Centrum sociální pomoci Pardubice, IČO 00037371 — obchodní rejstřík

20 let, 5 měsíce
na trhu
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2003-12-30
IČO
00037371
Právní forma
Předmět činnosti

Hlavní účel a předmět činnosti organizace:

Hlavní účel:
Centrum sociální pomoci Pardubice zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezenou komplexní a nedělitelnou celoroční a týdenní ústavní sociální péči pro mentálně postiženou mládež ve věku do tří do dvaceti šesti let, výjimečně i déle, jakož i pro
klienty, kteří jsou postiženi též tělesnou nebo smyslovou vadou. Je rovněž zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy mentálně postižené mládeže. Zároveň je i ústavem sociální péče pro dospělé klienty od dvaceti šesti let postižené mentálním posti
žením težšího stupně a pro klienty postižené vedle mentálního postižení těžšího stupně též tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Dále zajišťuje ústavní sociální péči starý
m občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna jinak, a také pro staré občany, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážn
ých důvodů. V případě volné kapacity lze poskytovat i denní pobyt a pobyt na přechodnou dobu.

Hlavní předmět činnosti:
Poskytování komplexní a nedělitelné celoroční a týdenní ústavní sociální péče, a to pro mentálně postiženou mládež ve věku od tří do dvaceti šesti let, výjimečně i déle, jakož i pro klienty, kteří jsou postižení též tělesnou nebo smyslovou vadou, výkon ús
tavní nebo ochranné výchovy mentálně postižené mládeže, poskytování sociální péče pro dospělé klienty od dvaceti šesti let postižené mentálním postižením těžšího stupně a pro klienty postižené vedle mentálního postižení těžšího stupně též tělesnou nebo sm
yslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, jakož i pro klienty postižené mentálním postižením lehčího stupně, avšak jen tehdy, potřebují-li nezbytně ústavní péči, dále poskytování ústavní soci
ální péče starým občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé zm ěny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna jinak, jakož i pro staré občany, kteří toto umístění nezbytně potřeb
ují z jiných vážných důvodů, jakož i pro staré občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, a pro občany, kteří jsou plně invalidní a jejichž celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči, za předpokladu, že jim
budou poskytnuty služby potřebné vzhledem k jejich věku a zdravotnímu stavu, kde je jako nedílná a neoddělitelná součást zahrnuto rovněž:
- ubytování, stravování a komplexní sociální péče pro umístěné klienty,
- zajištění výchovně vzdělávacího procesu a pracovně rehabilitační činnosti klientům dle jejich schopností s přihlédnutím k fyzické vyspělosti a mentální úrovni,
- poskytování pečovatelské služby včetně provozování Linky sociální pomoci,
- úschova cenných věcí a finančních prostředků klientů, kteří o jejich převzetí požádají při nástupu nebo během pobytu,
- poskytování osobního vybavení, drobných předmětů osobní potřeby a některých služeb klientům, kteří nemají dostatečné finanční prostředky na jejich nákup,
- zajištění kulturně-zájmové činnosti klientů v zájmu rozvoje jejich schopností, estetického cítění a zapojení do společenského života,
- zajištění zdravotní péče pro klienty s akutním nebo chronickým onemocněním,
- zajištění výchovné a poradenské péče v rodinných, manželských, partnerských i jiných mezilidských vztazích se zaměřením na manželství ohrožená rozvratem, na úpravu vzájemných vztahů rozvedených rodičů a jejich dětí, na péči o děti zdravotně postižené a
na mezigenerační vztahy v rodinách, a to prostřednictvím začleněné Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy se sídlem v Pardubicích, která nemá právní subjektivitu a která je organizační složkou Centra sociální pomoci Pardubice,
- výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro v
lastní zaměstnance v rozsahu potřebného pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Centra sociální pomoci Pardubice,
- umožňování praktické výuky středním a vysokým školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením,
- plnění dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociální péče.

