?> Zoo Liberec, příspěvková organizace, IČO 10973583, obchodní rejstřík — loknok.cz

Zoo Liberec, příspěvková organizace, IČO 10973583 — obchodní rejstřík

Liberec Lidové sady, , PSČ 46001, 23656425, 203
1 let, 9 měsíce
na trhu
100 - 199
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2021-08-06
IČO
10973583
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

Organizace zajišťuje správu a provoz Dětského koutku v Lidových sadech.

Organizace chová a provádí výzkum druhů v podmínkách, které směřují k zajištění biologických a ochranářských požadavků jednotlivých druhů a požadavků na zajištění populace, zdraví a pohody druhů jak v péči člověka, tak ve volné přírodě. Za tím účelem zejm
éna:
- obohacuje jednotlivým druhům vyhrazené výběhy pro ně specifickými doplňky a udržuje vysokou úroveň chovu, ustájení a reprodukce živočichů s kvalitním programem veterinární péče a výživy a jejich předvádění návštěvníkům; vytváří vyvážené a esteticky účin
né prostředí svého areálu jako celku i v jednotlivých expozicích; zabezpečuje výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a běžnou údržbu chovatelských, expozičních a dalších technických, hygienických a jiných zařízení určených provozem zoologické zahrady, péči o
areál včetně lesoparku a služby návštěvníkům;
- předchází šíření parazitů a původců nákaz z vnějšího prostředí pomocí technických a proti nákazových opatření; vede o své kolekci živočichů průběžné záznamy způsobem přiměřeným sledovanému druhu; provádí likvidaci odpadů z provozu příspěvkové organizace
;
- provádí a účastní se výzkumu prospěšného pro ochranu druhů a jejich biotopů; provádí a účastní se praktické ochrany přírody za účelem ochrany druhů v jejich přirozeném prostředí; účastní se vzdělávání formou výuky, publikací a transferem znalostí; Účast
ní se školení v ochranářských a výzkumných dovednostech nebo výměny informací ve vztahu k ochraně druhů, chovu ohrožených nebo vzácných druhů živočichů v lidské péči s cílem uchování biologické rozmanitosti mimo jejich přirozená stanoviště nebo v jejich p
řirozeném prostředí, nebo se účastní odborně zajištěného znovu vysazování druhů volně žijících živočichů do původních areálů výskytu / repatriace, reintrodukce/, spolupracuje s národními a mezinárodními institucemi působícími v oblasti péče o životní pros
tředí ochrany přírody, výzkumu a vzdělávání; v případě potřeby spolupracuje i s dalšími zařízeními, které pro svůj provoz potřebuje. Prodává, kupuje, směňuje, dává a přijímá do deponace zvířata k uskutečnění svých chovatelských a expozičních programů a pl
ánů s jinými subjekty v tuzemsku i zahraničí; přijímá dary zvířat; dále je oprávněna darovat zvířata v souladu se zákonem č. 162/2003 Sb. o podmínkách provozování zoologických zahrad v platném znění; tyto úkony provádí buď přímo, nebo za účasti zprostředk
ovatelských organizací; obdobně získává a vydává rostliny, chovatelská zařízení a prostředky, léky, pomůcky, stroje a další předměty a materiály k zajištění svého provozu; prodává a vyměňuje rostliny včetně pomůcek k jejich pěstování, prodává, vyměňuje a
kupuje krmivá a může provádět vlastní výrobu krmiv a vlastní zemědělskou výrobu.
- V oblasti ochrany přírody provádí zpracování odborných studií a poradenství.

Organizace podporuje výchovu, vzdělávání a osvětu veřejnosti k ochraně přírody a životního prostředí, zejména pořádáním vzdělávacích aktivit, které mají různou formu a využívají různých metod. Pro tyto vzdělávací aktivity si zřídila příspěvková organizace
mimo jiné specializované středisko ekologické výchovy, jehož náplní je i příprava a realizace ekologických výukových programů a vzdělávání odborné veřejnosti například z řad pedagogů, pracovníků zoo a podobně.
Příspěvková organizace dále provádí osvětu návštěvníků především poskytováním informací o vystavených druzích, jejich přírodních stanovištích a úloze v ekosystémech; Informuje o ochranářských projektech, na kterých spolupracuje nebo je sama realizuje; spo
lupracuje s národními a mezinárodními organizacemi působícími v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty nebo organizuje součinnost při osvětových a vzdělávacích akcích pro širokou veřejnost; v případě potřeby spolupracuje i s dalšími zařízení
mi, které pro svůj provoz potřebuje; organizuje v oboru své činnosti odborné vzdělávací aktivity, setkání, sympozia, přednášky, výměnné burzy, výstavy a podobné akce, zajišťuje výrobu informačních a vzdělávacích materiálů.

