Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, IČO 00412821 — obchodní rejstřík

Hradec Králové Hradecká, , PSČ 50003, 27577406, 203
14 let, 2 měsíce
na trhu
50 - 99
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2010-03-31
IČO
00412821
Právní forma
Předmět činnosti

Pronajímá dočasně nepotřebné prostory v objektech, s nimiž hospodaří.

Knihovní dokumenty získává prostřednictvím povinného výtisku, koupě a darů.

Zpřístupňuje a propaguje knihovní fondy všem uživatelům jak půjčováním, tak prostřednictvím bibliografických a informačních činností, využíváním meziknihovní i mezinárodní meziknihovní vypůjční služby a dalšími formami práce s uživateli.

Je výzkumnou organizací pro oblast knihovnictví v Královéhradeckém kraji. Jejím základním účelem je provádět v rámci tohoto oboru základní a aplikovaný výzkum a šířit jeho výsledky prostřednictvím výuky a publikováním. Zároveň je institucí provádějící tra
nsfer znalostí pro ostatní vědní obory. Zpřístupňováním odborných vědeckých a technických dokumentů a informací napomáhá rozvoji vědy a výzkumu v kraji.

Poskytuje v souladu s knihovním zákonem a knihovním řádem veřejné knihovnické a informační služby, poskytuje písemné bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše.

Pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze.

Umožňuje přístup k placeným vnějším informačním zdrojům pomocí internetu.

Umožňuje veřejnosti přístup na internet zdarma.

Pořádá vzdělávací, přednáškové a kulturní akce pro veřejnost včetně odborných kurzů.

Podílí se na propojení formálního a neformálního vzdělávání, spolupracuje se základními a středními školami v oblasti informačního vzdělávání.

Zabezpečuje propagaci předmětu své činnosti a poskytuje informační služby související s předmětem činnosti.

Pořádá akce za účelem prezentace svých knihovních fondů a služeb.

Řeší teoretické i praktické otázky v oblasti knihovnictví, bibliografie a informatizace z hlediska potřeb a požadavků veřejnosti.

Spolupracuje s Národní knihovnou ČR při zpracování národní bibliografie a souborného katalogu ČR. Podílí se na mezinárodní spolupráci a projektech knihoven.

Pořádá odborné kurzy, semináře a školení včetně lektorské činnosti v oblasti knihovnictví a informační vědy.

Racionalizuje knihovnické, bibliografické a informační procesy zaváděním moderní techniky.

Zabezpečuje ochranu vlastních historických knihovních fondů prostřednictvím digitalizace, odkyselováním papírových dokumentů, ochrannými obaly a dalšími dostupnými způsoby.

Plní a koordinuje regionální funkce v Královéhradeckém kraji:
- Zajišťuje a koordinuje regionální funkce vybraných základních knihoven v Královéhradeckém kraji, rozhoduje o přenesení regionálních funkcí na vybrané základní knihovny,
- Na základě písemných smluv pověřuje vybrané základní knihovny plněním regionálních funkcí.
- Je krajským centrem meziknihovních služeb;
- Je odborným poradenským, konzultačním a koordinačním střediskem pro knihovny Královéhradeckého kraje v oborech knihovnictví, bibliografie a informační věda;
- Je centrem pro organizaci vzdělávacích akcí určených pracovníkům knihoven v kraji;
- Je krajským střediskem pro sběr statistických dat vzešlých z knihovnických procesů.
- Zpracovává a navrhuje krajské koncepce a rozvojové strategie knihoven v kraji v souladu s informační, kulturní, vzdělávací a vědní politikou kraje a státu.

Vykonává další činnost k zajištění plnění svých úkolů: vydává a rozšiřuje periodický tisk a neperiodické publikace tematicky související s účelem zřízení a činnosti knihovny a publikace bibliografického a faktografického charakteru, poskytuje kopie dokume
ntů za úplatu, pronajímá k tomu určené reklamní plochy v interiéru budovy, na webových stránkách knihovny a v jí vydávaných tiskovinách, prodává propagační materiály knihovny a publikace, poskytuje konferenční a galerijní služby.

Pronajímá dočasně nepotřebné prostory v objektech, s nimiž hospodaří.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91010
Počet zaměstnanců
50 - 99 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
Mgr. EVA SVOBODOVÁ
Hradec Králové třída SNP, , PSČ 50003, 23907801, 203 Den vzniku funkce: 2016-09-20

Změny a události

2016-09-20
Vymazán člen představenstva
Eva Svobodová
2016-09-20
Vymazán člen představenstva
Eva Svobodová
2016-09-20
Zapsan člen představenstva
EVA SVOBODOVÁ
2010-03-31
Zapsan činnost
Pronajímá dočasně nepotřebné prostory v objektech, s nimiž hospodaří.
2010-03-31
Zapsan činnost
Doplňuje, zpracovává, zpřístupňuje, uchovává a ochraňuje univerzální fond vědecké, odborné, populárně naučné i krásné literatury a dalších materiálů a informačních pramenů vydaných v České republice a fond regionálních dokumentů vydaných na území Královéh radeckého kraje. Výběrově doplňuje, zpracovává, zpřístupňuje, uchovává a ochraňuje fond dokumentů vydaných v zahraničí se zaměřením na potřeby vysokých škol a vědeckých a odborných pracovišť.
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové se sídlem v Hradec Králové  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00412821.

Podobné firmy

Praha Strakonická, , PSČ 15000, 22079742, 203
IČO 00001147
Praha Ke Koh-i-nooru, , PSČ 15500, 22118446, 203
IČO 00006025