Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, IČO 00083194 — obchodní rejstřík

Liberec Rumjancevova, , PSČ 46001, 23666978, 203
18 let, 10 měsíce
na trhu
50 - 99
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2005-06-07
IČO
00083194
Právní forma
Kraj
Předmět činnosti

Organizace vydává knihovní řád, v němž stanovuje podrobnosti poskytování knihovnických a informačních služeb.

Organizace je institucí veřejného zájmu. Svými službami a zpřístupňováním knihovních a informačních fondů a informačních zdrojů zaručuje organizace právo občanů na informace a zajišťuje jim rovný a neomezený přístup k těmto informacím.

Organizace plní dle svých možností v místě svého sídla funkci základní knihovny.

Organizace shromažďuje, zpracovává, uchovává, zpřístupňuje a prezentuje knihovní fondy a nosiče informací všemi dostupnými a zákonnými normami přípustnými způsoby.

Veřejné knihovnické a informační služby poskytuje organizace zejména tím, že:
- zpřístupňuje všechny své knihovní fondy přímým prezenčním nebo absenčním půjčováním i prostřednictvím vnitrostátní i mezinárodní meziknihovní výpůjční služby
- poskytuje uživatelům bibliografické, referenční a faktografické informace
- zprostředkovává uživatelům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy
- umožňuje přístup k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup

Při shromažďování dokumentů a informací se organizace zaměřuje na:
a) systematické doplňování tištěné produkce a všech nosičů informací povinným výtiskem, rovněž nákupy, dary a výměnou, včetně mezinárodní výměny publikací v souladu s Úmluvou o mezinárodní výměně publikací, a s ohledem na potřeby uživatelů, prezentaci a o
chranu univerzálního fondu domácí i zahraniční produkce;
b) evidenci, zpracování a archivaci povinného výtisku příslušných dokumentů, doplňování krajské produkce včetně dokumentů o kraji a děl regionálních autorů, pocházejících z oblasti působnosti organizace a to v kontextu ekonomického, sociálního, kulturního
i historického vývoje Libereckého kraje; organizace shromažďuje germanika z českých zemí (tzv. sudetika), judaika a literaturu v rodném jazyce menšin kraje, produkci oborů profilující kraj (např. textil, textilní průmysl, sklo, bižuterie, sklářský průmys
l);
c) vytváření databází, zpřístupňování a prezentaci vlastních i získaných veřejně přístupných databází.
d) získávání a zpřístupnění elektronických zdrojů.

Organizace orientuje své služby na uživatele všech věkových kategorií, a to i v součinnosti s ostatními kulturními a vzdělávacími institucemi v kraji.

Organizace se podílí na vědeckovýzkumné činnosti v oblasti knihovnictví a veřejných informačních služeb a na průzkumové, studijní a rozborové činnosti knihoven. Spolupracuje s Národní knihovnou ČR, ostatními krajskými a ústředními oborovými knihovnami při
zpracování národní bibliografie a souborného katalogu.

Organizace plní regionální funkce a vykonává další činnosti na úrovni kraje:
a) koordinuje plnění regionálních funkcí vybraných základních knihoven v kraji;
b) je krajským centrem poradenských, vzdělávacích a technických služeb pro knihovny všech typů;
c) řeší i ve spolupráci s knihovnami kraje zásadní teoretické i praktické otázky v oblasti informačních služeb, knihovnictví a bibliografie z hlediska potřeb a požadavků veřejnosti a specializace organizace;
d) je koordinačním centrem ediční knihovnické a bibliografické činnosti v kraji, zpracovává a vydává knihovnické a informační publikace, vydává a veřejně šíří neperiodické publikace (ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění
pozdějších předpisů) související s poskytováním veřejných knihovnických a informačních služeb;
e) je krajským a regionálním databázovým a informačním centrem, zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informací státní správy a samosprávy, umožňuje přístup k placeným vnějším informačním zdrojům prostřednictvím internetu
f) je krajským centrem meziknihovních služeb;
g) vytváří krajské souborné katalogy knih a dalších druhů dokumentů ze souboru různých institucí.

Organizace poskytuje další služby při naplňování hlavního účelu, ke kterému byla zřízena, zejména poskytuje nebo zprostředkovává kopie knihovních dokumentů v souladu se zákonem 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, prodej publikac
í a dalších médií, prodej propagačních předmětů, prodej vstupenek na akce pořádané knihovnou, vydavatelskou činnost, zajištění provozu veřejně přístupných prostor.

Organizace vydává knihovní řád, v němž stanovuje podrobnosti poskytování knihovnických a informačních služeb.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91010
Počet zaměstnanců
50 - 99 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitelka
DANA PETRÝDESOVÁ
Rádlo Den vzniku funkce: 2021-04-17

Změny a události

2021-04-17
Vymazán člen představenstva
BLANKA KONVALINKOVÁ
2021-04-17
Vymazán člen představenstva
BLANKA KONVALINKOVÁ
2021-04-17
Zapsan člen představenstva
DANA PETRÝDESOVÁ
2020-02-20
Vymazán člen představenstva
Blanka Konvalinková
2020-02-20
Vymazán člen představenstva
Blanka Konvalinková
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace se sídlem v Liberec  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00083194.

Podobné firmy

Praha Zborovská, , PSČ 15000, 22075208, 203
IČO 00066001
Kutná Hora Barborská, , PSČ 28401, 11612096, 203
IČO 00069922
Cheb Františkánské náměstí, , PSČ 35002, 20890044, 203
IČO 00074268