Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou, IČO 00410829 — obchodní rejstřík

Hluboká nad Vltavou Ohrada, , PSČ 37341, 17597480, 203
21 let, 5 měsíce
na trhu
25 - 49
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2003-01-01
IČO
00410829
Právní forma
Předmět činnosti

c) Výchova a vzdělávání veřejnosti, kdy je ZOO školou ekologie, tím, že:

1. Provádí výchovně-vzdělávací činnost zaměřenou jak na návštěvníky tuzemské i zahraniční, tak na práci se školami.
- Organizuje a realizuje kulturní, vzdělávací, osvětové a podobné akce spojené s pořádáním koncertů, výstav a dalších způsobů sdělování autorských děl (ve smyslu zákona č.121/2000 Sb.) veřejnosti
- vydává a veřejně šíří neperiodické publikace (ve smyslu zákona č.37/1995 Sb.)
- organizuje a pořádá vzdělávací akce pro veřejnost, včetně přednášek a jejich cyklů
- poskytuje informační služby veřejnosti z oboru své činnosti, včetně odborných expertiz a rešerší
- prostřednictvím vlastní www stránky informuje veřejnost o ZOO a jejích činnostech
- podřizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze (ve smyslu zákona č.121/2000 Sb.).

2. Připravuje, realizuje a zabezpečuje vzdělávací programy pro školy, specializované skupiny návštěvníků i širokou veřejnost, popularizuje přírodovědné poznatky a formou zábavně-výchovných a kulturních akcí rozšiřuje teoretické znalosti a prohlubuje vztah
jednotlivce k živé přírodě (ekologické vzdělávání). Zajišťuje výchovu k ochraně přírody a životního prostředí a vedoucí k ekologickému myšlení.

3. Spolupracuje se školami všech stupňů, a to i zahraničními, při výuce zoologie, biologie a příbuzných oborů. Zadává témata diplomových a seminárních prací, středoškolské odborné činnosti, umožňuje tématické exkurze s odborným doprovodem, odborné stáže a
pobyty, provozuje stanici mladých přírodovědců, poskytuje poradenskou činnost dalším zájmovým kolektivům.

4. Vytváří informační systémy pro vzdělávání a informování návštěvníků, veřejnosti poskytuje informační služby.

5. Realizuje umělecké i další výstavy související s hlavním účelem organizace.

6. Provádí odbornou poradenskou činnost.

7. Provozuje neveřejnou odbornou knihovnu.

Předmět hlavní činnosti:

1. Vytváří optimální prostředí pro chov živočišných druhů a pěstování rostlin ve speciálních zařízeních, dále chová a pěstuje takové druhy živočichů a rostlin, které umožňují vytvářet ucelené a ekologicky působící expozice fauny a flóry.

2. Provádí výchovnou, vzdělávací a osvětovou činnost veřejnosti a výzkum zejména v oboru zoologie, ekologie, etologie a ochrany přírody.

3. Spravuje svěřený přírodní areál a majetek, který rozšiřuje v rámci svého rozvoje a pro další služby návštěvníkům a turistům. Vytváří vhodné prostředí pro odpočinek, kulturní vyžití a vzdělávání veřejnosti české i zahraniční.

Hlavní činnost lze rozdělit do 3 oblastí vyplývajících ze základních úloh moderní zoologické zahrady:

a) Chov zvířat, kdy ZOO plní úlohu chovatelského centra a zachránce druhů tím, že:

1. Vytváří ekologicky vyvážené a estetické prostředí areálu jako celku a jednotlivých expozic.

2. Chová zvířata, zejména vzácných a ohrožených druhů, s cílem zachování biologické rozmanitosti a genové diverzity živočišných druhů. K chovu zvířat vytváří optimální podmínky odpovídající soudobým věděckým, zejména ekologickým, etologickým, zoologickým,
a veterinárním poznatkům a požadavkům s ohledem na potřeby a pohodu
(welfare) zvířat. Respektuje a dodržuje mezinárodní konvence a řídí se platnými právními předpisy, například zákonem č.114/1992 Sb. na ochranu přírody a krajiny, č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání apod., ve znění pozdějších změn a dodatků.

3. Chová a rozmnožuje vybrané druhy zvířat pro účely zachování druhu, posilování volně žijících populací včetně reintrodukce. Tuto problematiku realizuje po stránce teoretické i praktické.