Statutární orgán

Ředitel
Hana Vičíková
Den vzniku funkce: 2003-12-30

Změny a události

2003-12-30
Zapsan člen představenstva
Hana Vičíková
2003-12-30
Zapsan činnost
Hlavní účel a předmět činnosti organizace: Hlavní účel: Centrum sociální pomoci Pardubice zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezenou komplexní a nedělitelnou celoroční a týdenní ústavní sociální péči pro mentálně postiženou mládež ve věku do tří do dvaceti šesti let, výjimečně i déle, jakož i pro klienty, kteří jsou postiženi též tělesnou nebo smyslovou vadou. Je rovněž zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy mentálně postižené mládeže. Zároveň je i ústavem sociální péče pro dospělé klienty od dvaceti šesti let postižené mentálním posti žením težšího stupně a pro klienty postižené vedle mentálního postižení těžšího stupně též tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Dále zajišťuje ústavní sociální péči starý m občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna jinak, a také pro staré občany, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážn ých důvodů. V případě volné kapacity lze poskytovat i denní pobyt a pobyt na přechodnou dobu. Hlavní předmět činnosti: Poskytování komplexní a nedělitelné celoroční a týdenní ústavní sociální péče, a to pro mentálně postiženou mládež ve věku od tří do dvaceti šesti let, výjimečně i déle, jakož i pro klienty, kteří jsou postižení též tělesnou nebo smyslovou vadou, výkon ús tavní nebo ochranné výchovy mentálně postižené mládeže, poskytování sociální péče pro dospělé klienty od dvaceti šesti let postižené mentálním postižením těžšího stupně a pro klienty postižené vedle mentálního postižení těžšího stupně též tělesnou nebo sm yslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, jakož i pro klienty postižené mentálním postižením lehčího stupně, avšak jen tehdy, potřebují-li nezbytně ústavní péči, dále poskytování ústavní soci ální péče starým občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé zm ěny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna jinak, jakož i pro staré občany, kteří toto umístění nezbytně potřeb ují z jiných vážných důvodů, jakož i pro staré občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, a pro občany, kteří jsou plně invalidní a jejichž celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči, za předpokladu, že jim budou poskytnuty služby potřebné vzhledem k jejich věku a zdravotnímu stavu, kde je jako nedílná a neoddělitelná součást zahrnuto rovněž: - ubytování, stravování a komplexní sociální péče pro umístěné klienty, - zajištění výchovně vzdělávacího procesu a pracovně rehabilitační činnosti klientům dle jejich schopností s přihlédnutím k fyzické vyspělosti a mentální úrovni, - poskytování pečovatelské služby včetně provozování Linky sociální pomoci, - úschova cenných věcí a finančních prostředků klientů, kteří o jejich převzetí požádají při nástupu nebo během pobytu, - poskytování osobního vybavení, drobných předmětů osobní potřeby a některých služeb klientům, kteří nemají dostatečné finanční prostředky na jejich nákup, - zajištění kulturně-zájmové činnosti klientů v zájmu rozvoje jejich schopností, estetického cítění a zapojení do společenského života, - zajištění zdravotní péče pro klienty s akutním nebo chronickým onemocněním, - zajištění výchovné a poradenské péče v rodinných, manželských, partnerských i jiných mezilidských vztazích se zaměřením na manželství ohrožená rozvratem, na úpravu vzájemných vztahů rozvedených rodičů a jejich dětí, na péči o děti zdravotně postižené a na mezigenerační vztahy v rodinách, a to prostřednictvím začleněné Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy se sídlem v Pardubicích, která nemá právní subjektivitu a která je organizační složkou Centra sociální pomoci Pardubice, - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro v lastní zaměstnance v rozsahu potřebného pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Centra sociální pomoci Pardubice, - umožňování praktické výuky středním a vysokým školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením, - plnění dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociální péče.
2003-12-30
Zapsan činnost
