Alšova jihočeská galerie, IČO 00073512 — obchodní rejstřík

Hluboká nad Vltavou
22 let, 3 měsíce
na trhu
50 - 99
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2002-02-26
IČO
00073512
Právní forma
Předmět činnosti

Vymezení hlavního účelu - předmět činnosti :
1. Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (dále jen "organizace") plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 2, odst. 3 až 8 zákona č. 483/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších z
ákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., čímž zajišťuje
veřejné kulturní služby.
2. Zřizuje se za účelem získávat a shromažďovat lidské výtvory z oboru výtvarného umění pro vědecké a studijní účely, zkoumat prostředí, z něhož jsou tyto výtvory získávány, z vybraných uměleckých výtvorů vytvářet sbírky a tyto trvale uchovávat, evidovat
a odborně zpracovávat. Umožňovat způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu jejich využívání a zpřístupňování poskytováním vybraných veřejných služeb, přičemž účelem
těchto činností není zpravidla dosažení zisku.
Předmět hlavní činnosti:
Účelu svého zřízení dosahuje muzeum zejména těmito činnostmi:
1. Provádí soustavnou sbírkotvornou činnost: pečuje o hmotné doklady dějin výtvarného umění a shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje výtvarného umění české i zahraniční provenience, zaměřené zejména na české umění od 13.století do současnosti, se zvlá
štním zřetelem na jihočeský region, na evropské umění 16.-18. století a na českou a světovou keramiku 20.století až do současnosti, a to v souladu s charakteristikou sbírek, uvedenou v centrální evidenci (CES) Ministerstva kultury ČR. Sbírku tvoří na zákl
adě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti, sbírkové předměty odborně zpracovává a pořizuje jejich dokumentaci podle platných právních předpisů.
2. Spravuje historický knižní fond (sbírkový) a odbornou knihovnu.
3. Sbírku spravuje podle zákona č.122/2000 Sb., o ochraně muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
4. Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i obrazovou, případně zvukovou.
5. Sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o dějinách výtvarného umění a dějinách společnosti.
6.Provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti.
7. Pořádá samostatně nebo na základě uzavřených smluv s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře vztahující se k předmětu činnosti.
8. Výsledky své sbírkotvorné, odborné i výzkumné činnosti je muzeum povinno zpřístupňovat veřejnosti prostřednictvím standardizovaných veřejných služeb dle § 2 odst.6 až 8 a § 10a zákona č.483/2004 Sb.
K tomu účelu jsou stanoveny následující standardy:
a) standard územní dostupnosti
- muzeum je součástí sítě poskytovatelů, zveřejněné Ministerstvem kultury ČR (dle § 10a, odst. 1 zák. č. 483/2004 Sb.)
b) standard časové dostupnosti
- muzeum zpřístupňuje sbírku nebo vybrané sbírkové předměty z této sbírky, popřípadě sbírkové předměty zapůjčené, prostřednictvím muzejních expozic výstav se stanovenou návštěvní dobou v každém kalendářním roce (dle § 10a odst. 2 písm. a) zák. č. 483/2004
Sb.)
- muzeum pořádá každoročně muzejní programy ( vzdělávací akce včetně přednášek a jejich cyklů, kulturní a kulturně společenské akce, včetně koncertů, výstav a dalších způsobů sdělování autorských děl (ve smyslu
zákona č. 121/2000 Sb.) veřejnosti, čerpající ze sbírkových předmětů ze spravované sbírky nebo z předmětů zapůjčených, a to pro širokou veřejnost včetně specifických skupin návštěvníků, například dětí a mládeže, osob se zdravotním postižením, seniorů, nár
odnostních menšin apod. (dle § 10a odst.2 písm. b) zák. č. 483/2004 Sb.)
- muzeum každoročně zpracovává informace o své činnosti ve výroční zprávě, zveřejněné prostřednictvím tisku nebo v informačním systému s dálkovým přístupem (včetně vlastních www stránek) a dále každoročně zpracovává zprávy a informace o muzejních programe
ch nebo muzejní publikace o poznatcích,
získaných zkoumáním sbírkových předmětů a výzkumem prostředí, ze kterého jsou sbírkové předměty získávány (dle § 10a odst. 2 písm. c) zák. č. 483/2004 Sb.)