4. Zkvalitňuje a rozšiřuje chovy, zejména výměnou, nákupem, prodejem, deponací (půjčením), dovozem, případně vlastním odchytem ve volné přírodě při respektování veškerých právních předpisů. Je zapojena a podílí se na realizaci světových, evropských a náro
dních chovatelských programů, zejména vzácných a ohrožených zvířat. V souladu s těmito programy deponuje v jiných zoologických zahradách a podobných zařízeních svá zvířata pro využití chovu a přijímá zvířata do deponace z jiných zoologických zařízení. V r
ámci chovatelských programů přijímá zvířata darem a do takových programů zvířata daruje.

5. Řeší problematiku výživy a provádí nebo zajišťuje produkci krmných zvířat, produkci zelené píce a dalších produktů rostlinné výroby. Pěstuje pro vlastní potřebu a prodej různé druhy planě rostoucích i kulturních rostlin na svých pozemcích a ve svých za
řízeních (např.sklenících).

6. Realizuje karanténní činnost pro dovoz a vývoz zvířat a rostlin.

7. Provádí speciální transporty zvířat, zejména chovaných v zoologických zařízeních, pro vlastní potřebu a české i zahraniční partnery, pro importní a exportní stanice. Pořizuje zahraniční transportní povolení a příslušnou dokumentaci.

8. Spolupracuje s dalšími zoologickými zahradami, akvárii a podobnými institucemi v celém světě. Spolupracuje s mezinárodními a národními organizacemi, kterých je členem, zejména: Euroasijskou asociací zoologických zahrad a akvárií (EARAZA), Evropskou aso
ciací zoologických zahrad a akvárií (EAZA), Mezinárodní asociací pro vzdělávání v ZOO (IZE), Unií českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZ), apod. Spolupracuje s dalšími významnými světovými i tuzemskými ochranářskými organizacemi, například Mezin
árodní unií ochrany přírody (IUCN), Světovou nadací divoké přírody (WWF), orgány ochrany přírody ČR, agentury ochrany přírody ČR, Ústřední komisí pro ochranu zvířat (ÚKOZ), apod. Spolupracuje s ostatními zoologickými zahradami, včetně zahraničních, odborn
ými ústavy a institucemi, školami, univerzitami a školskými zařízeními jak tuzemskými, tak zahraničními.

9. Provozuje stanici handicapovaných zvířat a záchranných chovů české fauny ohrožené vyhubením, záchranné centrum CITES a stanici pro zraněné nebo jinak oslabené živočichy české fauny přijaté z přírody. Spolupracuje přitom s obdobnými zařízeními a přísluš
nými státními orgány.

10. Vede podrobnou evidenci chovaných zvířat s mezinárodním napojením.

11. Navrhuje, oponuje a realizuje expozice, projektové práce pavilonů a výběhů pro chov zvířat a to včetně novátorských a originálních řešení.

b) Realizace výzkumu fauny tím, že:

1. Je zapojena do výzkumu, a to zejména v oboru zoologie, ekologie, etologie a ochrany přírody, případně také zemědělství a myslivosti. Vytváří vlastní vědeckou základnu k řešení problematiky v oborech chovu a ochrany zvířat, zejména zoologie, výživy, rep
rodukce, daignostiky, ochrany přírody a ekologie. Vykonává servisní služby pro potřeby teoretické i praktické ochrany genofondu volně žijících zvířat.

2. Organizuje školení, odborné semináře a vědecké konference včetně mezinárodních.

3. Zveřejňuje, vydává a veřejně šíří neperiodické publikace (ve smyslu zákona č.37/1995 Sb.)

c) Výchova a vzdělávání veřejnosti, kdy je ZOO školou ekologie, tím, že:

1. Provádí výchovně-vzdělávací činnost zaměřenou jak na návštěvníky tuzemské i zahraniční, tak na práci se školami.
- Organizuje a realizuje kulturní, vzdělávací, osvětové a podobné akce spojené s pořádáním koncertů, výstav a dalších způsobů sdělování autorských děl (ve smyslu zákona č.121/2000 Sb.) veřejnosti
- vydává a veřejně šíří neperiodické publikace (ve smyslu zákona č.37/1995 Sb.)
- organizuje a pořádá vzdělávací akce pro veřejnost, včetně přednášek a jejich cyklů
- poskytuje informační služby veřejnosti z oboru své činnosti, včetně odborných expertiz a rešerší
- prostřednictvím vlastní www stránky informuje veřejnost o ZOO a jejích činnostech
- podřizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze (ve smyslu zákona č.121/2000 Sb.).