Hlavní účel a předmět činnosti organizace: Hlavní účel: Centrum sociální pomoci Pardubice zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezenou komplexní a nedělitelnou celoroční a týdenní ústavní sociální péči pro mentálně postiženou mládež ve věku do tří do dvaceti šesti let, výjimečně i déle, jakož i pro klienty, kteří jsou postiženi též tělesnou nebo smyslovou vadou. Je rovněž zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy mentálně postižené mládeže. Zároveň je i ústavem sociální péče pro dospělé klienty od dvaceti šesti let postižené mentálním posti žením težšího stupně a pro klienty postižené vedle mentálního postižení těžšího stupně též tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Dále zajišťuje ústavní sociální péči starý m občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna jinak, a také pro staré občany, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážn ých důvodů. V případě volné kapacity lze poskytovat i denní pobyt a pobyt na přechodnou dobu. Hlavní předmět činnosti: Poskytování komplexní a nedělitelné celoroční a týdenní ústavní sociální péče, a to pro mentálně postiženou mládež ve věku od tří do dvaceti šesti let, výjimečně i déle, jakož i pro klienty, kteří jsou postižení též tělesnou nebo smyslovou vadou, výkon ús tavní nebo ochranné výchovy mentálně postižené mládeže, poskytování sociální péče pro dospělé klienty od dvaceti šesti let postižené mentálním postižením těžšího stupně a pro klienty postižené vedle mentálního postižení těžšího stupně též tělesnou nebo sm yslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, jakož i pro klienty postižené mentálním postižením lehčího stupně, avšak jen tehdy, potřebují-li nezbytně ústavní péči, dále poskytování ústavní soci ální péče starým občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé zm ěny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna jinak, jakož i pro staré občany, kteří toto umístění nezbytně potřeb ují z jiných vážných důvodů, jakož i pro staré občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, a pro občany, kteří jsou plně invalidní a jejichž celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči, za předpokladu, že jim budou poskytnuty služby potřebné vzhledem k jejich věku a zdravotnímu stavu, kde je jako nedílná a neoddělitelná součást zahrnuto rovněž: - ubytování, stravování a komplexní sociální péče pro umístěné klienty, - zajištění výchovně vzdělávacího procesu a pracovně rehabilitační činnosti klientům dle jejich schopností s přihlédnutím k fyzické vyspělosti a mentální úrovni, - poskytování pečovatelské služby včetně provozování Linky sociální pomoci, - úschova cenných věcí a finančních prostředků klientů, kteří o jejich převzetí požádají při nástupu nebo během pobytu, - poskytování osobního vybavení, drobných předmětů osobní potřeby a některých služeb klientům, kteří nemají dostatečné finanční prostředky na jejich nákup, - zajištění kulturně-zájmové činnosti klientů v zájmu rozvoje jejich schopností, estetického cítění a zapojení do společenského života, - zajištění zdravotní péče pro klienty s akutním nebo chronickým onemocněním, - zajištění výchovné a poradenské péče v rodinných, manželských, partnerských i jiných mezilidských vztazích se zaměřením na manželství ohrožená rozvratem, na úpravu vzájemných vztahů rozvedených rodičů a jejich dětí, na péči o děti zdravotně postižené a na mezigenerační vztahy v rodinách, a to prostřednictvím začleněné Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy se sídlem v Pardubicích, která nemá právní subjektivitu a která je organizační složkou Centra sociální pomoci Pardubice, - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro v lastní zaměstnance v rozsahu potřebného pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Centra sociální pomoci Pardubice, - umožňování praktické výuky středním a vysokým školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením, - plnění dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociální péče.
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Centrum sociální pomoci Pardubice se sídlem v   - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Centrum sociální pomoci Pardubice. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00037371.

Podobné firmy

Praha Strakonická, , PSČ 15000, 22079742, 203
IČO 00001147
Praha Ke Koh-i-nooru, , PSČ 15500, 22118446, 203
IČO 00006025