předmětu činnosti
- průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
- zpracování odborných posudků, rešerší a expertiz
- prezentace historické budovy a jejích interiérů veřejnosti, správa zámku, údržba a zajišťování jeho rozvoje i se zámeckým areálem včetně majetku souvisejícího s jeho využitím
- příprava expozic a výstav v prostorách zámku
- vybírání poplatků za fotografování, filmování a pořizování videozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a nahrávek na digitálních nosičích
- zajišťování návštěvnického provozu, včetně průvodcovského servisu
- spolupráce s profesními organizacemi obdobného charakteru tuzemskými i zahraničními
- zajišťování propagace a mediální prezentace organizace
- poskytování prostor zámku k depozitním účelům (se souhlasem zřizovatele)
- poskytování informačních služeb souvisejících s předmětem činnosti

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91030
Počet zaměstnanců
10 - 19 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitelka
MgA. MARIE BLAŽKOVÁ
Moravská Třebová Den vzniku funkce: 2021-11-02

Změny a události

2021-11-02
Zapsan člen představenstva
MARIE BLAŽKOVÁ
2021-11-02
Zapsan činnost
- pořádání kulturních a kulturně společenských akcí, divadelních, koncertních a jiných kulturních pořadů, včetně uvádění hostujících souborů a jednotlivců, které jsou spojené s živým předvedením nebo jiným sdělováním děl ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to i v pronajatých prostorách a na veřejných prostranstvích města - pořádání divadelních, hudebních, filmových, tanečních a multižánrových festivalů - provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí - vystavování originálů a rozmnoženin děl ve smyslu § 17 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořádání soutěží, přehlídek a festiva lů místního, regionálního, celostátního i mezinárodního charakteru - zajišťování provozu ve svěřených a pronajatých objektech, údržby a správy majetku - výroba, rozmnožování, distribuce, prodej a pronájem vlastních zvukových a zvukově obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů - předprodej vstupenek na vlastní i cizí programy - činnost poradenská, přednášková, vzdělávací a výchovná - poskytování služeb a všestranné podpory zájmovým, vzdělávacím, kulturním a uměleckým aktivitám organizací, občanů a občanských sdružení - pořádání pravidelných veřejných filmových představení a organizování filmových akcí pro školy a zájmová sdružení - sběr, evidence a ochrana muzejních sbírek - odborná správa sbírek zapsaných do Centrální evidence sbírek v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž vlastníkem je město Moravská Třebová - správa a tvorba historického knižního fondu (sbírkový), sbírky dokumentů archivní povahy a archiválií - odborné zpracování sbírkových předmětů a pořizování odborné dokumentace ke sbírkovým předmětům - provozování odborné knihovny, která je veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovanými fondy ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdě jších předpisů - představování sbírkových předmětů prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav - zapůjčení sbírkových předmětů do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání, preparování, konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochran a ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů - aktivní spolupráce s českými i zahraničními odbornými pracovišti (muzea, galerie, univerzity, vědecké ústavy) - publikování výsledků bádání v odborných studiích, tisku, populárně naučných statích - vydávání a veřejné šíření periodických a neperiodických publikací ve vztahu k předmětu hlavní činnosti - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti vztahující se k předmětu činnosti - průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu - zpracování odborných posudků, rešerší a expertiz - prezentace historické budovy a jejích interiérů veřejnosti, správa zámku, údržba a zajišťování jeho rozvoje i se zámeckým areálem včetně majetku souvisejícího s jeho využitím - příprava expozic a výstav v prostorách zámku - vybírání poplatků za fotografování, filmování a pořizování videozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a nahrávek na digitálních nosičích - zajišťování návštěvnického provozu, včetně průvodcovského servisu - spolupráce s profesními organizacemi obdobného charakteru tuzemskými i zahraničními - zajišťování propagace a mediální prezentace organizace - poskytování prostor zámku k depozitním účelům (se souhlasem zřizovatele) - poskytování informačních služeb souvisejících s předmětem činnosti
2021-11-02
Zapsan činnost
- zabezpečování pořadů z oblasti hudební, dramatické a vzdělávací v oblasti profesionální kultury a vzdělávání - dramaturgická tvorba pořadů a jejich organizační zabezpečení (cykly výchovně-vzdělávacích pořadů pro žáky a studenty regionu Moravskotřebovsko apod.) - klubové pořady pro děti a dospělé v oblasti amatérské kultury - podpora činnosti amatérských souborů a kroužků - organizační zabezpečení besed a diskusních klubů připravených organizací nebo zřizovatelem - organizování festivalů zájmové činnosti a nadregionálních festivalů propagujících město - pravidelná odborně-publikační činnost propagující organizaci, město a region - poskytování informačních služeb souvisejících s předmětem činnosti a to včetně zpřístupňování informací prostřednictvím počítačových a jiných sítí - provozování divadelní, hudební a filmové produkce - pořádání jazykových kurzů v rámci vzdělávání - odborně spravuje sbírkový fond muzea, sbírku doplňuje a rozšiřuje - se sbírkou a odbornými poznatky seznamuje veřejnost, zejména realizuje pravidelnou výstavní činnost: a to a) formou stálých expozic a vybraných dlouhodobých výstav, b) formou krátkých výstav
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Kulturní služby města Moravská Třebová se sídlem v Moravská Třebová  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Kulturní služby města Moravská Třebová. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00371769.

Podobné firmy

Praha Strakonická, , PSČ 15000, 22079742, 203
IČO 00001147
Praha Ke Koh-i-nooru, , PSČ 15500, 22118446, 203
IČO 00006025