Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, IČO 00083232 — obchodní rejstřík

Liberec 1 Masarykova, 11, PSČ 46001, , 203
19 let, 7 měsíce
na trhu
50 - 99
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2004-09-28
IČO
00083232
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

14. Organizace vykonává a zajišťuje odbornou metodickou pomoc státní správě a samosprávě v rámci svých oborů činnosti. Pracuje jako metodické pracoviště pro oblast muzejnictví v Libereckém kraji.

2. Organizace shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie české i zahraniční provenience, zejména však z území Severních Čech, především v oborech geologie, botanika, zoologie, prehistorie, etnografie, historie a dějin umění
(se zaměřením na umělecké řemeslo, užité umění, průmyslový design a uměleckou fotografii). Sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti.

3. Organizace spravuje sbírku v souladu se zákonem č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a předpisy souvisejícími:
a) ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby obrazovou a zvukovou;
b) sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o vývoji přírody a společnosti;
c) sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností
v České republice i v zahraničí, a dalšími kulturně výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost;
d) zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v české republice i v zahraničí, nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání, konzervování a restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu
zákona č. 122/2000 Sb.;
e) umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č.122/2000 Sb., a na základě interních směrnic, které organizace vydává;

4. Organizace spravuje historický knihovní fond, sbírku dokumentů archivní povahy a odbornou knihovnu. Prostřednictvím knihovny poskytuje veřejné knihovnické a informační služby, a to zpřístupňováním knihovních dokumentů z knihovního fondu organizace form
ou prezenční zápůjčky, provádí výměnu publikací s domácími i zahraničními institucemi, zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů a umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům ve smyslu zákona č. 247/2001 Sb.

5. Organizace vydává a veřejně šíří periodické a neperiodické publikace, a to v tiskové či elektronické podobě.

6. Organizace provádí vědecký výzkum a průzkum prostředí, z něhož sbírkové předměty získává, výzkum v oboru muzeologie a ochrany sbírek. Vytváří samostatně, nebo ve spolupráci s jinými institucemi v České republice i v zahraničí výzkumné programy a je věd
ecko-výzkumným, informačním a koordinačním pracovištěm regionu. Pro tyto účely pořizuje, vytěžuje a zužitkovává programové databáze. Výsledky své výzkumné činnosti prezentuje všemi dostupnými formami.

7. Organizace pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami z České republiky i ze zahraničí odborné konference a přednášky, sympozia a semináře, kulturní a vzdělávací programy, vztahující se k předmětu činnosti.

8. Organizace vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.

9. Na základě pověření Ministerstva kultury České republiky muzeum vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle zákona č. 71/1994, o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.

10. Ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky na úseku archeologických výzkumů a nálezů v Libereckém kraji, případně na dalším území vymezeném dohodou s Akademií věd České republiky:
a) organizace provádí na základě pověření Ministerstva kultury České republiky a podle zákona č. 20/1987 Sb.,o státní památkové péči, archeologické výzkumy a archeologický dohled na lokalitách postižených terénními zásahy;
b) podílí se na koordinaci provádění archeologických výzkumů a péči o movité archeologické nálezy.

11. Organizace spolupracuje v oboru své činnosti s tuzemskými i zahraničními partnery.

12. Organizace vykonává další aktivity vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor:
a) umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí;
b) vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování videozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a ektachromů, z převádění orchestrionů;
c) pronajímá dočasně nevyužívané prostory v objektech předaných zřizovatelem do správy, pokud to není v rozporu s jejich kulturních posláním včetně vybavení těchto prostor;
e) poskytuje služby konzervátorských, preparátorských a restaurátorských dílen;
f) zpracovává odborné posudky, řešet, expertízy;
g) poskytuje informační služby související s předmětem činnosti.

13. Ve smyslu přílohy č.5 vyhlášky MK ČR č.275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, poskytuje organizace odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy.

14. Organizace vykonává a zajišťuje odbornou metodickou pomoc státní správě a samosprávě v rámci svých oborů činnosti. Pracuje jako metodické pracoviště pro oblast muzejnictví v Libereckém kraji.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
50 - 99 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
Mgr. JIŘÍ KŘÍŽEK
Liberec Americká, , PSČ 46007, 23771917, 203 Den vzniku funkce: 2023-01-14

Změny a události

2023-01-14
Vymazán člen představenstva
Jiří Křížek
2023-01-14
Zapsan člen představenstva
JIŘÍ KŘÍŽEK
2011-09-21
Vymazán člen představenstva
Alois Čvančara
2011-09-21
Vymazán člen představenstva
Alois Čvančara
2011-09-21
Vymazán člen představenstva
Alois Čvančara
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace se sídlem v Liberec 1  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00083232.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494