Změny a události Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace

2021-04-17
Vymazán člen představenstva
BLANKA KONVALINKOVÁ
2021-04-17
Vymazán člen představenstva
BLANKA KONVALINKOVÁ
2021-04-17
Zapsan člen představenstva
DANA PETRÝDESOVÁ
2020-02-20
Vymazán člen představenstva
Blanka Konvalinková
2020-02-20
Vymazán člen představenstva
Blanka Konvalinková
2015-06-23
Zapsan způsob jednání
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, že k jejímu napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis. Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn ve všech věcech jednat jejím jménem. Ředitel odpovídá za celkovou činnost a hospodaření organizace. Ředitel řídí organizaci v souladu s obecně platnými právními předpisy a zřizovací listinou.
2010-03-18
Vymazán člen představenstva
Dagmar Helšusová
2010-03-18
Vymazán člen představenstva
Dagmar Helšusová
2007-08-31
Vymazán člen představenstva
Pavel Harvánek
2007-08-31
Vymazán člen představenstva
Pavel Harvánek
2005-06-07
Zapsan činnost
Organizace vydává knihovní řád, v němž stanovuje podrobnosti poskytování knihovnických a informačních služeb.
2005-06-07
Zapsan činnost
Organizace je veřejnou knihovnou s univerzálními fondy ve smyslu platných legislativních norem (zejména zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů). Je součástí národního systému knihoven vykonávající koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, metodické a poradenské činnosti a zároveň je střediskem knihovnických, bibliografických, informačních, vzdělávacích a kulturních služeb pro území L ibereckého kraje.
2005-06-07
Zapsan činnost
Organizace je institucí veřejného zájmu. Svými službami a zpřístupňováním knihovních a informačních fondů a informačních zdrojů zaručuje organizace právo občanů na informace a zajišťuje jim rovný a neomezený přístup k těmto informacím.
2005-06-07
Zapsan činnost
Organizace plní dle svých možností v místě svého sídla funkci základní knihovny.
2005-06-07
Zapsan činnost
Organizace shromažďuje, zpracovává, uchovává, zpřístupňuje a prezentuje knihovní fondy a nosiče informací všemi dostupnými a zákonnými normami přípustnými způsoby.
2005-06-07
Zapsan činnost
Veřejné knihovnické a informační služby poskytuje organizace zejména tím, že: - zpřístupňuje všechny své knihovní fondy přímým prezenčním nebo absenčním půjčováním i prostřednictvím vnitrostátní i mezinárodní meziknihovní výpůjční služby - poskytuje uživatelům bibliografické, referenční a faktografické informace - zprostředkovává uživatelům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy - umožňuje přístup k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup
2005-06-07
Zapsan činnost
Při shromažďování dokumentů a informací se organizace zaměřuje na: a) systematické doplňování tištěné produkce a všech nosičů informací povinným výtiskem, rovněž nákupy, dary a výměnou, včetně mezinárodní výměny publikací v souladu s Úmluvou o mezinárodní výměně publikací, a s ohledem na potřeby uživatelů, prezentaci a o chranu univerzálního fondu domácí i zahraniční produkce; b) evidenci, zpracování a archivaci povinného výtisku příslušných dokumentů, doplňování krajské produkce včetně dokumentů o kraji a děl regionálních autorů, pocházejících z oblasti působnosti organizace a to v kontextu ekonomického, sociálního, kulturního i historického vývoje Libereckého kraje; organizace shromažďuje germanika z českých zemí (tzv. sudetika), judaika a literaturu v rodném jazyce menšin kraje, produkci oborů profilující kraj (např. textil, textilní průmysl, sklo, bižuterie, sklářský průmys l); c) vytváření databází, zpřístupňování a prezentaci vlastních i získaných veřejně přístupných databází. d) získávání a zpřístupnění elektronických zdrojů.
2005-06-07
Zapsan činnost
Organizace orientuje své služby na uživatele všech věkových kategorií, a to i v součinnosti s ostatními kulturními a vzdělávacími institucemi v kraji.
2005-06-07
Zapsan činnost
Organizace se podílí na vědeckovýzkumné činnosti v oblasti knihovnictví a veřejných informačních služeb a na průzkumové, studijní a rozborové činnosti knihoven. Spolupracuje s Národní knihovnou ČR, ostatními krajskými a ústředními oborovými knihovnami při zpracování národní bibliografie a souborného katalogu.
2005-06-07
Zapsan činnost
Organizace plní regionální funkce a vykonává další činnosti na úrovni kraje: a) koordinuje plnění regionálních funkcí vybraných základních knihoven v kraji; b) je krajským centrem poradenských, vzdělávacích a technických služeb pro knihovny všech typů; c) řeší i ve spolupráci s knihovnami kraje zásadní teoretické i praktické otázky v oblasti informačních služeb, knihovnictví a bibliografie z hlediska potřeb a požadavků veřejnosti a specializace organizace; d) je koordinačním centrem ediční knihovnické a bibliografické činnosti v kraji, zpracovává a vydává knihovnické a informační publikace, vydává a veřejně šíří neperiodické publikace (ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů) související s poskytováním veřejných knihovnických a informačních služeb; e) je krajským a regionálním databázovým a informačním centrem, zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informací státní správy a samosprávy, umožňuje přístup k placeným vnějším informačním zdrojům prostřednictvím internetu f) je krajským centrem meziknihovních služeb; g) vytváří krajské souborné katalogy knih a dalších druhů dokumentů ze souboru různých institucí.
2005-06-07
Zapsan činnost
Organizace poskytuje další služby při naplňování hlavního účelu, ke kterému byla zřízena, zejména poskytuje nebo zprostředkovává kopie knihovních dokumentů v souladu se zákonem 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, prodej publikac í a dalších médií, prodej propagačních předmětů, prodej vstupenek na akce pořádané knihovnou, vydavatelskou činnost, zajištění provozu veřejně přístupných prostor.
2005-06-07
Zapsan činnost
Organizace vydává knihovní řád, v němž stanovuje podrobnosti poskytování knihovnických a informačních služeb.