Organizace zajišťuje provoz Centra pro zvířata v nouzi, tzn. provoz:
- útulku pro nalezená a opuštěná zvířata ze zájmových chovů
- záchranné stanice pro handicapované živočichy fauny ČR podle § 5 odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně příroda a krajiny
- ekologické vzdělávací stanice
Podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění platných předpisů, a prováděcích předpisů řídí a koordinuje výkon veřejné správy, a tedy zajišťuje hrazení nákladů spojených s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete, není-li jeho chovatel
znám:
- v rámci ochranných a zdolávacích opatření provádí odchyt toulavých psů a koček, popř. jiných na nebezpečnou nákazu vnímavých zvířat v místě a době nařízení zákazu volného pohybu zvířat
- provádí odchyt psů a koček a jejich umístění v izolaci Centra v součinnosti s Policií ČR nebo městskou policií, je-li jejich odchyt v zájmu ochrany zdraví lidí a zvířat, popř. v jiném veřejném zájmu; vede o nich evidenci a pečuje o ně podle chovatelskýc
h a veterinárních zásad
- v souladu s platnými právními předpisy provádí programy kastrace a tlumení populace zdivočelých zvířat
- při vydávání odchycených zvířat chovateli postupuje podle § 42 zákona o veterinární péči
- zajišťuje sběr kadavérů na území města a jejich následnou likvidaci, hradí náklady na odstranění uhynulého zvířete, není-li jeho majitel znám
- podle § 1058 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje pro města a obce na základě uzavřené smlouvy či objednávky výkon činností orgánu příslušného k přijetí nalezených zvířat; zajišťuje předání zvířat původním vla
stníkům nebo do náhradní péče nových osvojitelům; jedná s vlastníky zvířat o náhradě nákladů, které vznikly v souvislosti s opatrováním nalezeného zvířete, a po uplynutí marné lhůty od nálezu zvířete zastupuje města a obce ve věcech majetkových v případě
převodu vlastnických práv ke zvířatům
- provádí regulaci toulavých a opuštěných zvířat v souladu s ustanovením § 13 b zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Organizace provozuje vydavatelskou a nakladatelskou činnost.

Organizace zajišťuje provoz Kulturního a společenského centra Lidové sady a vykonává činnost kulturní, kulturně-vzdělávací a zábavní, pořádá kulturní produkce, zábavy, výstavy, veletrhy, přehlídky, kurzy, prodejní a obdobné akce.

Organizace zajišťuje provoz Dětského koutku v lidových sadech, kde vytváří prostředí vhodné pro oddech návštěvníků a obyvatel města a pro využití volného času.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91041
Počet zaměstnanců
100 - 199 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
MVDr. DAVID NEJEDLO
Liberec Stavbařů, , PSČ 46005, 23782072, 203 Den vzniku funkce: 2023-01-01

Změny a události

2023-01-01
Zapsan člen představenstva
DAVID NEJEDLO
2021-08-06
Zapsan činnost
Organizace provozuje vydavatelskou a nakladatelskou činnost.
2021-08-06
Zapsan činnost
Organizace zajišťuje provoz Kulturního a společenského centra Lidové sady a vykonává činnost kulturní, kulturně-vzdělávací a zábavní, pořádá kulturní produkce, zábavy, výstavy, veletrhy, přehlídky, kurzy, prodejní a obdobné akce.
2021-08-06
Zapsan činnost
Organizace zajišťuje provoz Dětského koutku v lidových sadech, kde vytváří prostředí vhodné pro oddech návštěvníků a obyvatel města a pro využití volného času.
2021-08-06
Zapsan činnost
Organizace zajišťuje správu a provoz Dětského koutku v Lidových sadech.
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Zoo Liberec, příspěvková organizace se sídlem v Liberec  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Zoo Liberec, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 10973583.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494