2. Připravuje, realizuje a zabezpečuje vzdělávací programy pro školy, specializované skupiny návštěvníků i širokou veřejnost, popularizuje přírodovědné poznatky a formou zábavně-výchovných a kulturních akcí rozšiřuje teoretické znalosti a prohlubuje vztah
jednotlivce k živé přírodě (ekologické vzdělávání). Zajišťuje výchovu k ochraně přírody a životního prostředí a vedoucí k ekologickému myšlení.

3. Spolupracuje se školami všech stupňů, a to i zahraničními, při výuce zoologie, biologie a příbuzných oborů. Zadává témata diplomových a seminárních prací, středoškolské odborné činnosti, umožňuje tématické exkurze s odborným doprovodem, odborné stáže a
pobyty, provozuje stanici mladých přírodovědců, poskytuje poradenskou činnost dalším zájmovým kolektivům.

4. Vytváří informační systémy pro vzdělávání a informování návštěvníků, veřejnosti poskytuje informační služby.

5. Realizuje umělecké i další výstavy související s hlavním účelem organizace.

6. Provádí odbornou poradenskou činnost.

7. Provozuje neveřejnou odbornou knihovnu.

Předmět podnikani

Reklamní činnost a marketing

Pronájem bytových a nebytových prostor v majetku organizace

Reklamní činnost a marketing

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
9104
Počet zaměstnanců
25 - 49 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
Ing. VLADIMÍR POKORNÝ
České Budějovice Studentská, , PSČ 37005, 23348623, 203 Den vzniku funkce: 2016-01-21

Změny a události

2016-01-21
Vymazán člen představenstva
Vladimír Pokorný
2016-01-21
Vymazán člen představenstva
Vladimír Pokorný
2016-01-21
Zapsan člen představenstva
VLADIMÍR POKORNÝ
2003-01-01
Zapsan činnost
c) Výchova a vzdělávání veřejnosti, kdy je ZOO školou ekologie, tím, že: 1. Provádí výchovně-vzdělávací činnost zaměřenou jak na návštěvníky tuzemské i zahraniční, tak na práci se školami. - Organizuje a realizuje kulturní, vzdělávací, osvětové a podobné akce spojené s pořádáním koncertů, výstav a dalších způsobů sdělování autorských děl (ve smyslu zákona č.121/2000 Sb.) veřejnosti - vydává a veřejně šíří neperiodické publikace (ve smyslu zákona č.37/1995 Sb.) - organizuje a pořádá vzdělávací akce pro veřejnost, včetně přednášek a jejich cyklů - poskytuje informační služby veřejnosti z oboru své činnosti, včetně odborných expertiz a rešerší - prostřednictvím vlastní www stránky informuje veřejnost o ZOO a jejích činnostech - podřizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze (ve smyslu zákona č.121/2000 Sb.). 2. Připravuje, realizuje a zabezpečuje vzdělávací programy pro školy, specializované skupiny návštěvníků i širokou veřejnost, popularizuje přírodovědné poznatky a formou zábavně-výchovných a kulturních akcí rozšiřuje teoretické znalosti a prohlubuje vztah jednotlivce k živé přírodě (ekologické vzdělávání). Zajišťuje výchovu k ochraně přírody a životního prostředí a vedoucí k ekologickému myšlení. 3. Spolupracuje se školami všech stupňů, a to i zahraničními, při výuce zoologie, biologie a příbuzných oborů. Zadává témata diplomových a seminárních prací, středoškolské odborné činnosti, umožňuje tématické exkurze s odborným doprovodem, odborné stáže a pobyty, provozuje stanici mladých přírodovědců, poskytuje poradenskou činnost dalším zájmovým kolektivům. 4. Vytváří informační systémy pro vzdělávání a informování návštěvníků, veřejnosti poskytuje informační služby. 5. Realizuje umělecké i další výstavy související s hlavním účelem organizace. 6. Provádí odbornou poradenskou činnost. 7. Provozuje neveřejnou odbornou knihovnu.
2003-01-01
Zapsan podnikani
Pronájem bytových a nebytových prostor v majetku organizace
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou se sídlem v Hluboká nad Vltavou  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00410829.

Podobné firmy

Praha Strakonická, , PSČ 15000, 22079742, 203
IČO 00001147
Praha Ke Koh-i-nooru, , PSČ 15500, 22118446, 203
IČO 00006025