- muzeum zajišťuje průběžné poskytování informací o sbírce, kterou spravuje, o připravovaných expozicích a výstavách, muzejních programech, vlastní ediční činnosti, o historii výtvarného umění území, na němž působí i z něhož shromažďuje své sbírky, nebo
informací o ostatních poskytovatelích standardizovaných veřejných služeb (dle § 10a ost. 2 písm. d) zák. č. 483/2004 Sb.). K tomu účelu vydává a veřejně šíří neperiodické publikace (ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., tj. včetně pohlednic, kalendářů, map - s
výjimkou státních mapových děl - apod.)
- muzeum zpracovává odborné posudky, expertízy, stanoviska a pojednání v oborech své působnosti s využitím sbírky, kterou spravuje, poznatků o území, na kterém působí a poznatků z výzkumu prostředí, z něhož získává sbírkové předměty, a to na základě žádos
ti a za úplatu (dle § 10a odst. 2 písm. e) zák. č. 483/2004 Sb.)
c) standard ekonomické dostupnosti - muzeum poskytuje zlevněné, skupinové nebo volné vstupné, a to pro děti do 6 let, žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol, seniory a pro skupiny žáků nebo studentů čítající alespoň 5 osob včetně pedagog
ického doprovodu, a osoby a skupiny osob se zdravotním postižením (dle § 10a odst. 3 zák. č. 483/2004 Sb.)
d) standard fyzické dostupnosti - muzeum odstraňuje, pokud to stavební podstata objektů, ve kterých působí a způsob jejich ochrany dle požadavků státní památkové péče dovolí, architektonické a jiné bariéry, znemožňující
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace užívání standardizovaných veřejných služeb (dle § 10a odst. 4 zák. č. 483/2004 Sb.)
V souladu s výše uvedenými standardy vykonává dále následující činnosti:
9. Pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze (ve smyslu zákona č.121/2000 Sb.).
10. Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti
11. Na základě pověření Ministerstva kultury České republiky vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle zákona č.71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.
12. V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými partnery i zahraničními partnery.
13. Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování kopií dokum
entů, poskytování fotografií, negativů a diapozitivů. Prodává katalogy a jiné tiskoviny, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovídají
cí uměleckou úrovní, nosiče audio a video nahrávek. Pronajímá dočasně nevyužívané prostory v objektech, k nimž vykonává právo hospodaření, pokud to není v rozporu s jejím kulturním posláním. Poskytuje služby konzervátorských a restaurátorských dílen, učeb
en a laboratoří. Poskytuje reklamní služby pri zpřístupňování svých sbírek. Zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy. Poskytuje informační služby související s předmětem činnosti.
14. Ve smyslu přílohy č.5 vyhlášky Ministerstva kultury č.275/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů poskytuje odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy.
15. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č.122/2000 Sb., v platném znění a interním badatelským řádem.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
50 - 99 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
Mgr. ALEŠ SEIFERT
Jihlava U Pivovaru, , PSČ 58601, 12357987, 203 Den vzniku funkce: 2016-02-09

Změny a události

2016-02-09
Zapsan člen představenstva
ALEŠ SEIFERT
2016-02-09
Vymazán člen představenstva
Aleš Seifert
2016-02-09
Zapsan člen představenstva
ALEŠ SEIFERT
2012-10-09
Vymazán člen představenstva
Lubomír Bednář
2012-10-09
Vymazán člen představenstva
Lubomír Bednář
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Alšova jihočeská galerie se sídlem v Hluboká nad Vltavou  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Alšova jihočeská galerie. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00073512.

Podobné firmy

Praha Strakonická, , PSČ 15000, 22079742, 203
IČO 00001147
Praha Ke Koh-i-nooru, , PSČ 15500, 22118446, 203
IČO 00006025