Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková organizace, IČO 00373290 — obchodní rejstřík

Hodonín Úprkova, , PSČ 69501, 23185457, 203
18 let, 1 měsíce
na trhu
10 - 19
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2006-04-21
IČO
00373290
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

o) vydávání osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty dle platných právních předpisů.

b) zajišťování a provádění vědeckovýzkumné činnosti v oblasti přírodních, technických a společenských věd, získávání poznatků o dějinách výtvarného umění a dějinách společnosti,

c) provozování činnosti konzervátorské, restaurátorské a preparátorské,

d) zapůjčování nebo pronájem sbírkových předmětů jiným subjektům za účelem jejich zpřístupňování veřejnosti v expozicích a výstavách či v jiných odpovídajících zařízeních a prostorách,

e) zapůjčování sbírkových předmětů jiným subjektům za účelem jejich vědeckého zkoumání, konzervování, restaurování nebo preparování,

f) získávání, uchovávání, ochrana a zpřístupňování knihovních fondů a poskytování knihovních informačních služeb a bibliografických a faktografických informací, půjčování dokumentů,

g) zpřístupňování sbírek a expozic pro odborné, informační a propagační účely, formou pořizování filmových záznamů a videozáznamů, kopií dokumentů, poskytováním fotografií, negativů a ektochromů či jiných nosičů,

h) poskytování informačních služeb a zpracovávání odborných posudků, expertíz a rešerší souvisejících s předmětem hlavní činnosti,

i) poskytování přístupu k veřejně provozovaným a veřejně přístupným informačním a datovým sítím, pořizování, vytěžování a zužitkovávání databází, vytváření a správa databáze kulturních subjektů působících či námětově čerpajících z území Jihomoravského kra
je,

j) zajišťování výstavnické, kulturně výchovné, přednáškové, průvodcovské činnosti, pořádání odborných konferencí, sympozií, seminářů, kurzů, přednášek, vzdělávacích programů, výstav, koncertů a jiných kulturních akcí a s tím spojené poskytování služeb veř
ejnosti zvyšujících komfort návštěvníků (např. občerstvení, prodej suvenýrů, parkování),

k) zajišťování prodeje zboží, produktů a publikací související s vlastními sbírkami, expozicemi a výstavami nebo se sbírkami a výstavami jiných institucí se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, propagačních materiálů a upomínkových předmětů, výroba a
prodej kopií a replik sbírkových a jiných, svým charakterem jim podobných předmětů; pravidla pro výrobu a prodej zboží jsou vymezena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny,

l) vydávání odborných, informačních a propagačních neperiodických publikací ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, a periodického tisku ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vyd
ávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů,

m) vstupování do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti,

n) spolupráce s tuzemskými i zahraničními vědeckými, vzdělávacími, kulturními a jinými subjekty s příbuzným předmětem činnosti,

o) vydávání osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty dle platných právních předpisů.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
10 - 19 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
Mgr. Josef Fantura
Hodonín Sv. Čecha, , PSČ 69501, 23198991, 203 Den vzniku funkce: 2015-10-13

Změny a události

2015-10-13
Vymazán člen představenstva
Josef Fantura
2015-10-13
Vymazán člen představenstva
Josef Fantura
2015-10-13
Zapsan člen představenstva
Josef Fantura
2015-10-13
Zapsan způsob jednání
Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. V případě písemného právního jednání připojí k názvu příspěvkové organizace ředitel svůj vlastnoruční podpis.
2006-04-21
Zapsan činnost
o) vydávání osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty dle platných právních předpisů.
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková organizace se sídlem v Hodonín  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00373290.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494